Skip to main content

Tidplan för Gul linje till Arenastaden

 Tidplanen  är ungefärlig.

Byggprocess /
/ Planeringsprocess

  1. Stockholmsförhandlingen

   Staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Järfälla kommun och Solna stad ingår i en överenskommelse om en utbyggnad av tunnelbanan.

   Visa underlag
  1. Samråd

   Vi tar in synpunkter på övergripande förslag på olika stationslägen och sträckningar från boende, kommuner, myndigheter och andra berörda.

   Visa underlag
  1. Markundersökningar påbörjas

   Vi utför markundersökningar för att kontrollera jordens och bergets kvalitet innan utbyggnaden startar. Resultatet används som underlag i vårt planeringsarbete.

   Visa underlag
  2. Lokaliseringsutredning

   I lokaliseringsutredningen beskrivs konsekvenserna av olika förslag på sträckningar och stationslägen.

   Visa underlag
  3. Beslut landstingsstyrelsen

   Landstingsstyrelsens inriktningsbeslut för Gula linjens fortsatta planering.

   Visa underlag
  4. Samråd

   Vi tog in synpunkter på placering, utformning och byggskedet som ett led i arbetet med järnvägsplan och tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen.

   Visa underlag
  1. Kompletterande samråd

   Vårens genomgång av våra planer har resulterat i mindre och större förändringar. Ett kompletterande samråd med möjlighet att lämna synpunkter genomförs under hösten 2016.

   Visa underlag
  1. Kompletterande samråd

   Under perioden 9 till 22 januari hölls ett kompletterande samråd för tunnelbana till Arenastaden. Samrådet rörde en ny station i anslutning till Hagalunds industriområde och arbetstunnlar i Hagastaden.

   Visa underlag
  2. Tillståndsansökan

   Tillståndsansökan lämnades in till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen prövar framförallt grundvattenbortledning. Även buller, vibrationer och utsläpp till vatten regleras i prövningen. Tillståndsansökan för tunnelbana till Arenastaden skickades in till Mark- och miljödomstolen i februari 2017. Du hittar dokumenten i boxen "Miljöprövning 2017".

   Visa underlag
  3. Granskning av järnvägsplan

   De färdiga förslagen på sträckning och stationer ställdes ut för granskning tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen 31 maj - 22 juni 2017. Här redogörs för de synpunkter som kommit in under tidigare samråd och hur de har tagits om hand.

   Visa underlag
  1. Miljödom

   Mark- och miljödomstolen fattade beslut om miljödom. Mark- och miljödomstolen prövar framförallt grundvattenbortledning. Även buller, vibrationer och utsläpp till vatten regleras i prövningen.

   Visa underlag
  2. Upphandling

   Under 2018 påbörjade vi våra upphandlingar av entreprenörer

  1. Förberedande arbeten, arbetstunnlar

   För att kunna bygga spårtunnlar och stationer behövs en arbetstunnel vid varje station. Vi började med förberedande arbeten för arbetstunnel Hagalund och arbetstunnel Hagastaden under hösten 2020.

  2. Järnvägsplan fastställs

   Järnvägsplanen fastställdes av Trafikverket i maj 2020.

   Visa underlag
  1. Markåtkomst

   Järnvägsplanen ger oss rätt att lösa in det som behövs permanent och tillfälligt för tunnelbanan, både ovan och under jord.

  2. Planerad byggstart spårtunnlar och stationer

   När arbetstunneln kommit fram till stationsläget börjar arbetet med plattformsrummet och tunnlarna. Det mesta av arbetet med stationerna sker underifrån. Vi borrar och spränger i berget. Det utsprängda berget lastas ut genom arbetstunnlarna och körs bort. Stationsentréerna kommer att byggas från markytan.

  1. Planerad byggstart installationer

   När tunnlarna är klara görs installationer av sådant som elsystem, signalsystem, brandskydd, ventilation, vatten och avlopp.

  1. Trafikstart

   Trafikstarten planeras till 2028.