Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar om fastigheter, mark och grundvatten

Om våra arbeten har orsakat skada ersätter vi för den skada som vi åsamkat. 

Läs mer

Fastighetsägare som äger den marken vi tar i anspråk har rätt till ersättning, både för permanent och tillfälligt behov. Ersättningen bestäms enligt Expropriationslagen 4 kap. § 1.

Läs mer

Besiktningar görs enligt svensk standard. Fastigheter som ligger närmare tunneln än 50 meter kommer att besiktigas. För fastigheter byggda på lera är besiktningsområdet 100 meter. Här kan du läsa mer om hur vi besiktigar fastigheter.   

Läs mer

I god tid innan vi börjar bygga i närheten av dig blir du kontaktad av en besiktningsperson. När besiktningen är utförd kommer fastighetsägaren att få en kopia på besiktningsprotokollet. För bostadsrättsföreningar skickas kopia på besiktningsprotokollen till styrelsen. När våra arbeten är avslutade gör vi en efterbesiktning för att kontrollera att inga förändringar skett på grund av våra arbeten.

Läs mer

Inför våra arbeten gör vi riskanalyser på byggnader och anläggningar som kan påverkas av våra arbeten. Vårt mål är att påverka byggnader och anläggningar så lite som möjligt och vi anpassar arbetena för att minimera risken för skador. 

Läs mer

Om din verksamhet lider ekonomisk skada trots att störnings- eller skadeförebyggande åtgärder har gjorts, kommer vi att föra en dialog med dig angående ekonomisk ersättning.

Läs mer

Om det finns särskilda skäl så besiktigas även byggnader utanför besiktningsområdet. Kontakta oss om du är orolig för din fastighet!

Läs mer

Besiktning utförs enligt svensk standard av en besiktningsperson som behöver kunna komma in i bostaden. Kan du inte själv närvara kan du lämna nyckel till granne eller ordförande i din förening för att vara där i ditt ställe. En besiktning utförs aldrig om inte fastighetsägaren eller lägenhetsinnehavaren är hemma. Besiktningspersonen går aldrig in själv i ett hus eller lägenhet. 

Läs mer

Vi gör efterbesiktningar för att kontrollera att inga förändringar har skett på grund av våra arbeten. Du som fastighetsägare får en kopia på efterbesiktningsprotokollet.

Läs mer

Det ska vanligtvis inte vara så. Ibland kan det uppstå olägenheter för en verksamhet under en kortare period. Det är vanligt i storstadsmiljö med omledning av trafik, ledningsomsläggningar eller att vägar stängs av under korta perioder. Information om våra arbeten uppdateras kontinuerligt på vår webbsida. Våra arbeten ska inte hindra kunder från att nå er verksamhet. Tillgänglighet för bilburna kunder kan periodvis bli begränsad. 

Läs mer

Sidor