Hoppa till huvudinnehåll

Konsten i nya tunnelbanan

Konstgestaltningsskiss, Snäckan
Stockholms tunnelbana är berömd för den omfattande satsningen på konst och är internationellt känd som "Världens längsta konstutställning". Mer än 150 konstnärer har hittills bidragit till att ge Stockholms tunnelbana sitt unika uttryck.

Nu när tunnelbanan ska byggas ut med två mil och elva nya stationer kommer den konstnärliga gestaltningen att vara i fokus igen. Vi vill bygga vidare på den tradition som Stockholms tunnelbana har – konst som en del av stationernas helhetsutformning. Varje ny station ska få ett unikt uttryck som också bidrar till att öka tryggheten och orienterbarheten för resenärerna.

De nya stationerna ska ha gestaltningsmässiga kvaliteter som gör miljön minnesvärd för tillfälliga besökare och intressant att vistas i för återkommande resenärer. Ansvarig för utbyggnaden är Stockholms läns landstings förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Omfattande utbyggnad under flera år
De tunnelbanesträckor som ska byggas ut är Akalla–Barkarby station, Kungsträdgården–Nacka centrum och Söderort samt Odenplan–Arenastaden. 
Stockholms läns landsting ansvarar för den omfattande utbyggnaden av tunnelbanan. Totalt blir det elva nya stationer och två mil nya spår.

Tunnelbana till Barkarby
Blå linje förlängs i norr från Akalla till Barkarby.
•    Stationer: Barkarbystaden och Barkarby station.
•    Planerad byggstart: 2018
•    Planerad byggtid: 6 år

Tunnelbana till Nacka, Södermalm och Söderort
I söder förlängs Blå linje från Kungsträdgården i två olika riktningar: Till Nacka via Sofia på Söder samt från Sofia vidare till Gullmarsplan för att kopplas ihop med Hagsätragrenen i Söderort. 
•    Stationer: Sofia, Hammarby kanal, Sickla, Järla och Nacka centrum. På Hagsätragrenen: Ny station i Slakthusområdet 
•    Planerad byggstart: cirka 2018.
•    Planerad byggtid: 7–8 år

Tunnelbana till Arenastaden
Från Odenplan byggs en ny linje som får färgen gul. 
•    Stationer: Hagastaden, Hagalund och Arenastaden.
•    Planerad byggstart: 2018
•    Planerad byggtid: 6 år

Förutsättningar för konstnärlig gestaltning
Den konstnärliga medverkan ska komma in så tidigt som möjligt i planeringen och vara en integrerad del i hela byggprocessen. Det sker genom nära samverkan mellan konstnär, arkitekt, byggentreprenör och tekniska konsulter. Konstnären ska vid behov medverka vid projekteringsmöten, byggmöten med mera. En typstation har planerats för att ge en underliggande enhetlighet i den nya årsringen av stationer. Typstationen redovisar övergripande layouter, generella tekniska lösningar och rumsliga principer.

Kraven på materialval är höga. Konstverken ska vara tåliga mot vandalism, klotter och generellt ha hög materialbeständighet.

Upphandlingsprocess
Tävlingen har genomförts som en offentlig upphandling i enlighet med LUF 13 kap. "Projekttävlingar på tjänsteområdet" samt i övrigt enligt LUF.

Vi har gjort en sammantagen bedömning av inlämnade intresseanmälningar. Därefter har 30 konstnärer bjudits in till en tävling/parallellt skissuppdrag. Se beskrivning av urvalsprocess nedan, steg 1 och 2.

Steg 1
En öppen inbjudan till yrkesverksamma konstnärer skickades ut. Ett stort antal konstnärer visade intresse för uppdraget. 

Så här har urvalet gått till
Landstingets konstansvariga har tillsammans med konstrådgivare och tekniska experter för de tre nya tunnelbanesträckningarna valt ut vilka intresseanmälningar som gick vidare till steg 2, Tävlingen – det parallella skissuppdraget.

Urvalet har byggt på inskickat material enligt ovan samt en värdering av den gestaltningsmässiga och konstnärliga förmåga som de sökande visade i intresseanmälan. Erfarenhet av konstnärlig gestaltning i samverkan med arkitekt och/eller byggentreprenör samt erfarenhet av konstnärlig gestaltning för offentlig miljö var meriterande men inte ett krav.

Steg 2: Tävlingen – det parallella skissuppdraget
De konstnärer som valdes ut i steg 1 bjöds in till Tävlingen – det parallella skissuppdraget. I det konstnärliga skissuppdraget efterfrågade vi ett förslag på en konstnärlig gestaltning som tog hela stationsmiljön i beaktande med utgångspunkt från typstationens utformning och programkrav.

En jury har utvärderat och utsett vinnande bidrag. Juryn har bestått av följande representanter:  

 • Riggert Anderson, dåvarande förvaltningschef, förvaltning för utbyggd tunnelbana, ordförande i juryn
 • Ylva Berglund, affärsförvaltare konst, trafikförvaltningen
 • Eva Bergquist, förvaltningschef, kulturförvaltningen
 • Ann Magnusson, Art Consultant & Artistic Director, KRO
 • Mårten Castenfors, chef, Stockholm konst
 • Mikael Falk, konstansvarig kultursekreterare, Järfälla kommun
 • Katarina Fredrika, förnyelsestrateg och projektledare, Nacka kommun

Bedömningsgrunderna har varit:
•    Konstnärliga kvaliteter och genomförbarhet.
•    Gestaltningsmässig och konstnärlig förmåga.
•    Hur förslaget förstärker och bidrar till typstationens rumsligheter med avseende på tillgänglighet, trygghet och orienterbarhet.
•    Hur förslaget kan integreras i stationens konstruktion och utformning.
•    Ekonomisk genomförbarhet.
•    Förvaltningsaspekter och materialval.

Av de inkomna förslagen som gick vidare till skisskedet har 12 förslag valts ut. Utvalda förslag kommer att fördelas bland de olika stationerna och respektive konstnär kommer att ges i uppdrag att tillsammans med aktuell arkitekt vidareutveckla skissförslaget för den specifika stationen. Samtliga stationer är mer eller mindre omfattande och komplexa projekt. 

De av juryn utvalda är:

 • Monika Larsen Dennis
 • Pia Törnell 
 • Cilla Ramnek 
 • Thomas Karlsson 
 • Jesper Nyrén
 • Helena Isoz 
 • Irene Vestman
 • Åsa Jungnelius 
 • Anna Lerinder
 • Helena Byström
 • inges idee - Georg Zey, Axel Lieber, Hans Hemmert samt Thomas Schmidt i samarbete med Andreas Piontkowitz
 • Peter Johansson och Barbro Westling 

Därför bygger vi ut tunnelbanan
Staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun undertecknade i januari 2014 ett avtal om utbyggnaden av tunnelbanan. Konstsatsningen på stationerna är en del av den överenskomna utbyggnaden.

Utöver tunnelbanans utbyggnad, som genomförs av landstinget, åtar sig kommunerna att tillsammans bygga cirka 82 000 nya bostäder i tunnelbanans närområde. Läs mer om avtalet på stockholmsforhandlingen.se 

Konsten i dagens tunnelbana
T-Centralen var i slutet av 1950-talet den första stationen som utformades i samarbete med konstnärer. När Röda linjen planerades hade idéerna om konstnärlig gestaltning blivit etablerade och så gott som alla stationer som togs i drift fick någon form av konstnärlig gestaltning.

Flera stationer, exempelvis Hornstull och Östermalmstorg, visar en långt driven ambition att låta den arkitektoniska och konstnärliga utformningen samverka till en rumslig helhet. Ett sådant synsätt präglar utbyggnaden av tunnelbanan från 1970-talet och framåt.

Under 1970- och 80-talet anlitades konstnärer för att skapa en konstnärlig helhetsgestaltning av varje station längs Blå samt Röd linje. Konstnärerna kom in i processen i ett tidigt skede och utformade tillsammans med arkitekterna en gemensam vision för varje station med en typstation som utgångspunkt. Varje station gavs ett unikt och mångfacetterat uttryck vilket bidrar starkt till att Stockholms tunnelbana idag både är en turistattraktion och en reseupplevelse för vardagsresenären.

Läs mer på sll.se, Konsten i kollektivtrafiken