Tidplan

2013
 • Stockholmsförhandlingen

  Staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Järfälla kommun och Solna stad ingår i en överenskommelse om utbyggnad av tunnelbanan.

 • Samråd

  Vi tar in synpunkter på övergripande förslag på olika stationslägen och sträckningar från boende, kommuner, myndigheter och andra berörda.

 • Lokaliseringsutredning beslutas

  Lokaliseringsutredningen godkänns av Landstinget. Lokaliseringsutredningen beskriver konsekvenserna av olika förslag på möjliga sträckningar och stationslägen.

 • Markundersökningar påbörjas

  Vi utför markundersökningar för att kontrollera jordens och bergets kvalitet. Resultatet används som underlag i vårt planeringsarbete.

 • Samråd

  Vi tar in synpunkter på placering, utformning och byggskedet som ett led i arbetet med järnvägsplan och tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen.

 • Tillståndsansökan miljödom

  Tillståndsansökan lämnas in till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen prövar framförallt grundvattenbortledning. Även buller, vibrationer och utsläpp till vatten kan regleras i beslutet.

 • Samråd

  Vårens genomgång har resulterat i mindre och större förändringar. Ett kompletterande samråd med möjlighet att lämna synpunkter på dessa förändringar genomförs under hösten.

 • Tillståndsansökan

  Tillståndsansökan lämnas in till mark- och miljödomstolen i slutet av 2016. Mark- och miljödomstolen prövar framför allt bortledning av grundvatten. Även buller, vibrationer och utsläpp regleras i prövningen.

 • Granskning av järnvägsplan

  De färdiga förslagen på sträckning och stationer i järnvägsplanen ställs ut för granskning tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen. Här redogörs också för de synpunkter som kommit in under tidigare samråd och hur de har tagits om hand.

 • Miljödom

  Mark- och miljödomstolen beräknas fatta beslut vid årsskiftet 2017/2018. Mark- och miljödomstolen prövar framförallt grundvattenbortledning. Även buller, vibrationer och utsläpp till vatten kan regleras i beslutet.

 • Förberedande arbeten

  Förberedande arbeten utförs. Till exempel ledningsarbeten och iordningsställande av arbetsområden.

 • Järnvägsplan fastställs

  Järnvägsplan fastställs av Trafikverket.

 • Upphandling

  I början av 2018 påbörjar vi våra upphandlingar av de stora entreprenaderna.

 • Byggstart arbetstunnlar

  För att kunna bygga spårtunnlar och stationer behövs arbetstunnlar. För utbyggnaden till Barkarby behövs tre stycken arbetstunnlar: en i Veddesta och två stycken på Barkarby gamla flygfält.

 • Byggstart spårtunnlar och stationer

  När arbetstunneln kommit fram till stationsläget börjar arbetet med plattformsrummet och spårtunnlarna. Det mesta av arbetet med stationerna sker underifrån. Vi borrar och spränger i berget. Det utsprängda berget lastas ut genom arbetstunnlarna och körs bort. Stationsentréerna kommer att byggas från markytan.

 • Planerad byggstart installationer

  När tunnlarna är klara görs installationer av sådant som elsystem, signalsystem, brandskydd, ventilation, vatten och avlopp.

 • Trafikstart

  Trafikstart 2026.

20132014201520152015201520162016201720172018201820182018202020242026
2026

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.