De nya stationerna

Tunnelbanelinjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö får sex nya stationer i Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet, Östberga och Älvsjö.

Den nya linjen planeras och här kan du läsa om var stationerna ligger nu. Planerna prövas i järnvägsplan, detaljplan och miljöprövning och då fattas beslut om lokalisering. Läs mer om hur vi planerar tunnelbanelinjen här.

I planeringen utgår vi från att:

 • Plattformarna och tågen blir kortare än i dagens tunnelbana, men tågen kommer köras med tätare trafik så väntetiden minskar för resenärerna.
 • Stationerna blir bytespunkter där olika trafikslag kommer knytas samman.

Fridhemsplan

Fridhemsplan är idag en viktig bytespunkt mellan tunnelbanans Blå och Gröna linjer och flera busslinjer. 

Stationsläge
 • Gula linjens station vid Fridhemsplan placeras under Blå linje för smidiga byten till de andra tunnelbanelinjerna. 
 • Resenärerna tar sig till gula linjens plattform med rulltrappor och mellanplan. Hissar byggs för tillgänglighet mellan Blå och Gul linje. 
 • Resenärerna använder samma entréer som idag, vid Drottningholmsvägen, Mariebergsgatan, Fleminggatan och S:t Eriksgatan. 
 • Byten mellan tunnelbanelinjer sker innanför spärrlinjen, vilket ger smidiga byten.

Liljeholmen

Liljeholmen är en växande stadsdel där bostäder, arbetsplatser och en större galleria planeras. Liljeholmen är en viktig bytespunkt och trafikeras i dag av Röd linje, tvärbanan och flera busslinjer. 

Stationsläge
 • Gula linjens station vid Liljeholmen byggs under Röd linje. 
 • Läget ger möjlighet till smidiga byten mellan buss, Röd linje och Gul linje, vilket gör att resenärerna smidigt kan byta trafikslag. Av de undersökta alternativen ger detta minst störning i området.  
 • Liljeholmens södra biljetthall anpassas och entrén kommer att ligga vid den närliggande parken vid Trekanten. Den befintliga entrén från Liljeholmstorget kommer att finnas kvar. 
 • Stationen får en upp- och nedgång och resenärerna tar sig till och från plattformen med snabbhissar för en kortare och smidigare resa.  

Årstaberg 

Årstabergs station blir en viktig bytespunkt där resenärerna kan byta mellan tunnelbana, pendeltåg, tvärbana och bussar. Planer finns på att bygga fler bostäder och arbetsplatser. 

Stationsläge
 • En ny station byggs öster om busstorget vid Svärdslångsplan för att underlätta byten mellan olika kollektivtrafikslag.  
 • Läget har valts för att det gör den framtida utvecklingen av området flexibel. Läget är kostnadseffektivt och det blir mindre störningar på trafiken under byggskedet.  
 • Stationen samplaneras så att den smälter in med det nya kvarterets verksamheter, som kontor, handel och bostäder. Resenärerna får smidiga byten mellan olika kollektivtrafikslag. 
 • Stationen får en upp- och nedgång och resenärerna tar sig till och från plattformen med snabbhissar för en kortare och smidigare resa.  

Årstafältet  

Årstafältet utvecklas till en ny stadsdel med bostäder, handel och arbetsplatser. Stockholms stad och Region Stockholm planerar tillsammans för att det ska gå smidigt att röra sig mellan kommande bostäder, tunnelbanan och annan kollektivtrafik.

Stationsläge 
 • Stationen i Årstafältet placeras nära ett planerat torg och en park i den nya stadsdelen. Stationen får en entré i kvarterets västra del.  
 • Placeringen gör att stationen hamnar i centrumet och ger en bra tillgänglighet, trygghet genom närvaro av människor och god uppsikt över platsen längs stadsgatan. Den ger god tillgänglighet till tvärbanan och planerade hållplatser för bussen, vilket ger smidiga byten. 
 • Stationen blir kompakt, med biljetthall och hissar ner till tunnelbanelinjen. 
 • Stationen får en upp- och nedgång och resenärerna tar sig till och från plattformen med snabbhissar för en kortare och smidigare resa.  

Östberga   

Östberga består av olika områden med flerfamiljshus och ska utvecklas med fler bostäder och arbetsplatser. I dag har området endast buss och saknar spårbunden kollektivtrafik. När Gul linje är klar blir stadsdelen mer tillgänglig. 

Stationsläge  
 • Stationen i Östberga placeras i området vid Östbergabackarnas östra del och Årstafältet. Det gör att stationen knyter samman Östberga centrum med nya Årstafältet. 
 • Stationen hamnar drygt 100 meter från Östberga centrum.  
 • Stationen byggs i ett hörn av ett planerat kvarter med bostäder. Placeringen ger en trafiksäker miljö för oskyddade trafikanter. 
 • Stationen blir kompakt med biljetthall och hissar ner till tunnelbanelinjen. 
 • Stationen får en upp- och nedgång och resenärerna tar sig till och från plattformen med snabbhissar för en kortare och smidigare resa.  

Älvsjö   

Älvsjö är en viktig knutpunkt för många resenärer med pendeltåg och bussar. Spårväg Syd planeras och områden nära stationen är utpekade som utvecklingsområden.  

Stationsläge
 • Stationen i Älvsjö placeras mellan gång- och cykelstråket Älvsjö Broväg och Stockholmsmässan. Stationen ligger nära Älvsjö station med tåg och busstrafik och är placerad så att den stödjer framtida utveckling av området. 
 • Stationen blir kompakt med biljetthall som fristående byggnad.  
 • Byten till pendeltåg och bussar sker utanför spärrlinjen. 
 • Stationen får en upp- och nedgång och resenärerna tar sig till och från plattformen med snabbhissar för en kortare och smidigare resa.  

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.