Skip to main content

Frågor och svar om fastigheter, mark och grundvatten

Om våra arbeten har orsakat skada ersätter vi för den skada som vi åsamkat. 

Läs mer

Fastighetsägare som äger den marken vi tar i anspråk har rätt till ersättning, både för permanent och tillfälligt behov. Ersättningen bestäms enligt Expropriationslagen 4 kap. § 1.

Läs mer

Inför våra arbeten gör vi riskanalyser på byggnader och anläggningar som kan påverkas av våra arbeten. Vårt mål är att påverka byggnader och anläggningar så lite som möjligt och vi anpassar arbetena för att minimera risken för skador. 

Läs mer

Om din verksamhet lider ekonomisk skada trots att störnings- eller skadeförebyggande åtgärder har gjorts, kommer vi att föra en dialog med dig angående ekonomisk ersättning.

Läs mer

Vi gör efterbesiktningar för att kontrollera att inga förändringar har skett på grund av våra arbeten. Du som fastighetsägare får en kopia på efterbesiktningsprotokollet.

Läs mer

Det ska vanligtvis inte vara så. Ibland kan det uppstå olägenheter för en verksamhet under en kortare period. Det är vanligt i storstadsmiljö med omledning av trafik, ledningsomsläggningar eller att vägar stängs av under korta perioder. Information om våra arbeten uppdateras kontinuerligt på vår webbsida. Våra arbeten ska inte hindra kunder från att nå er verksamhet. Tillgänglighet för bilburna kunder kan periodvis bli begränsad. 

Läs mer

Främsta funktionen är att det många gånger används som dricksvatten. I området för tunnelbana till Barkarby finns dock ingen grundvattentäkt. Grundvattnet kan här ha en teknisk betydelse, till exempel för byggnader och anläggningar på lera eftersom lerans egenskaper kan påverkas av grundvattennivån. 

Läs mer

Vi bygger en tunnel som ligger under grundvattennivån i marken. Trots att vi tätar tunneln läcker en del grundvatten in i vår anläggning vilket kan medföra påverkan på grundvattennivåer i omgivningen. 

Läs mer

När grundvattennivån sjunker i områden med lerjordar kan leran komprimeras och marksättningar kan bildas. Byggnader och anläggningar som ligger direkt på leran kan påverkas. Sänkta grundvattennivåer i brunnar för bergvärme kan påverka brunnens effektuttag. Vid behov kommer vi att utföra skyddsinfiltration för att säkerställa att inga skadliga grundvattennivåavsänkningar uppkommer på grund av arbetena med nya tunnelbanan.

Läs mer

Grundvattennivåerna i marken varierar naturligt under året och är till exempel naturligt låga under vår och sommar. De kan också sjunka vid arbeten i mark som medför att grundvatten leds bort, exempelvis från en schaktgrop. 

Läs mer

Pages