<--Google tag manager--> <-- --> <-- End Google Tag Manager --> Skip to main content

Frågor och svar - Södermalm

Vid genomförd trädinventering identifierades 81 träd. Totalt har 20 träd avverkats, 7 träd flyttas i april 2021 och får nytt liv i annan stadsdel. Minst 50 träd i parken sparas. De lindar som är skyddade av detaljplanen bevaras. 

Läs mer

Vi arbetar för att skydda träden under hela byggtiden. Bland annat sätts stängsel upp runt träden och grenar binds upp vid transportvägar. Markförbättringar görs för ständig tillförsel av organiskt material från marken och körplåtar läggs ut för tung trafik, för att skydda trädrötterna. För att skydda lindarna närmast det kommande hisschaktet byggs en trädspont. 

Läs mer

Arbetet påbörjar under 2020 med markarbeten och flytt av de elnätstationer som idag står i parken. Dessa kommer flyttas in i Stigberget och ledningar kommer att flyttas i parken och utmed Folkungagatan. Under 2021 börjar arbetet med det djupa hisschaktet, det arbetet beräknas pågå under ca 2 år. Efter det återstår installationer av hissar och annan teknik samt byggnation av entré och arbeten med parkens framtida gestaltning. Då planering fortfarande pågår för många arbetsmoment så kan vi idag inte säga mer exakt hur många år vi kommer att jobba i parken.

Läs mer

Arbeten med det djupa schaktet ner till stationen innebär både jordschakt och bergschakt med borrning och sprängningar under cirka två år. Det kommer att märkas i närområdet men olika mycket för olika fastigheter och olika mycket under olika tider. Villkor i vår miljödom påverkar hur mycket vi får bullra och vid vilka tider. Bullrande arbeten pågår oftast måndag till fredag, dag- och kvällstid. Innan arbetet med schaktet påbörjas under 2021 kommer alla närboende att få mer detaljerad information om arbetena. 

Läs mer

På grund av, framförallt, svåra bergförhållanden på platsen prioriteras framdrift i den södra tunneln i denna fas. Mer utförligt svar finns på sidan om aktuella arbeten.

Läs mer

Pages