Skip to main content

Så hanteras frågor om mark och fastighet

Markåtkomst
När vi bygger ut tunnelbanan behöver vi komma åt mark, både tillfälligt och permanent.

När den nya tunnelbanan ska byggas måste mark och utrymme för tunnelbaneanläggningarna tas i anspråk, exempelvis för spårtunnlar, entréer och ventilationsschakt med mera.

Markåtkomst är en förutsättning för alla typer av arbeten som vi utför inom mark och utrymme, som vi inte själva äger eller disponerar på annat sätt, oavsett om det gäller markundersökningar, ledningsomläggningar eller sprängningsarbeten för en spårtunnel. Spårtunnlarna kommer att passera genom hundratals fastigheter med olika ägare.

En fastighet sträcker sig in till jordens mitt och därför behöver vi även säkra markåtkomsten under jord från alla de fastigheter som vi passerar med tunnelbanan.

Markåtkomst
Ersättning för mark och utrymme
Lantmäteriförrättning
Om skada uppstår
Rättigheter och skyldigheter
Frågor och svar om fastigheter, mark och grundvatten