Skip to main content

Klockan styr våra arbetsmoment

Arvid Enström, byggledare, Blå linje till Nacka

Strax före klockan tio på kvällen hörs en sprängning som ett högljutt smatter. Bor du i närheten av någon av våra tunnlar känner du säkert igen det. Varför vi spränger så sent är en av de vanligaste frågorna vi får.

- Svaret är att alla våra olika arbetsmoment styrs av klock­an. Vissa arbetsmoment får vi utföra på vissa tider på dygnet, berättar Arvid Engström, byggledare för arbetstunnlar­na i projektet Nya tunnel-banan, Blå linje till Nacka.

Våra arbetstider för de olika arbetsmomenten styrs av många olika regler och kontrakt. Miljödomen styr bland annat hur mycket vi får bullra och låta. Väghållarna, som är Trafikverket och Nacka kommun i detta projekt, styr vilka tider vi får köra ut bergmassorna, för att inte påverka trafiken allt för mycket under rusningstrafiken.

Bilden beskriver när olika arbetsmoment får utföras under dygnets timmar.

Bilden beskriver när olika arbetsmoment får utföras under dygnets timmar.

Berg körs bort på natten
- Tidsbegränsningarna innebär att vi inte får köra ut bergmassor under rusningstrafi­kens tider. Det innebär att vår arbetscykel sprids ut över dygnet och vi ibland spränger så sent som till klockan 22. Vi kan då under nattetid lasta bergmassor på lastbil för vidare transport. Det är främst tiderna för tung trafik och ljudkrav i miljödomen som styr de övriga arbetsmoment som vi utför i och kring arbetstunnlarna, berättar Arvid Engström.

Generellt sett utförs arbeten som alstrar luftbuller och stomljud mellan klockan 7 och 22. Men projektet har tillstånd att jobba dygnets alla timmar, alla dagar i veckan, med olika arbetsmoment. Arbetsmomen­ten anpassas efter de ljudrestriktioner som gäller enligt projektets miljödom. Före en tunnelsprängning sker utförs fler arbetsmoment, bland annat att borras flera hundra hål i berget som sedan fylls med sprängmedel.

Berget leder ljud
Borrningen ger så kallade stom­ljud, som fortplantar sig till byggnader via marken. Ljudet kan även höras som luftburet buller om arbetet utförs nära tunnelmynningen. Borrning får inte utföras efter klockan 22. Däremot får andra jobb, som inte stör i närområdet, göras på natten så länge ljudrestriktionerna följs. Exempel på arbeten som får utföras nattetid är last­ning av bergmassor på lastbil inne i tunnlarna och utvädring av spränggaser. Viss bergför­stärkning som inte kräver borr­ning utförs också nattetid.

- Ju mer vi kan jobba under ett dygn, desto effektivare blir arbetet och desto kortare blir störningen i området. Vi driver tunneln framåt och försvinner från närområdet efter en period, säger Arvid Engström.

Generellt sett utförs arbeten som alstrar luftbuller och stomljud mellan klockan 7 och 22. Men projektet har tillstånd att jobba dygnets alla timmar, alla dagar i veckan, med olika arbetsmoment. Arbetsmomen­ten anpassas efter de ljudrestriktioner som gäller enligt projektets miljödom.

2021-05-20