Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här hittar du information om de arbeten som vi genomför i närheten av utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka, Södermalm och Söderort. Du kan klicka på kartan eller läsa här nedanför. På kartan kan du även se inom vilket område vi kommer att besiktiga alla byggnader inför byggstart.

Här gör vi förberedande arbeten:

Gullmarsplan: På den befintliga stationen byggs en ny plattform för den nya Blå linjen. Den nya plattformen hamnar ca 70 m under befintlig plattform och kommer nås med hissar. Detta medför att vi måste göra en hel del arbeten i anslutning till stationen viket kan påverka miljön för verksamheter och resenärer. Några av arbetena som utförs inne på stationen är: ledningsdragningar genom biljetthallen, förstärkning av bjälklag bussdäck med stålbalkar och golvarbeten inne i f d blomsteraffären.
Normalt utförs arbeten i biljetthallen dagtid dock ej under rusningstrafik samt natt mellan klockan 21.00 - 05.00. Arbeten utförs även i spårområdet, de mest störande arbetena utförs under tunnelbanans trafikfria tid cirka klockan 01.00 till 03:30. Mer information kommer successivt.

Mårtensdal: Samtidigt som ett kontorshus grundläggs i Mårtensdal passar vi på att bygga stommen till station Gullmarsplans östra biljetthall, som kommer ligga i källarvåningen. Vi förbereder också den övre delen av rulltrappsschaktet som ska ta resenärerna ner till plattformen. Nya tunnelbanans arbeten beräknas pågå fram till december 2019. 

Luma: Under januari och februari 2019 kommer vi att fortsätta undersöka markförhållanden i Luma. Borrmaskiner kommer att höras i samband med borrningar och provtagningar. Vidare kan kontrollrör för grundvattenmätningar komma att installeras och lämnas kvar för långtidsövervakning av grundvattennivån. Arbeten kommer att utföras mellan klockan 08 och 17 på vardagar med hänsyn till närboende. Arbetet beräknas ta max en vecka.    

Ledningsomläggningar

Vad är ledningsomläggningar?
Innan vi börjar med utbyggnaden av tunnelbanan, behöver vi bland annat lägga om en del ledningar i marken. Det kan vara till exempel vattenledningar, elledningar eller internetkablar som ligger i vägen för våra kommande arbeten. Detta är arbeten som inte kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen eller en fastställd järnvägsplan.

Kontroller inför byggnationer

Geotekniska undersökningar
Just nu pågår provborrningar och andra markundersökningar i området kring utbyggnaden till Nacka och Söderort. Provborrningar görs för att kontrollera bergets kvalitet och bergets läge i förhållande till markytan.

Mätning i grundvattenrör
Vi mäter grundvattennivåer i ett stort antal grundvattenrör som placerats längs hela den framtida linjesträckningen. Syftet är att se naturliga fluktuationer av grundvattennivåer, ett viktigt underlag för kontrollen av eventuell påverkan på grundvattennivåer från bygget och driften av tunnebanan.

Mätning i bergvärmebrunnar
Energibrunnar är beroende av det vatten som finns i bergborrhålet för att få ett tillräckligt effektuttag i omgivande berg. Brunnarna är därmed känsliga för större avsänkningar av grundvattennivån i berggrunden och det är alltså viktigt att kontrollera grundvattennivån i brunnar som ligger i nära anslutning till tunnlarna. Inledningvis kommer vi nu att kontakta samtliga fastighetsägare med brunnar inom 150 meter från tunnelbanans framtida tunnelsystem för att om möjligt kunna installera mätrör i brunnarna. I samband med detta får fastighetsägaren även skriva på ett medgivande att vi får utföra nödvändiga installationer i brunnen.

Mätning av sättningsrörelser i mark och byggnader
Vi mäter sättningsrörelser i mark med så kallade markpeglar och i byggnader med så kallade dubbar. En dubb är som en större spik som borras fast i sockeln på en byggnad och som sedan mäts regelbundet. För att installera dubbar i en fastighet krävs fastighetsägarens medgivande och vi kommer att kontakta fastighetsägare löpande under kommande år där vi ser det befogat att installera nya dubbar.

Besiktningar
Innan sprängningsarbeten utförs kommer vi att besiktiga närliggande fastigheter. Berörda fastighetsägare kommer att kontaktas om detta i förväg.