Hoppa till huvudinnehåll

Markåtkomst för nya tunnelbanan

Permanent markåtkomst
Innan vi kan börja bygga ut tunnelbanan behöver vi ta mark och utrymme i anspråk. Järnvägsplanen ger oss rätt att lösa in marken som behövs permanent för tunnelbanan, både ovan och under jord. Under jord handlar det om utrymme för tunnlar och stationer. Ovan jord behöver vi tillgång till mark för till exempel biljetthallar.

Tillfällig markåtkomst
Under byggtiden behöver vi mark för arbetsområden och arbetstunnlar. Marken som behövs tillfälligt under byggtiden redovisas i järnvägsplanen som tillfälliga ytor. En laga kraftvunnen järnvägsplan ger oss rätten att använda ytorna enligt det sätt som framgår av järnvägsplanen. Efter byggtiden återställer vi marken.

Servitut
Mark som behövs permanent för tunnelbanan tar vi i anspråk med servitutsrätt vilket både ger oss rätt att bygga och att använda den. Det är Lantmäteriet som fattar beslut om att bilda servitut genom så kallade lantmäteriförrättningar. När järnvägsplanen vunnit laga kraft kan vi ansöka om att bilda servitut. Lantmäteriet kallar sedan berörda fastighetsägare till förrättningarna.

Ersättning
Fastighetsägare som äger marken vi behöver ta i anspråk har rätt till ersättning, både för permanenta och tillfälliga anspråk. Ersättningen bestäms enligt Expropriationslagen 4 kap. § 1. Det är Lantmäteriet som fattar beslut om ersättningen.