Hoppa till huvudinnehåll

Beslut och handlingar

Ikon grön beslutsklubba.
Lagar och regler bestämmer hur processen för att bygga ut tunnelbanan ser ut. En rad instanser i samhället ska involveras, beslut behöver fattas och enskilda som direkt eller indirekt berörs ska ges tillfälle att vara med och påverka. Här har vi samlat de viktigaste handlingarna och besluten för utbyggnaden av tunnelbana till Nacka och söderort.
Miljöprövning 2017

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken tas fram av förvaltning för utbyggd tunnelbana. Den kungörs av mark- och miljödomstolen när den är inlämnad för att berörda ska ha möjlighet att komma med synpunkter. Efter att den behandlats tar domstolen beslut i form av en miljödom. Ansökan lämnades in till mark- och miljödomstolen i Nacka under mars 2017. Nedan finner du alla aktuella handlingar i ansökan.

PDF iconAnsökan
PDF icon
Karta utvisande schakt i jord där grundvattenbortledning sker under byggtid
PDF icon
Rådighetsavtal
PDF iconFastighetsförteckning
PDF iconSakägarförteckning
PDF iconPunktbeskrivning
PDF iconRegeringsbeslut om tillåtlighetsprövning
PDF icon
Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan
PDF iconTeknisk beskrivning
PDF iconMiljökonsekvensbeskrivning
PDF iconPM Hydrogeologi

Bilaga till MKB
PDF iconBilaga B1 Masshanteringsplan
PDF icon
Bilaga B2 Åtgärdsplan för buller och stomljud under byggtiden.pdf
PDF iconBilaga B3 Åtgärdsplan för vibrationer gällande kulturbyggnader
PDF icon
Bilaga B4 Samrådsredogörelse

Samråd 2016
Samrådsredogörelse

Alla synpunkter och våra svar på dem finns sammanställda i en samrådsredogörelse, publicerad under mars 2017. Den ingår som en bilaga till vår miljöansökan till mark- och miljödomstolen.

PDF iconSamrådsredogörelse

Samrådshandling 2016

Läsanvisning samrådshandling 2016-11-09
Planbeskrivning järnvägsplan
Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande järnvägsplan
Fastighetsförteckning Stockholm Avsnitt 2 i fastighetsförteckningen över Stockholm avser enligt malldokumentet samfälligheter. Eftersom inga samfälligheter är berörda syns det ingenting vid utskrift vilket kan tolkas som att något saknas. 
Fastighetsförteckning Nacka
Gestaltningsprogram
PM Barn och unga
PM studerade alternativ för arbetstunnelplacering
Samrådsunderlag inför prövning enligt miljöbalken

Bilaga till MKB
PM byggskede
Bilaga 1, Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan för delen Kungsträdgården - Nacka
Bilaga 2, Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan för delen Sofia - Gullmarsplan/söderort
Bilaga 3, Behovsbedömning Nacka kommun
Bilaga 4, Behovsbedömning Stockholm stad

Situationsplaner och längdsektioner
Gullmarsplan
Hammarby Kanal
Järla
Kungsträdgården
Nacka
Sickla
Slakthusområdet
Sockenplan
Sofia

Underlagsrapporter till MKB
Buller och stomljud
Buller och stomljud bilaga 1
Buller och stomljud bilaga 2
Buller och stomljud bilaga 3
Hälsopåverkan av tunnelluft
Klimatanpassning
Kulturmiljö
Kulturmiljö bilaga 1
Kulturmiljö bilaga 2
Kulturmiljö bilaga 3
Kulturmiljö bilaga 4
Luftkvalitet
Miljögeoteknik
Miljögeoteknik bilaga
Naturmiljö
Naturmiljö bilaga 1
Naturmiljö bilaga 2
Naturmiljö bilaga 3
Naturmiljö bilaga 4
Naturmiljö bilaga 5
Naturmiljö bilaga 6
Olycksrisk
Rekreation
Stads- och landskapsbild
Åtgärder för luftkvalitet


Översiktlig plankarta

Numreringen i figuren motsvarar numreringar i kartorna nedan.

Plankartor med permanent markanspråk
Ritningsförteckning plankartor permanent nyttjande
01 Plankarta permanent markanspråk Kungsträdgården
02 Plankarta permanent markanspråk Blasieholmen
03 Plankarta permanent markanspråk Skeppsholmen
04 Plankarta permanent markanspråk Saltsjön
05 Plankarta permanent markanspråk Norra Södermalm/Stigbergsparken
06 Plankarta permanent markanspråk Södermalm/Vitabergsparken
80 Plankarta permanent markanspråk Londonviadukten 
19 Plankarta permanent markanspråk Katarina Bangata
20 Plankarta permanent markanspråk Hammarby kanal västra
21 Plankarta permanent markanspråk Gullmarsplan
22 Plankarta permanent markanspråk Globenområdet
23 Plankarta permanent markanspråk Slakthhusområdet
24 Plankarta permanent markanspråk Enskede gårds gymnasium
25 Plankarta permanent markanspråk Sockenplan
85 Plankarta permanent markanspråk Sundstabacken
07 Plankarta permanent markanspråk Vintertullen
08 Plankarta permanent markanspråk Hammarby kanal östra
09 Plankarta permanent markanspråk Sickla kanal
10 Plankarta permanent markanspråk Sickla park
11 Plankarta permanent markanspråk Sickla västra
12 Plankarta permanent markanspråk Sickla östra
13 Plankarta permanent markanspråk Gamla Värmdövägen
14 Plankarta permanent markanspråk Järla västra
15 Plankarta permanent markanspråk Järla östra
16 Plankarta permanent markanspråk Stadsparken
17 Plankarta permanent markanspråk Skönviksvägen
18 Plankarta permanent markanspråk Skvaltan
81 Plankarta permanent markanspråk Hammarby fabriksväg

Plankartor med tillfälligt markanspråk
Ritningsförteckning plankartor tillfälligt markanspråk
01 Plankarta tillfälligt markanspråk Kungsträdgården
02 Plankarta tillfälligt markanspråk Blasieholmen
03 Plankarta tillfälligt markanspråk Skeppsholmen
04 Plankarta tillfälligt markanspråk Saltsjön
05 Plankarta tillfälligt markanspråk Norra Södermalm/Stigbergsparken
06 Plankatta tillfälligt markanspråk Södermalm/Vitabergsparken
80 Plankarta tillfälligt markanspråk Londonviadukten
19 Plankarta tillfälligt markanspråk Katarina Bangata
20 Plankarta tillfälligt markanspråk Hammarby kanal västra
21 Plankarta tillfälligt markanspråk Gullmarsplan
22 Plankarta tillfälligt markanspråk Globenområdet
23 Plankarta tillfälligt markanspråk Slakthusområdet
24 Plankarta tillfälligt markanspråk Enskede gårds gymnasium
25 Plankarta tillfälligt markanspråk Sockenplan
85 Plankarta tillfälligt markanspråk Sundstabacken
07 Plankarta tillfälligt markanspråk Vintertullen
08 Plankarta tillfälligt markanspråk Hammarby kanal östra
09 Plankarta tillfälligt markanspråk Sickla kanal
10 Plankarta tillfälligt markanspråk Sickla park
11 Plankarta tillfälligt markanspråk Sickla västra
12 Plankarta tillfälligt markanspråk Sickla östra
13 Plankarta tillfälligt markanspråk Gamla värmdövägen
14 Plankarta tillfälligt markanspråk Järla västra
15 Plankarta tillfälligt markanspråk Järla östra
16 Plankarta tillfälligt markasnpråk Stadsparken
17 Plankarta tillfälligt markanspråk Skönviksvägen
18 Plankarta tillfälligt markanspråk Skvaltan
81 Plankarta tillfälligt markanspråk Hammarby fabriksväg

Illustrationskartor
Ritningsförteckning Illustrationskartor
01 Illustrationskarta Kungsträdgården
02 Illustrationskarta Blasieholmen
03 Illustrationskarta Skeppsholmen
04 Illustrationskarta Saltsjön
05 Illustrationskarta Norra Södermalm/Stigbergsparken
06 Illustrationskarta Södermalm/Vitabergsparken
80 Illustrationskarta Londonviadukten
19 Illustrationskarta Katarina Bangata
20 Illustrationskarta Hammarby kanal västra
21 Illustrationskarta Gullmarsplan
22 Illustrationskarta Globenområdet
23 Illustrationskarta Slakthusområdet
24 Illustrationskarta Enskede gårds gymnasium
25 Illustrationskarta Sockenplan
85 Illustrationskarta Sundstabackan
07 Illustrationskarta Vintertullen
08 Illustrationskarta Hammarby kanal östra
09 Illustrationskarta Sickla kanal
10 Illustrationskarta Sickla park
11 Illustrationskarta Sickla västra
12 Illustrationskarta Sickla östra
13 Illustrationskarta Gamla Värmdövägen
14 Illustrationskarta Järla västra
15 Illustrationskarta Järla östra
16 Illustrationskarta Stadsparken
17 Illustrationskarta Skönviksvägen
18 Illustrationskarta Skvaltan
81 Illustrationskarta Hammarby fabriksväg

Samrådsredogörelse
Samrådsredogörelse huvuddokument
Bilaga 1, Samrådsredogöresle till lokaliseringsutredning, järnvägsplan och tidigt samråd enligt miljöbalken 2015
Bilaga 2, Sammanställning av hittilss inkomna synpunkter i samrådsprocessen under perioden mellan 13 mars - 14 juni 2015
Bilaga 3, Samrådsunderlag under byggskedet 2015  

Berörda planer

Berörda planer

Skärmar som visas på Öppet hus
Allmänt om utbyggnaden (11 MB)
Befintliga bullernivåer (11 MB)
Annan SL-trafik och information om nya stationer och spår (22 MB)
Byggtiden och befintligt buller (12 MB)
Påverkan på grundvatten (3 MB)
Påverkan på närområdet (28 MB)
Påverkan under byggtiden (1 MB)
Stationerna i city och Södermalm (22 MB)
Stationerna i Nacka (28 MB)
Stationerna i söderort (30 MB)
Så bygger vi tunnelbana och stationernas delar (5 MB)

Samråd 2015 - om byggskedet

Hösten 2015 hade vi samråd om byggskedet. Här kan du läsa underlaget till samrådet. I samrådsredogörelsen är alla synpunkter som vi fått in sammanställda.

Samrådsunderlag Byggskedet Nacka och söderort
Samrådsredogörelse samråd byggskedet

 

Lokaliseringsutredning 2015 – söderort (Sofia-Sockenplan)

I maj/juni 2015 hade vi samråd om lokaliseringen av sträckningen genom Slakthusområdet och stationens läge. Det läge som valdes är den kortaste sträckan under området med en ny underjordisk station i Slakthusområdet som ersätter stationerna Globen och Enskede gård. Den 6 oktober 2015 fattade landstingsstyrelsen att det är så vi ska bygga. Anledningen att ersätta Globen och Enskede gård med en ny station beror på att det inte går att ansluta den nya djupa tunnelbanan i marknivå redan vid Globen, se illustration nedan. Den nya stationen måste ligga under jord eftersom tunnelbanan inte får ha för kraftig lutning.

Profil över hur djupt tunnelbanan byggs Kungsträdgården-Sockenplan

Du kan läsa om de olika alternativen i utredningen nedan och i samrådsredogörelsen har vi samlat alla synpunkter som kommit in kring lokaliseringen.

Utredningen och dess underlags-PM
 
Underlag för beslut om betydande miljöpåverkan 2015

Länsstyrelsen har beslutat att utbyggnaderna  av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka och från Sofia till Gullmarsplan/söderort innebär betydande miljöpåverkan. Det innebär att för båda sträckorna ska samråd ske med statliga myndigheter, allmänhet och organisationer som kan antas bli berörda. Länsstyrelsen ska verka för att miljökonsekvensbeskrivningen får den inriktning och omfattning som behövs för prövningen av järnvägsplanen.

Samråd 2015 – om sträckning och stationslägen

Samrådet som ägde rum i februari/mars 2015 och handlade om möjliga lägen för stationsuppgångar. Nedan hittar du samrådsmaterialet.

Samrådsmaterial

 

2013 års Stockholmsförhandling

Hösten 2013 ingick staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Järfälla kommun och Solna stad en överenskommelse om en utbyggnad av tunnelbanenätet.

Läs mer om Stockholmsförhandlingen

Idéstudie 2013

Trafikförvaltningen genomförde 2013 en idéstudie om en utbyggnad av tunnelbana till Gullmarsplan/söderort. Den förlängning till Nacka, som samtidigt utreddes i en förstudie, skulle på så sätt även kunna kopplas till Grön linje söderut.

En sammantagen bedömning, utifrån analyser i de båda studierna, är att det som kallats alternativ 6 till Nacka i förstudien och alternativ 6C till Gullmarsplan/söderort i idéstudien är de bästa utifrån uppsatta mål.

Alternativ 6 och 6C innebär i förhållande till andra alternativ:

 • Stort resande och stora resenärsnyttor i Nacka, på östra Södermalm och i Stockholms söderort
 • Lägst investeringskostnad
 • Lägst driftkostnad
 • Bäst samhällsekonomisk lönsamhet
 • Kortast resväg och restid för resenärer som startar söder om Gullmarsplan och har målpunkt i centrala Stockholm
 • Små negativa miljökonsekvenser. 
Förstudie 2012

2012 slöt Stockholms läns landsting, Stockholms stad samt Nacka och Värmdö kommuner en politisk överenskommelse om att ta fram en förstudie för att bygga en tunnelbaneförbindelse. Trafikförvaltningen genomförde studien med utgångspunkt att Blå linje ska förlängas från Kungsträdgården mot Nacka. Syftet var att titta på olika sträckningsalternativ och stationslägen och belysa de olika konsekvenserna av dessa.

Sju alternativa sträckningar studerades närmare:

 • Alternativ 1: Bergtunnel under Saltsjön. Sträckning via Djurgården, östra Södermalm och Hammarby sjöstad.
 • Alternativ 2: Sänktunnel under Saltsjön. Sträckning via östra Södermalm och Hammarby sjöstad.
 • Alternativ 3: Sänktunnel under Saltsjön. Östlig sträckning samlokaliserad med vägförbindelse.
 • Alternativ 4: Sänktunnel under Saltsjön. Sträckning via Slussen, östra Södermalm och Hammarby sjöstad.
 • Alternativ 5: Bergtunnel under Saltsjön. Sträckning via östra Södermalm och Henriksdal.
 • Alternativ 5b: Sänktunnel under Saltsjön, Sträckning via östra Södermalm och Henriksdal.
 • Alternativ 6: Bergtunnel under Saltsjön. Sträckning via östra Södermalm och Hammarby sjöstad.

Under utredningen genomfördes omfattande samrådsaktiviteter med allmänhet och berörda sakägare. Närmare 5 000 synpunkter och idéer kom in från allmänheten, organisationer och företag.