Skip to main content

Frågor och svar - Södermalm

Blå linje till Södermalm och Hammarby Sjöstad startar från befintlig station Kungsträdgården, via nya station Sofia i Stigbergsparken på östra Södermalm, till nya station Hammarby kanal med en uppgång i Hammarby Sjöstad och en i Norra Hammarbyhamnen. Kungsträdgården blir som vilken annan station som helst; stationen har sedan den byggdes varit förberedd för vidare utbyggnad och här finns kapacitet för många fler resenärer.

Läs mer

Efter station Sofia fortsätter linjen i två sträckor, en mot Nacka och en mot Gullmarsplan och vidare söderut mot Hagsätra, som går från grön till blå linje. Resenärer från Hagsätra kan resa mot station Sofia och vidare till Kungsträdgården utan att byta. Vill du däremot åka till Skanstull, Medborgarplatsen eller Slussen, behöver du byta vid Gullmarsplan till någon av de gröna linjerna. 

Läs mer

Station Hammarby kanal byggs under Saltsjön med en uppgång i Lumaparken i Hammarby Sjöstad och en i Norra Hammarbyhamnen, vid Katarina Bangata. Ingen separat gång- eller cykeltunnel kommer att byggas under kanalen. Däremot kommer du som har SL-kort att kunna gå ner i uppgången vid Luma och komma upp vid Katarina Bangata och vice versa. 

Läs mer

Arbetet med att etablera station Sofia i Stigbergsparken startar i augusti 2021. Spontningsarbeten startar under hösten, såväl som sprängningsarbeten för station och spår- och servicetunnel. Under 2022 startar sprängningsarbeten för hisschaktet, följt av betongarbeten 2023. Planerad trafikstart är 2030. Följ våra aktuella arbeten här

Läs mer

Våra arbetsmoment anpassas efter de bullerkrav som finns. På Södermalm får det pågå störande arbeten under jord, som borrning och sprängning, helfria vardagar kl. 07-22. Vissa störande arbeten som ex. sprängning kan ske även dagtid på helgerna. Lastning av bergmassor sker inne i tunneln och görs nattetid. Även ovan jord pågår arbeten som kan höras och tung trafik körs in och ut på byggområdena. 

Läs mer

Det kommer att märkas när vi bygger, men inte överallt och inte hela tiden. Tunnlarna är ca 100 m. under marknivån. Djupet gör att påverkan på omgivningen blir mindre, men det kommer fortfarande att alstras buller från arbeten som ex. borrning och sprängning. Stigbergsparken kommer att vara inhängnad under hela byggtiden. Trappan i parken, Frans Schartaus Institut, kommer att stängas av. Frans Schartaus trappor och Ersta trappor kommer att vara öppna som vanligt.

Läs mer

Planering för utbyggnaden av tunnelbanan har pågått sedan 2014. Under 2019 antogs Stockholms stads detaljplan för utbyggnaden av tunnelbanan som omfattar station Sofia och den förändring det medför i Stigbergsparken. Projektet har även prövats enligt miljöbalken av mark- och miljödomstolen, av Trafikverket enligt lag om byggande av järnväg.

Läs mer

Stockholms stads detaljplan, projektets järnvägsplan och dom i mark och miljödomstolen har vunnit laga kraft och går inte att överklaga.  Stockholms stads fullmäktiges antagande av detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen som avslog överklagandet. När detaljplanen då överklagades till Mark- och miljööverdomstolen beslutade denna att inte bevilja prövningstillstånd. Därmed står fullmäktiges beslut fast.

Läs mer

Maximal storlek och höjd på byggnaden styrs av Stockholms stads detaljplan för området. Detaljplanen innehåller principerna för gestaltning och utformning av stationsbyggnaden. Utformningen kommer fortsatt bearbetas tillsammans med Stockholms stad och som också arbetar med den framtida utformningen av parken. Byggnadens slutliga utformning prövas sedan genom bygglovsförfarande. 

 

Läs mer

Pages