Skip to main content

Frågor och svar - Södermalm

Vid genomförd trädinventering identifierades 81 träd, av dessa var 39 lindar. Fem av dessa lindar har fällts. Tre stycken vid Ersta trappor och två stycken vid Tjärhovsgatan.Ytterligare ca 6-8 lindar och ca 12 andra träd (bl.a körsbärsträd, getapel, lönn) inne på etableringsområdet behöver tas bort för att kunna genomföra kommande schaktarbete och bygget av den nya stationen. Eftersom planering pågår kring utformning av arbetsområdet så kan vi idag inte ge en mer exakt uppgift om hur många träd som kommer att avverkas.

Läs mer

De lindar som är skyddade enligt detaljplan kommer att bevaras. Eftersom planering pågår kring utformning av arbetsområdet så kan vi idag inte ge en mer exakt uppgift om vilka av lindarna som kommer att avverkas.

Läs mer

ftersom planering pågår kring utformning av arbetsområdet så kan vi idag inte ge en mer exakt uppgift om hur många träd som kommer att avverkas. Skyddade träd enligt detaljplan kommer att bevaras.

Läs mer

Arbetet påbörjar under 2020 med markarbeten och flytt av de elnätstationer som idag står i parken. Dessa kommer flyttas in i Stigberget och ledningar kommer att flyttas i parken och utmed Folkungagatan. Under 2021 börjar arbetet med det djupa hisschaktet, det arbetet beräknas pågå under ca 2 år. Efter det återstår installationer av hissar och annan teknik samt byggnation av entré och arbeten med parkens framtida gestaltning. Då planering fortfarande pågår för många arbetsmoment så kan vi idag inte säga mer exakt hur många år vi kommer att jobba i parken.

Läs mer

Arbeten med det djupa schaktet ner till stationen innebär både jordschakt och bergschakt med borrning och sprängningar under cirka två år. Det kommer att märkas i närområdet men olika mycket för olika fastigheter och olika mycket under olika tider. Villkor i vår miljödom påverkar hur mycket vi får bullra och vid vilka tider. Bullrande arbeten pågår oftast måndag till fredag, dag- och kvällstid. Innan arbetet med schaktet påbörjas under 2021 kommer alla närboende att å mer detaljerad information om arbetena. 

Läs mer

Pages