Skip to main content

Många mätningar ger full koll

Arbetsplats
Före, under och efter byggtiden görs massor av mätningar för att hålla koll på hur nya tunnelbanan påverkar omgivningen. 

Publicerad: 2019-03-21

Besiktning av byggnader
Innan våra arbeten startar besiktigar vi byggnader som finns i närheten. Du som bor i eller äger en fastighet blir kontaktad av en besiktningsman i god tid innan vi börjar borra och spränga. När arbetena är avslutade gör vi en efterbesiktning för att kontrollera att de inte har orsakat några skador.

Bullermätningar
Våra miljödomar reglerar hur mycket vi får låta när vi bygger. Vi gör bullermätningar under hela byggtiden. Vi får göra bullrande arbeten helgfri måndag till fredag kl. 07.00–19.00 ovan jord och kl. 07.00–22.00 under jord.

Vibrationsmätningar
Borrningar och sprängningar kan orsaka vibrationer. Vi mäter vibrationer i byggnader i närheten av våra arbeten, för att vara säkra på att vi inte har någon negativ påverkan.

Grundvattenmätningar
När vi bygger tunnlar kan vi påverka grundvattnet. Med regelbundna mätningar upptäcker vi direkt eventuella förändringar i grundvattennivån. Då kan vi omedelbart sätta in åtgärder om det behövs, till exempel tillföra nytt grundvatten. På det sättet undviker vi att marken sätter sig eller rör sig på ett sätt som skulle kunna skada byggnader. 

Inventering av djur och natur
Om det finns sällsynta arter som behöver skyddas tar vi hänsyn till det. Inför tunnelbanebygget har vi gjort inventeringar av naturmiljön i närheten av alla de framtida byggarbetsplatserna. 

Koll på klimatpåverkan
Att resa med tunnelbanan är hållbart, men själva bygget påverkar klimatet. Under hela byggtiden behöver vi därför hitta klimatsmarta lösningar. Det handlar till exempel om att använda så lite stål och betong som möjligt och att göra miljöanpassade materialval.

2019-04-01