Skip to main content

Arbeten på östra Södermalm

På östra Södermalm pågår två arbeten med förlängningen av tunnelbanans Blå linje. I Stigbergsparken gör vi förberedande arbeten för den nya stationen Sofia. Från ett arbetsområde vid Londonviadukten byggs även en arbetstunnel som kommer gå ner till den framtida stationen och ner under Saltsjön. Arbetet med Blå linje till Nacka och Söderort ska vara klart 2030. 

Tyck till om utbyggnaden

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten chansen att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning. 
Här hittar du undersökningen för Blå linje till Södermalm.  

 

Stigbergsparken - Station Sofia

Här ska den nya stationen Sofia byggas. Plattformen hamnar cirka 100 meter under parken och hissar tar resenärer mellan entrén och plattformen. 

Förberedande arbeten i parken 
Nu gör vi plats för den nya stationen Sofia i Stigbergparken. Stationen kommer att byggas cirka 100 meter under markytan med entré i parken. Under 2020/våren 2021 görs markarbeten i parken och två elnätstationer som idag står i parken kommer att flyttas in i Stigberget (se karta och läs mer här). Arbetet omfattar schaktning, borrning, sprängningar och betongarbeten samt ledningsomläggningar. Delar av de gamla murarna monteras ner och några träd kommer att fällas eller flyttas. Delar av murarna kommer att återanvändas i parkens framtida utformning. Här finns en artikel om Station Sofia och förändringar i parken: Nu börjar förändringen av Stigbergsparken.

Flytt av träd v.15
Tidigare under våren avverkades träd i parken för att göra plats för det nya stationshuset. Under vecka 15 kommer sju träd att flyttas till Campus Albano och få nytt liv i annan stadsdel. Inför flytten görs förberedande arbeten i parken. Bland annat binds trädkronor upp för att inte skadas, pergolan från parkentrén vid Ersta trappor tas ned för att möjliggöra transport och körplåtar läggs ut för att skydda marken. När träden har flyttats återfylls groparna i parken. Läs mer om trädflytten här. Vill du veta mer om våra arbeten med träden i Stigbergsparken? Läs här.

Arbetstider
Eventuellt bullrande arbeten utförs helgfri vardag kl. 07-22. Stomljudsalstrande arbeten från borrning kan nu även komma att utföras lördag och söndag kl. 07-19. Lastning av bergmassor sker inne i tunneln och görs nattetid.


Nyhetsbrev Station Sofia
I nyhetsbrevet hittar du aktuell information om våra arbeten och annan viktig info för dig som arbetar och rör dig i området runt Stigbergsparken.

Tidigare nyhetsbrev 
December 2020 

 
Fyll i formuläret nedan för att registrera din e-post.


E-postadress

Jag har läst informationen om behandling av personuppgifter på: nyatunnelbanan.sll.se/informationsmaterial och samtycker till att mina personuppgifter används för utskick av följande nyhetsbrev:

 Information om arbeten med Station Sofia


 


Arbetstunnel från Londonviadukten

Från ett arbetsområde vid Londonviadukten byggs en arbetstunnel som kommer att gå ner till den framtida stationen Sofia och ner under Saltsjön.

Karta som visar arbetstunneln och arbetsområdet
Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format.  

Allmänt om arbetstunneln
Vid Londonviadukten finns ett arbetsområde för en arbetstunnel som kommer att gå till den framtida stationen Sofia och ner under Saltsjön. Arbetet med tunnelns påbörjades under våren 2020. Hela arbetstunneln beräknas ta 18 månader att spränga ut. Vi kommer att arbeta dygnet runt men borrning och sprängning kommer inte att göras på natten. Massorna fraktas bort på lastbilar österut på Stadsgårdsleden. Arbetena utförs av Implenia på uppdrag av Region Stockholm.

Inför byggstarten av arbetstunneln vid Londonviadukten på Södermalm skickades information ut till boende, verksamheter och fastighetsägare i området. 
Här kan du läsa foldern: 
Information om byggstart Londonviadukten, januari 2020
 

Norra arbetstunneln pausas 
Det finns en svaghetszon i berget under Stigbergsparken som löper i öst-västlig riktning. Svaghetszonen är känd sedan tidigare men har visat sig mer omfattande än vi tidigare känt till. När arbetstunneln från Londonviadukten passerade genom zonen hösten 2020, innebar det ett försvårat tunnelarbete och ett ökat inläckage av grundvatten, vilket skulle bidra till omfattande och tidskrävande tätningsarbeten, samt en långsam framdrift. 
Eftersom den norra tunnelgrenen enligt planering skulle gått parallellt med denna svaghetszon, har utredningar gjorts för att undvika förseningar och fördyringar. Efter utredning har beslut tagits att pausa arbetet med denna tunnel för att istället fokusera på framdriften av den södra grenen. Planerna med den norra tunnelgrenen ligger dock fast.
Bergkvaliteten i Stockholm varierar och trots omfattande provborrningar är det svårt att veta hur det ser ut på varje plats innan tunnelarbetet är igång. Ibland uppstår oväntade händelser som påverkar våra planer, varpå anpassningar behöver göras. Tunnelbanans tidplan påverkas inte av detta, då passagen under Saltsjön som tunneln var ämnad för, inte är tidskritisk för framdriften. 

 

Information om sprängningar 
Sprängningar kan ske måndag - fredag kl. 07-22.
Vi spränger företrädelsevis på kvällstid kl. 18-22 för att minimera påverkan på Ersta sjukhus.  

I och med att tunneln kommer längre in i berget kommer vi succesivt kunna spränga större salvor, vilket kan märkas i närområdet.

SMS innan sprängning 
Anmäl dig gärna till vår sms-tjänst. Då får du ett sms cirka 30 minuter innan vi spränger i ditt område. Fasta telefoner blir uppringa med ett röstmeddelande. 

Framdriftskarta - så långt har vi kommit.
Här finns en karta där du kan se hur långt vi kommit och var vi jobbar den närmaste tiden.

 

Sidan uppdaterad 2021-04-08