Beslut och handlingar

Lagar och regler bestämmer hur processen för att bygga ut tunnelbanan ser ut. En rad instanser i samhället behöver involveras, beslut fattas och enskilda som direkt eller indirekt berörs ges tillfälle att vara med och påverka. För tunnelbanan till Älvsjö startar samrådsprocessen under hösten 2020 och här kommer vi publicera de förslag och beslut som ingår i samrådet, allteftersom att de blir färdiga.

Bakgrunden till beslutet om att bygga tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö kan du läsa mer om på den här sidan om Sverigeförhandlingen på regionstockholm.se.

Har du problem med att ta del av dokumenten, kontakta oss så hjälper vi dig!

Fler beslut och handlingar uppdateras för närvarande enligt gällande lagstiftning för tillgänglighet på internet. När handlingarna är klara kommer de läggas upp här.

Ordlista

Detaljplan

Detaljplanen är en juridiskt bindande handling som styr vad som får byggas och hur det får byggas inom ett område. Kommunerna ansvarar för att detaljplaner tas fram och de beslutas av kommunens politiska organ. I detaljplaneprocessen ingår samråd, granskning och slutligen antagande.

Samråd

Samråd ska ske med de personer och organisationer som berörs direkt eller indirekt när vi bygger tunnelbana. De är bland annat närboende, fastighetsägare, företagare, myndigheter och intresseorganisationer. Du som enskild person har möjlighet att vara med och påverka. Samrådet ingår som en del av miljökonsekvensbeskrivningen och i processerna för järnvägsplan, detaljplan och miljöprövning.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekterna som en planerad verksamhet eller åtgärd kan ha för människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö. Dessutom ska beskrivningen innehålla en samlad bedömning av ovanstående effekter. MKB:en är ett viktigt underlag för miljöprövning och planläggning. Den är både en process och ett dokument, där dokumentet ska spegla resultatet av processen under samrådet.

Järnvägsplan

Järnvägsplanen är ett underlag för planering av en spåranläggning (järnväg, spårväg eller tunnelbana). En järnvägsplan tas fram av den som planerar att bygga en spåranläggning. Planen beskriver marken som behövs och åtgärder för att skydda närmiljön i samband med bygget. Järnvägsplanen fastställs av Trafikverket. I järnvägsplaneprocessen ingår samråd, granskning och fastställande.

Granskning

Granskning ingår i detalj- och järnvägsplaneprocessen. Efter samrådsperioden tas ett planförslag fram, baserat på det som kommit fram under samrådsskedet. Planhandlingarna ställs ut för granskning under minst tre veckor. Granskningen är ett sista tillfälle för berörda parter att lämna synpunkter.

Miljöprövning

Bygget av tunnelbanan kan medföra att grundvattennivån påverkas. Den påverkan regleras av lagstiftning i miljöbalken, så vi behöver ansöka om tillstånd för vår verksamhet hos mark- och miljödomstolen. Vi ansöker om tillstånd för vattenverksamheten, men vi lämnar också in annat underlag om domstolen beslutar att fastställa villkor även för andra delar som skulle kunna medföra påverkan, exempelvis buller och vibrationer.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00