Skip to main content

Från planering till trafikstart – så bygger vi ut

Byggstart närmar sig för den nya tunnelbanan och under våren går vi in i ett nytt skede. Många samråd har hållits och under 2017 kommer vi att lämna in tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen och ställa ut järnvägsplanerna för granskning.

Under 2018 väntas planerna godkännas och domstolen lämna tillstånd. Så fort planerna har vunnit laga kraft kan vi börja bygga den nya tunnelbanan och den utbyggda depån i Högdalen.

Förberedande arbeten
Men innan dess behöver vi göra förberedande arbeten. För Blå linje till Barkarby och till Nacka och söderort börjar de jobben redan nu under 2017, allt för att komma igång enligt tidplan. Det handlar framför allt om att lägga om många av de ledningar som finns i marken, med allt från fjärrvärme till vatten och avlopp.  Även en del etableringsområden och provisoriska vägar ska iordningsställas under 2017. 

Större arbeten
I nästa skede byggs arbetstunnlarna. Det tar ett till två år. Arbetstunnlar behövs för att vi ska kunna arbeta från flera håll när vi bygger och för att få upp och ner maskiner, material och människor. I flera fall byggs de i anslutning till stationerna och fungerar som permanenta tillfarter för service, underhåll och räddningstjänst när tunnelbanan är klar.

Under 2018 är det dags för arbetet med själva spårtunnlarna, vilket tar två till tre år. Att driva tunnel innebär att vi spränger oss fram i berget, ett arbete som utförs från flera fronter samtidigt. Om tunnlarna enbart skulle drivas från sina mynningar skulle byggarbetet ta mycket längre tid.

Samtidigt ska också de nya stationerna byggas. Det är det arbete som kommer att märkas mest uppe på ytan, med arbetsområden runt varje station och arbeten både ovan och under jord. 

Så snart någon del av tunneldrivningen är färdig påbörjas betongarbeten som tar omkring två år att utföra. Och därefter ska anläggningen utrustas med teknik, bland annat i form av spår, kameror, belysning, ventilation, signalsystem och allt annat som behövs. Det arbetet tar drygt två år, men då ingår även testning av hela anläggningen. 

När allt detta är klart kan resenärerna börja åka på de nya sträckorna. Och de nya tåg som behövs kan tas om hand i den utbyggda depån i Högdalen. 

2019-01-29