Skip to main content

Exjobb: Metoder för dimensionerande personantal vid brand baserat på trafikprognoser


Frågeställning
En viktig förutsättning vid projektering av tunnelbanestationer är dimensionerande personantal vid utrymning. Personantalet blir ofta styrande för uppgångars storlek och utformning. Traditionellt har dimensionerande personantal hanterats konservativt och enligt den praxis som används idag för att bestämma dimensionerande personantal används ”den värsta dagen på året”. För järnvägs- och tunnelbanestationer har detta tolkats som att det motsvarar två fulla tåg.

Transportstyrelsens föreskrifter för tunnelbanan ger en möjlighet att ange personantalet baserat på trafikprognoser men det saknas en metodik för hur det ska kunna göras i Sverige. I andra länder finns dock exempel på när och hur personantal sätts baserat på trafikprognoser. En svårighet med att använda prognoser som underlag är att alla prognoser är behäftade med osäkerheter och en framtida metod behöver kunna hantera dessa osäkerheter. 

Mål med arbetet
Målet med exjobbet är att undersöka vilka metoder som används i andra länder och hur trafikprognoser skulle kunna användas i svenska sammanhang. Målet är också att beskriva de osäkerheter som finns i trafikprognoser som tas fram och hur de skulle kunna hanteras för att bestämma dimensionerande personantal.

Ansökan
Skicka din ansökan till nyatunnelbanan@sll.se. Märk ansökan Metoder för dimensionerande personantal vid brand baserat på trafikprognoser och skicka med CV och en kort motivering till varför du är intresserad av uppdraget.