<--Google tag manager--> <-- --> <-- End Google Tag Manager --> Skip to main content

Personuppgifter vid anmälan om skada eller störning

Så behandlas dina personuppgifter av förvaltning för utbyggd tunnelbana i samband med din anmälan om skada eller störning

I samband med att du skickar in en anmälan om störning eller skada kommer förvaltningen att behandla dina personuppgifter för att kunna bemöta din anmälan. De personuppgifter som behandlas är begränsade till de personuppgifter som du anger i anmälan såsom namn, kontaktuppgifter och bakomliggande omständigheter som föranlett anmälan. Förvaltningen inhämtar även personuppgifter ifrån allmänt tillgängliga källor såsom Folkbokföringen och Skatteverket.   

Förvaltningen behandlar dina personuppgifter eftersom behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse, för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller som ett led i FUTs myndighetsutövning

Personuppgifterna kommer normalt inte att lämnas ut till mottagare utanför förvaltning för utbyggd tunnelbana med undantag för att nödvändiga uppgifter kan komma att lämnas till externa samarbetspartners för att till exempel reparera en anmäld skada. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut med stöd av tryckfrihetsförordningen enligt reglerna om utgivande av allmän handling. 

För frågor om de skyddsåtgärder som har vidtagits för att skydda dina personuppgifter hänvisas till förvaltningens dataskyddsombud, se kontaktuppgifter nedan. 

Förvaltningen behandlar personuppgifterna så länge det finns behov av detta för hanteringen av din anmälan om störning eller skada. Personuppgifterna kan dock komma att behandlas längre för arkivändamål.  

Du har rätt att ansöka om registerutdrag, rättelse av felaktiga personuppgifter, göra invändningar mot personuppgiftsbehandlingen, begära dataportabilitet samt ansöka om radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen. Dessa rättigheter är dock inte absoluta. 

Du har alltid rätt att inlämna klagomål till Datainspektionen. Du får dock gärna även kontakta förvaltningens dataskyddsombud om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter. 

Kontaktuppgifter 
Förvaltning för utbyggd tunnelbana, organisationsnummer 232100–0016, är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen och kan kontaktas via Norra Stationsgatan 69, Stockholm. Postadress: Stockholm läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Box 225 50, 104 22 Stockholm.  


Förvaltningen har ett dataskyddsombud som kan kontaktas via: informationssakerhet.fut@sll.se