Hoppa till huvudinnehåll

Markåtkomst för nya tunnelbanan

Permanent markåtkomst
Innan vi kan börja bygga ut tunnelbanan behöver vi ta mark och utrymme i anspråk. Järnvägsplanen ger oss rätt att lösa in det som behövs permanent för tunnelbanan, både ovan och under jord. Under jord handlar det om utrymme för tunnlar och stationer. Ovan jord behöver vi tillgång till mark för till exempel biljetthallar, utrymningsvägar och tryckutjämningsschakt.

Tillfällig markåtkomst
Under byggtiden behöver vi mark för arbetsområden och arbetstunnlar. Det som behövs tillfälligt under byggtiden redovisas i järnvägsplanen som tillfälliga ytor. En laga kraftvunnen järnvägsplan ger landstinget rätten att använda ytorna enligt det sätt som framgår av järnvägsplanen. Efter byggtiden återställer vi marken.

Servitut
Mark och utrymme som behövs permanent för tunnelbanan kommer att lösas in genom servitut vilket ger landstinget rätt att bygga och att använda mark och utrymme. Det är Lantmäteriet som fattar beslut om att bilda servitut genom så kallade lantmäteriförrättningar. Efter det att järnvägsplanen vunnit laga kraft kommer Lantmäteriet att kalla berörda fastighetsägare till förrättningarna.

Ersättning
Fastighetsägare som äger marken vi tar i anspråk under jord har rätt till ersättning, både för permanenta och tillfälliga anspråk. Ersättningen bestäms enligt Expropriationslagen 4 kap. § 1. Det är Lantmäteriet som fattar beslut om ersättningen.