Tidplan

2013
 • Stockholmsförhandlingen

  Staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Järfälla kommun och Solna stad ingår i en överenskommelse om en utbyggnad av tunnelbanan.

 • Samråd

  Dialog med boende, kommuner, myndigheter och andra berörda om två alternativa depålokaliseringar: Högdalen och Skarpnäck.

 • Lokaliseringsutredning

  Högdalen bedöms som bästa lokaliseringsalternativ.

 • Beslut, landstingsstyrelsen

  Beslut tas om att planeringen fortsätter med alternativ Högdalen.

 • Markundersökningar

  Bergförhållanden och grundvattennivå undersöks. Resultatet används som underlag i vårt planeringsarbete.

 • Samråd

  Dialog inför tillståndsansökan enligt miljöbalken och järnvägsplan med miljökonsekvensbeskrivning.

 • Kompletterande samråd

  Nytt förslag på en norrgående arbetstunnel presenteras och ett kompletterande samråd genomförs därför vintern 2016.

 • Kompletterande markundersökningar

  Bergförhållanden och grundvattennivå undersöks. Resultatet används som underlag i vårt planeringsarbete.

 • Kompletterande samråd

  Redovisar nytt alternativ för anslutning till Gröna linjens Farstagren.

 • Förberedande arbete startar

  Ledningsomläggningar och etableringsytor förbereds.

 • Tillståndsansökan miljödom lämnas in

  Tillståndsansökan lämnas in till mark- och miljödomstolen.

 • Granskning av järnvägsplan

  Det färdiga förslaget på sträckning ställs ut för granskning tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen. Här redogörs också för de synpunkter som kommit in under tidigare samråd och hur de har tagits om hand.

 • Miljödom

  Domstolsbeslut. Mark- och miljödomstolen prövar framförallt grundvattenbortledning. Även buller, vibrationer och utsläpp till vatten regleras i prövningen.

 • Fastställd järnvägsplan

  Järnvägsplanen fastställs av Trafikverket. Om den inte överklagas vinner den laga kraft.

 • Byggstart

  Bygget kommer att pågå i cirka fem år. Det kommer att märkas när vi bygger nya tunnelbanan. Vi planerar noga för att vardagslivet ska fungera under hela byggtiden.

 • Driftstart

  Driftstart 2026

2013201520152016201620162016201720182019201920192020202120212026
2026

Undrar du något?

Skriv till SL:s kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.