Skip to main content

Transporter av bergmassor på kvällar och nätter

Transporter byggarbetsplats
Från och med nu har Region Stockholm tillstånd att transportera bergmassor från arbetstunneln i Rudviken på kvällar och nätter.

Arbetena innebär att riktvärdena för luftburet buller på kvällar och nätter kan överskridas. Region Stockholm har sökt, och fått tillstånd av Solna stad att göra avsteg från bullervillkoren. Transporterna kvälls- och nattetid är nödvändiga för att vi ska kunna spränga ut tunneln på ett effektivt sätt. Om vi inte kan frakta bort massorna nattetid blir byggtiden längre.

Solna stads beslut är giltigt till och med den 31 oktober och gäller även om det överklagas. Läs Solna stads beslut om godkännande av avsteg från villkor.

PDF icon beslut Solna stad.pdf


Skyddsåtgärder
För att transporterna ska störa så lite som möjligt har Solna stad ställt villkor i sitt beslut. Bland annat ska kvälls- och nattarbeten mot lördag, söndag och annan helgdag undvikas och backsignalerna på lastbilarna ska vara avstängda om det inte medför arbetsmiljörisker. Region Stockholm kommer löpande att följa upp och stämma av arbetena med Solna stad.


Arbetstider och gränsvärden för buller
Vårt arbete styrs av riktvärden för olika typer av buller som fastställts i vår miljödom. Generellt betyder det att vi främst kan bedriva våra arbeten utomhus helgfri vardag kl 07-19. Arbeten under jord sker helgfri vardag kl. 07-22. Övriga tider på dygnet och på helger har vi andra riktvärden som innebär att arbetet inte får låta lika mycket. Vi gör regelbundna bullermätningar för att kontrollera att vi håller oss inom riktvärdena.  Vi försöker störa så lite som möjligt, men en del arbetsmoment gör att vi inte kan hålla oss inom riktvärdena. I dessa fall ansöker vi om tillstånd för arbetet hos kommunen.

2021-05-21