Skip to main content

Gullmarsplan

Gullmarsplan är den tredje största bytespunkten i Stockholm och en mycket viktig del i kollektivtrafiksystemet. Idag är det trångt på spåren och det går inte att köra tätare trafik på Grön linje. Men när tunnelbanan byggs ut kommer Hagsätragrenen att bli en del av Blå linje. Det innebär mer plats på spåren, tätare trafik och nya resvägar för många stockholmare.


På den befintliga station Gullmarsplan byggs en ny nivå för Blå linje under den Gröna linjens plattform. Plattformen nås av snabbgående hissar eftersom den ligger 70 meter under marknivå. I Mårtensdal placeras en ny uppgång, nära till Tvärbanan. Uppgången nås via vanliga rulltrappor och hissar.

Framtida station Gullmarsplan i genomskärning.

Framtida station Gullmarsplan

Station Gullmarsplan får fyra nivåer när utbyggnaden är klar. Blå plattform nås via de snabbgående hissarna. På- och avstigning sker i biljetthallen. Hissarnas toppar syns på bussnivå (ej på-och avstigning här).

Den nya tunnelbaneentrén i Mårtensdal. Uppgången placeras i en ny kontorsbyggnad. Biljetthallen placeras under mark mitt i det nya området som byggs. Här blir det också möjligt att byta till Tvärbanans närliggande station.

Bilden visar ett utformningsförslag som kan komma att justeras.
Illustrationer: Region Stockholm/Skanska

Konsten i tunnelbanan

 Gullmarsplans nya plattform kommer du att kunna se konstgestaltningen "Folds" av Jesper Nyrén. Så här beskriver han sitt konstverk:

"Människornas rörelse genom rummen till fots, i rulltrappor och i tunnelbanetågen är en viktig faktor i gestaltningens utformning. Rörelsen skapar olika blickfång och upplevelsen av gestaltningen förändras beroende av människornas position. Rörelsen är i tunnelbanan något som hos många resenärer upprepas dag efter dag och år efter år. Jag har med gestaltningen velat skapa en miljö snarare än ett antal punkter att betrakta. En miljö att vistas i gång på gång och en upplevelse som kan utvecklas över tid."