Skip to main content

Arbeten vid Sockenplan

Vid Sockenplan, nära Enskede gårds gymnasium, ska vi bygga en spår- och en servicetunnel. Tunnelbanan kommer sedan att anslutas till befintligt spår norr om station Sockenplan. Det gula området på bilden är vår arbetsplats och sträcker sig mellan Palmfeltsvägen, Enskede gårds gymnasium och Enskedevägen.  

Tyck till om utbyggnaden

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten chansen att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning. 
Här hittar du undersökningen för Blå linje till Söderort.  


Arbeten vid Sockenplan


Aktuellt i området
Under januari börjar vi med ljudalstrande arbeten. Inom arbetsområdet ska vi sätta upp en stödkonstruktion i stål för att säkra upp marken när vi sen ska gräva en stor grop där. Arbetet kallas spontning och sker genom att stödkonstruktionen borras eller vibreras ned i marken. Vilken metod som används beror bland annat på markens egenskaper och sammansättning. Arbetet kan komma att höras och påverka närområdet. Ljudnivåerna är dock inte konstanta utan varierar över både dagar och veckor. När spontningen är klar fortsätter vi med grävarbeten inom området. Transporter med lastbil kommer ske under arbetstid. Arbetet kommer att pågå under våren. 

Under våren kommer vi även att utföra mark- och bergarbeten för att säkra upp grundvattennivåerna.

Trafikanordningar
Utöver den trafikanordningsplan som reglerar in/utfart vid Enskedevägen kommer ytterligare trafikanordningar att utföras. Ytterligare en för mittrefug Enskedevägen och iordningsställande passage över refug och trafiksignaler. En längs Palmfeltsvägen för att koppla in VA till etableringen.

Passage gymnasiet
Passagen längs gymnasiet är nu avstängd. Hänvisningsskyltar sitter uppe. Passagen kommer vara avstängd under våren.


Arbetstider
Vi arbetar helgfri vardag kl.07-19. Andra icke störande arbeten kan ske fram till kl 22. Vilka tider vi arbetar styrs av riktvärden för olika typer av buller. Det innebär att vi kommer att arbeta dygnet runt, alla dagar i veckan utom söndagar, men med olika arbetsmoment. Vi gör regelbundna bullermätningar för att kontrollera hur mycket arbetet låter.

Fastighetsägarens ansvar
Under byggtiden kommer vi utföra arbeten med jord- och bergschakt, spontning, tunneldrivning, vägbyggnation mm. Vissa arbeten genererar s k stomljud som är svåra att dämpa. Andra ljud kommer från luften, t ex ljud från lastning och transporter. När vi utför sprängningar eller andra vibrationsalstrande arbeten uppstår vibrationer som kan få föremål att flytta sig och ramla ned. Se över din bostad/lokal så att lösa föremål inte riskerar att falla ned. Om du har vitrinskåp finns det en risk att glasen vandrar. Du kan ställa dem på något som hindrar det, exempelvis gummiunderlägg. Du har själv ett ansvar att säkra så att dina föremål inte skadas. Om du är osäker på om något sitter säkert, föreslår vi att du ställer ner föremålet på golvet medan vi arbetar i närheten. 

Se filmen om hur vi bygger tunnelbanan och vilka störningar som kan uppstå.

Information
På denna sida beskriver vi vad som sker i området. Sidan är vår huvudsakliga informationskälla och uppdateras regelbundet med aktuella arbeten. När vi utför något särskilt arbetsmoment som kräver extra information, skickar vi sms till de som berörs i närområdet. 

Läs vårt senaste Nyhetsbrev som delas ut till närområdet sträckan Gullmarsplan-Sockenplan.

Vill du komma i kontakt med oss?
Här finns kontaktinformation till 
kundtjänst. De har öppet dygnet runt, året runt.

Sidan uppdaterad 2021-01-18