Skip to main content

Tidplan för Blå linje till Barkarby

 Tidplanen  är ungefärlig.

Byggprocess /
/ Planeringsprocess

  1. Stockholmsförhandlingen

   Staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Järfälla kommun och Solna stad ingår i en överenskommelse om utbyggnad av tunnelbanan.

   Visa underlag
  1. Samråd

   Vi tar in synpunkter på övergripande förslag på olika stationslägen och sträckningar från boende, kommuner, myndigheter och andra berörda.

   Visa underlag
  1. Lokaliseringsutredning beslutas

   Lokaliseringsutredningen godkänns av Landstinget. Lokaliseringsutredningen beskriver konsekvenserna av olika förslag på möjliga sträckningar och stationslägen.

   Visa underlag
  2. Markundersökningar påbörjas

   Vi utför markundersökningar för att kontrollera jordens och bergets kvalitet. Resultatet används som underlag i vårt planeringsarbete.

   Visa underlag
  3. Samråd

   Vi tar in synpunkter på placering, utformning och byggskedet som ett led i arbetet med järnvägsplan och tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen.

   Visa underlag
  4. Tillståndsansökan miljödom

   Tillståndsansökan lämnas in till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen prövar framförallt grundvattenbortledning. Även buller, vibrationer och utsläpp till vatten kan regleras i beslutet.

   Visa underlag
  1. Samråd

   Vårens genomgång har resulterat i mindre och större förändringar. Ett kompletterande samråd med möjlighet att lämna synpunkter på dessa förändringar genomförs under hösten.

   Visa underlag
  2. Tillståndsansökan

   Tillståndsansökan lämnas in till mark- och miljödomstolen i slutet av 2016. Mark- och miljödomstolen prövar framför allt bortledning av grundvatten. Även buller, vibrationer och utsläpp regleras i prövningen.

   Visa underlag
  1. Granskning av järnvägsplan

   De färdiga förslagen på sträckning och stationer i järnvägsplanen ställs ut för granskning tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen. Här redogörs också för de synpunkter som kommit in under tidigare samråd och hur de har tagits om hand.

  2. Miljödom

   Mark- och miljödomstolen beräknas fatta beslut vid årsskiftet 2017/2018. Mark- och miljödomstolen prövar framförallt grundvattenbortledning. Även buller, vibrationer och utsläpp till vatten kan regleras i beslutet.

  1. Förberedande arbeten

   Förberedande arbeten utförs. Till exempel ledningsarbeten och iordningsställande av arbetsområden.

  2. Järnvägsplan fastställs

   Järnvägsplan fastställs av Trafikverket.

  3. Upphandling

   I början av 2018 påbörjar vi våra upphandlingar av de stora entreprenaderna.

  4. Byggstart arbetstunnlar

   För att kunna bygga spårtunnlar och stationer behövs arbetstunnlar. För utbyggnaden till Barkarby behövs tre stycken arbetstunnlar: en i Veddesta och två stycken på Barkarby gamla flygfält.

  1. Byggstart spårtunnlar och stationer

   När arbetstunneln kommit fram till stationsläget börjar arbetet med plattformsrummet och spårtunnlarna. Det mesta av arbetet med stationerna sker underifrån. Vi borrar och spränger i berget. Det utsprängda berget lastas ut genom arbetstunnlarna och körs bort. Stationsentréerna kommer att byggas från markytan.

  1. Planerad byggstart installationer

   När tunnlarna är klara görs installationer av sådant som elsystem, signalsystem, brandskydd, ventilation, vatten och avlopp.

  1. Planerad trafikstart

   Trafikstarten planeras till 2026.