Hoppa till huvudinnehåll

Tidplan för tunnelbana till Arenastaden

Innan den nya tunnelbanesträckan mellan Odenplan och Arenastaden kan börja byggas behöver en järnvägsplan tas fram. Arbetet med den kallas järnvägsplaneprocess. I tidplanen är inga tider för överklagande inräknade.

Byggprocess /
/ Planeringsprocess

  1. Stockholmsförhandlingen

   Staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Järfälla kommun och Solna stad ingår i en överenskommelse om en utbyggnad av tunnelbanan.

   Visa underlag
  1. Samråd

   Vi tar in synpunkter på övergripande förslag på olika stationslägen och sträckningar från boende, kommuner, myndigheter och andra berörda.

   Visa underlag
  1. Markundersökningar påbörjas

   Vi utför markundersökningar för att kontrollera jordens och bergets kvalitet innan utbyggnaden startar. Resultatet används som underlag i vårt planeringsarbete.

   Visa underlag
  2. Lokaliseringsutredning

   I lokaliseringsutredningen beskrivs konsekvenserna av olika förslag på sträckningar och stationslägen.

   Visa underlag
  3. Beslut landstingsstyrelsen

   Landstingsstyrelsens inriktningsbeslut för Gula linjens fortsatta planering.

   Visa underlag
  4. Samråd

   Vi tar in synpunkter på placering, utformning och byggskedet som ett led i arbetet med järnvägsplan och tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen.

   Visa underlag
  1. Kompletterande samråd

   Vårens genomgång av våra planer har resulterat i mindre och större förändringar. Ett kompletterande samråd med möjlighet att lämna synpunkter genomförs under hösten 2016.

   Visa underlag
  1. Kompletterande samråd

   Under perioden 9 till 22 januari hölls ett kompletterande samråd för tunnelbana till Arenastaden. Samrådet rörde en ny station i anslutning till Hagalunds industriområde och arbetstunnlar i Hagastaden.

  2. Tillståndsansökan

   Tillståndsansökan lämnas in till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen prövar framförallt grundvattenbortledning. Även buller, vibrationer och utsläpp till vatten regleras i prövningen. Tillståndsansökan för tunnelbana till Arenastaden skickades in till Mark- och miljödomstolen i februari 2017. Du hittar dokumenten i boxen "Miljöprövning 2017".

   Visa underlag
  3. Granskning av järnvägsplan

   De färdiga förslagen på sträckning och stationer ställs ut för granskning tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen 31 maj - 22 juni 2017. Här redogörs för de synpunkter som kommit in under tidigare samråd och hur de har tagits om hand.

   Visa underlag
  1. Miljödom

   Mark- och miljödomstolen fattar beslut. Mark- och miljödomstolen prövar framförallt grundvattenbortledning. Även buller, vibrationer och utsläpp till vatten regleras i prövningen.

  2. Upphandling

   Under 2018 påbörjar vi våra upphandlingar av entreprenörer

  3. Järnvägsplan fastställs

   Järnvägsplanen fastställs av Trafikverket. Om den inte överklagas vinner den laga kraft.

  4. Byggtid

   Det tar cirka sex år att bygga färdigt Gula linjen. Det kommer att märkas när vi bygger nya tunnelbanan. Vi planerar noga för att vardagslivet ska fungera under hela byggtiden.

   Visa underlag