Arbeten sommar och höst

Avisering  Sockenplan  2022-06-07

 

Här görs en djup grop för att placera betongrör

Bild: I fonden syns bergväggen där spårtunnlarna kommer ut.

De sprängarbeten som har pågått ovan jord på arbetsområdet, fortsätter under året. Syftet är att skapa tillräckligt med utrymme för  de betongrör som senare ska kopplas ihop med spårtunnlarna.

De nya spåren kommer i en bergtunnel (som vi just börjat spränga för) från Slakthusområdet, fram till gymnasiet där de övergår till en betongtunnel som slutar strax väster om Palmfeltsvägen (som läggs om i ett nytt läge). Från tunnelmynningen löper spåret vidare i ett öppet tråg (tunnel utan tak) tills det når marknivå i höjd med Björneborgsvägen 9, där ombyggnad görs av en sträcka av den befintliga banan. Det nya spåret ansluter till befintligt spår på bron över Sockenvägen, norr om station Sockenplan.

I arbetet som bland annat omfattar omläggningen av Palmfeltsvägen har vi endast en preliminär tidplan innan entreprenaden är upphandlad. När detta är gjort behöver entreprenören göra  egna bedömningar och planera arbetet mer i detalj. Därefter informerar vi vad som ska ske.

Jordschakt, bergschakt (sprängning) och spontning kommer utföras mellan sommaren 2023 och slutet av 2025 då Palmfeltsvägen ska vara färdig för drift. Därmed avslutas de mest vibrationsalstrandet arbetena och sprängningarna är klara (utöver bergtunnlarna som pågår norrut). Under 2026 och framåt tar andra tystare arbeten vid.

Vi informerar alltid i takt med att vi har underlag från entreprenören och en tydligare tidplan. Under hösten kommer vi kalla till ett informationsmöte.

 

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00 

Aviseringar