Skip to main content

Hållbarhet en naturlig del i byggandet av nya tunnelbanan

Planhandläggare Erik Olsson och Kaisa Nugin
Förvaltning för utbyggd tunnelbana har miljöcertifierats enligt ISO 14 001 och arbetet med hållbarhet är i full gång. 

Att välja kollektivtrafik och tunnelbanan framför bilen bidrar till ett hållbart resande, men under tiden vi bygger spår och tunnlar kommer miljön att påverkas. 

Nu finns det för alla de planerade sträckorna miljösamordnare som ska se till att vi arbetar systematiskt med miljö- och hållbarhet när vi planerar och bygger den nya tunnelbanan. 

Resenären i centrum 
I projekt Arenastaden jobbar planhandläggarna Erik Olsson och Kaisa Nugin aktivt med frågorna:

– De beslut vi fattar i det här tidiga stadiet kommer att få konsekvenser för både människor och miljö. Det kan handla om påverkan på grundvattnet eller störningar under byggtiden. Därför har vi ambitionen att sätta resenären och människors behov i centrum när vi planerar för utbyggnaden, säger Erik Olsson.

Gemensamt ansvar för hållbarhet
Den stora utmaningen är att göra miljö- och hållbarhetsfrågorna till en naturlig del i allt som görs. Hur kommer vi dit? Erik och Kaisa är eniga om att det behövs struktur och tydliga mål.

- Hållbarhet är allas fråga och ska genomsyra allt vi gör. Man kan vända och vrida på saker, men för att det ska bli gripbart måste det finnas en plats på dagordningen. Att arbeta med uppsatta mål genom att konkretisera dem i uppföljningsbara aktiviteter är ett sätt att göra hållbarhet mer konkret, förklarar Erik. 


Socialt ansvar 
För att främja hållbar utveckling ska de material, utformningar och arbetsmetoder vi väljer ha så liten påverkan som möjligt på miljön och på människors hälsa. För att exempelvis förhindra arbetsplatsolyckor är det viktigt att ställa krav i upphandlingar.  

- De entreprenörer vi anlitar ska ta ett socialt ansvar och erbjuda bra arbetsförhållanden till sina anställda, säger Kaisa Nugin.

Barnens behov och perspektiv är kopplat till social hållbarhet, något som ofta glöms bort när vi vuxna planerar. Tunnelbaneutbyggnaden kommer pågå under en lång tid i förhållande till ett barns uppväxt och många barn reser själva i kollektivtrafiken. För att göra barnens röster hörda genomförs något som kallas barnkonsekvensanalyser. Helt enkelt analyser där vi visar på eventuella konsekvenser av den planerade tunnelbanan. 

– Det är lätt för vuxna att förbise barns behov. För att undvika detta samlar vi in fakta och har dialog med barnen. Vad tycker de att vi ska tänka på när vi bygger tunnelbanan? Hur ser deras skolvägar ut? Det är viktig information och ställer krav på säkerhet, trygghet och barns möjlighet att röra sig självständigt i staden, säger Erik Olsson. 

Nya resmöjligheter
Att bygga tunnelbana är ett stort och komplext projekt med många val och avvägningar.

- Ur ett hållbarhetsperspektiv är det centralt att de val vi gör bidrar till en tunnelbana som kommer att vara till nytta för många människor och möjliggör nya resvanor, avslutar Kaisa Nugin. 

På bilden: Planhandläggare Erik Olsson och Kaisa Nugin

 

2019-01-29