Tidplan

2012
 • Förstudie och idéstudie

  Trafikförvaltningen genomförde 2012 och 2013 idé- och förstudier om en utbyggnad av tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka som skulle kunna kopplas till Grön linje söderut.

 • Stockholmsförhandlingen

  Staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Järfälla kommun och Solna stad ingår i en överenskommelse om en utbyggnad av tunnelbanan.

 • Samråd

  Vi tar in synpunkter på övergripande förslag på olika stationslägen och sträckningar från boende, kommuner, myndigheter och andra berörda.

 • Markundersökningar påbörjas

  Vi utför markundersökningar för att kontrollera jordens och bergets kvalitet innan utbyggnaden startar. Resultatet används som underlag i vårt planeringsarbete.

 • Lokaliseringsutredning Sofia-Sockenplan

  Lokaliseringsutredningen beskriver konsekvenserna av olika sträckningar och stationslägen.

 • Beslut landstingsstyrelsen lokalisering

  Landstingsstyrelsen godkänner lokaliseringsutredning Sofia – Gullmarsplan/söderort, vilket innebär att en ny station i Slakthusområdet ersätter Globen och Enskede gård.

 • Samråd

  Vi tar in synpunkter på byggskedet som ett led i arbetet med järnvägsplan och tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen.

 • Samråd

  Samråd om den färdiga anläggningen. Vi tar in synpunkter på byggskedet från boende, kommuner, myndigheter och andra berörda.

 • Tillståndsansökan

  Tillståndsansökan lämnas in till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen prövar framför allt bortledning av grundvatten. Även buller, vibrationer och utsläpp regleras i prövningen.

 • Kompletterande samråd

  Vi tar in synpunkter på förslaget om stationsbyggnadens placering vid station Sofia i Stigbergsparken.

 • Förberedande arbeten

  Förberedande arbeten påbörjas, till exempel ledningsarbeten och iordningställande av etableringsytor.

 • Granskning av järnvägsplan

  De färdiga förslagen på sträckning och stationer ställs ut för granskning tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen. Här redogörs också för de synpunkter som kommit in under tidigare samråd och hur de har tagits om hand.

 • Upphandling

  Under 2018 påbörjar vi våra upphandlingar av entreprenörer.

 • Miljödom

  Domstolsbeslut. Mark- och miljödomstolen prövar framförallt grundvattenbortledning. Även buller, vibrationer och utsläpp till vatten regleras i prövningen.

 • Järnvägsplan fastställs

  Järnvägsplanen är fastställd av Trafikverket.

 • Planerad byggstart arbetstunnlar

  För att kunna bygga tunnelbanan under marken behövs en arbetstunnel för varje station. Arbetstunnlarna är det första som byggs. Sedan byggs spårtunnlar och stationer.

 • Planerad byggstart spårtunnlar

  När arbetstunneln kommit fram till stationsläget börjar arbetet med plattformsrummet och tunnlarna. Det mesta av arbetet med stationerna sker underifrån. Vi borrar och spränger i berget. Det utsprängda berget lastas ut genom arbetstunnlarna och körs bort. Stationsentréerna kommer att byggas från markytan.

 • Planerad byggstart installationer

  När tunnlarna är klara görs installationer av sådant som elsystem, signalsystem, brandskydd, ventilation, vatten och avlopp.

 • Trafikstart

  Trafikstart 2030.

2012201320152015201520152015201620172017201720182018201920192020202120242030
2030

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.