Skip to main content

Arbeten i centrala Nacka

I centrala Nacka pågår ledningsomläggningar på ett flertal platser. Arbetet är en förberedelse för tunnelbanans station Nacka.

Tyck till om utbyggnaden

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten chansen att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning. 
Här hittar du undersökningen för Blå linje till Nacka.  


Ledningsomläggningar i Skvaltans väg och arbeten vid Fyrbåksrondellen

Ledningsomläggningar utförs i och vid Skvaltans väg. Ett område från Fyrbåksrondellen och cirka 90 meter österut längs Nacka Forum stängs av. 
Det innebär att biltrafiken begränsas till ett körfält i vardera riktning. Busshållplatserna i båda riktningarna flyttas cirka 30 meter österut mot Hemköp. En rad olika arbetsmoment kommer att utföras, bland annat spontning och grävarbeten. Fyrbåksrondellen kommer att omformas och bli mer oval, för att klara att vara öppen för trafik under tiden för utbyggnaden av Blå linje till Nacka. Arbetena beräknas bli klara under kvartal 2.

Karta över arbetsområdet.

Karta över arbetsområdet.

Ledningsomläggningar vid Skönviksvägen
Vi är nästan färdiga med ledningsomläggningarna mellan Värmdöleden och Skönviksvägen vid Jarlabergsvägen i Nacka. Nu arbetar vi med att återställa den provisoriska busshållplatsen nedanför Skönviksvägen. Ledningsomläggningarna utförs av Sveab på uppdrag av Region Stockholm.

Byggväg
En byggväg har anläggats från väg 222 upp mot slänten vid Vikdalsbron. I slänten pågår arbete med att gräva och schakta för kommande dagvattenhantering.

Ledningsomläggningar Nacka forum/Jarlaberg
De rosa markeringarna visar var vi arbetar med ledningar. Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Arbetstider: Arbetena utförs i huvudsak på dagtid. Nattjobb kan ske exemelvis vid återställning av asfalt och andra arbeten som påverkar framkomligheten på trafiken.

Påverkan på trafiken
Nu pågår återställning av vägar och mark efter ledningsomläggningar på Vikdalsvägen i höjd med Nacka Forum. 

Arbetsområde ledningsomläggningar Vikdalsvägen 2020

Område på Vikdalsvägen som påverkas av ledningsomläggningarna.

Arbetet innebär risk för ökad köbildning, framför allt för trafik i södergående riktning och på avfartsrampen från Värmdöleden upp mot Nacka Forum. För att trafiken ska flyta så smidigt som möjligt ombeds alla som har möjlighet att välja alternativa färdvägar och att undvika Vikdalsvägen i högtrafik. Var uppmärksam på skyltning på platsen och kör försiktigt. 

Även Nacka kommun har arbeten på Vikdalsvägen/Värmdövägen. Här kan du läsa mer om kommunens arbete vid Värmdövägen.  (öppnas i nytt fönster)

Du kan också läsa mer om trafiken i Nacka här på Nacka kommuns webbsida.  (öppnas i nytt fönster)

Alternativa gång- och cykelvägar nu under byggtiden

Trappan från gångtunneln upp till Griffelvägen nu öppnad. Gångtunneln under avfarten från Värmdöleden är nu öppen igen. Under avstängningen hänvisas gående och cyklister till alternativa gång- och cykelvägar, se karta och följ hänvisningsskyltar på plats. Gångvägen och trappan på östra sidan om Vikdalsbron är permanent avstängd från och med 23 februari.

Alternativa gång- och cykelvägar i centrala Nacka

Alternativa gång- och cykelvägar i centrala Nacka

Blå sträcka: Öppen gång- och cykelväg. Röd sträcka: Avstängd.


Informationen uppdaterad 2021-04-26