Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här hittar du information om de arbeten som vi genomför i närheten av utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka, Södermalm och Söderort. Du kan klicka på kartan eller läsa här nedanför. På kartan kan du även se inom vilket område vi kommer att besiktiga alla byggnader inför byggstart.
Här gör vi förberedande arbeten:

Sundstabacken: Under ett par månader har vi utfört förberedande arbeten i Sundstabacken. Det mesta är färdigt, återstår ledningsomläggningar för båtuppställningslatsen samt montering av bullerskärm. Arbetena planeras att utföras under sommaren. 

Mårtensdal: Samtidigt som ett kontorshus grundläggs i Mårtensdal passar vi på att bygga stommen till station Gullmarsplans östra biljetthall, som kommer ligga i källarvåningen. Vi förbereder också den övre delen av rulltrappsschaktet som ska ta resenärerna ner till plattformen. Nya tunnelbanans arbeten beräknas pågå fram till december 2019. 

Sickla: Från juli 2017 till och med juni 2018 har vi lagt om ledningar utmed Värmdövägen och Alphyddevägen. 
Under juni-juli 2018 utförs arbeten på Värmdövägen. Vägen är öppen för trafik under hela perioden även om framkomligheten kan bli något begränsad.

Järla: Under juni/juli görs arbeten för att färdigställa ny gång- och cykelväg.

NackaI sommar ska ledningar till kommande arbetstunnlar grävas ner längs Jarlabergsvägen och Skönviksvägen, med uppehåll under veckorna 28-31. Därför stängs ena körfältet av för bilar under perioder och ett tillfälligt rödljus hjälper till med skytteltrafik. Gång- och cykelvägen hålls öppen som vanligt

Sockenplan: Under 2018 utför nya tunnelbanan ledningsomläggningar utmed Palmfeltsvägen och Enskedevägen. Arbetet planeras att slutföras och besiktigas under sommaren.

Gullmarsplan: Under juni till och med augusti pågår arbeten på station Gullmarsplan. Vi bygger en så kallad skyddsportal över ett spår. Den behövs för att tunnelbanan ska kunna gå som vanligt när vi börjar bygga tunnelbanans Blå linje. Vecka 29 kommer nattarbete ske från 19.00 måndag 16/7 till torsdag 19/7. Det kommer även utföras arbete dagtid lördag och söndag.

  

Ledningsomläggningar


Vad är ledningsomläggningar?
Innan vi börjar med utbyggnaden av tunnelbanan, behöver vi bland annat lägga om en del ledningar i marken. Det kan vara till exempel vattenledningar, elledningar eller internetkablar som ligger i vägen för våra kommande arbeten. Detta är arbeten som inte kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen eller en fastställd järnvägsplan.

Kontroller inför byggnationer

Geotekniska undersökningar
Just nu pågår provborrningar och andra markundersökningar i området kring utbyggnaden till Nacka och Söderort. Provborrningar görs för att kontrollera bergets kvalitet och bergets läge i förhållande till markytan.

Mätning i grundvattenrör
Vi mäter grundvattennivåer i ett stort antal grundvattenrör som placerats längs hela den framtida linjesträckningen. Syftet är att se naturliga fluktuationer av grundvattennivåer, ett viktigt underlag för kontrollen av eventuell påverkan på grundvattennivåer från bygget och driften av tunnebanan.

Mätning i bergvärmebrunnar
Energibrunnar är beroende av det vatten som finns i bergborrhålet för att få ett tillräckligt effektuttag i omgivande berg. Brunnarna är därmed känsliga för större avsänkningar av grundvattennivån i berggrunden och det är alltså viktigt att kontrollera grundvattennivån i brunnar som ligger i nära anslutning till tunnlarna. Inledningvis kommer vi nu att kontakta samtliga fastighetsägare med brunnar inom 150 meter från tunnelbanans framtida tunnelsystem för att om möjligt kunna installera mätrör i brunnarna. I samband med detta får fastighetsägaren även skriva på ett medgivande att vi får utföra nödvändiga installationer i brunnen.

Mätning av sättningsrörelser i mark och byggnader
Vi mäter sättningsrörelser i mark med så kallade markpeglar och i byggnader med så kallade dubbar. En dubb är som en större spik som borras fast i sockeln på en byggnad och som sedan mäts regelbundet. För att installera dubbar i en fastighet krävs fastighetsägarens medgivande och vi kommer att kontakta fastighetsägare löpande under kommande år där vi ser det befogat att installera nya dubbar.

Besiktningar
Innan sprängningsarbeten utförs kommer vi att besiktiga närliggande fastigheter. Berörda fastighetsägare kommer att kontaktas om detta i förväg.