Skip to main content

09. Station Sofia - Går det att överklaga beslutet/placeringen?

Stockholms stads detaljplan, projektets järnvägsplan och dom i mark och miljödomstolen har vunnit laga kraft och går inte att överklaga.  Stockholms stads fullmäktiges antagande av detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen som avslog överklagandet. När detaljplanen då överklagades till Mark- och miljööverdomstolen beslutade denna att inte bevilja prövningstillstånd. Därmed står fullmäktiges beslut fast.