Hoppa till huvudinnehåll

Sprängningar och störande ljud

Våra arbeten syns, hörs och märks både ovan och under jord. Vi borrar och spränger ut den nya tunnelbanan och det låter när vi arbetar och bygger.

 

Hur störningar upplevs är väldigt individuellt. Vissa reagerar starkt på till exempel sprängningar och vibrationer medan andra knappt lägger märke till dem. Buller kommer i form av både stomljud från underjordsarbeten och luftburet buller från arbetsområden ovan jord.

Stomljud
Borrningar under jord skapar vibrationer som sprider sig genom berget och hörs i byggnader ovanför. Detta kallas för stomljud och kan upplevas som ett vibrerande, monotont och dovt ljud. 

Styrkan på stomljudet beror på bergets egenskaper, men också på djupet till tunneln, avståndet till tunnelfronten, hur många borriggar som är i gång samtidigt, husets grundläggning och stomkonstruktion. Generellt hörs borrljudet som högst när tunnelfronten är som närmast där du befinner dig. När tunnelfronten har passerat avtar ljudet och försvinner.


Borrigg och hur stomljud kan sprida sig till byggnader ovanför. Kurvan gäller för byggnader som ligger i direkt anslutning till den framtida tunneln.

Sprängljud
Sprängladdningar som skjuts av nere i berget skapar vibrationer och buller. Det är snabbt övergående och varar bara några sekunder. Ovan mark kan de upplevas som en dov åskknall. De hörs mer ju närmare arbetet du är. Du som vill kan bli uppringd eller få ett sms innan vi spränger: Sms-information

Vibrationer
Vibrationer uppstår främst vid sprängning men också vid spontning. De kan upplevas som störande och av en del även som obehagliga.


Vibrationer är vågor som rör sig och de sprids i berg eller byggnader, fasta material, och kan kännas och ibland höras. Du kan märka av sådana, exempelvis när porslinet i köksskåpen klirrar när vi spränger. Hur huset är grundlagt har stor betydelse för hur vibrationerna från en sprängning fortplantar sig i marken. I ett hus som står på berg kan vibrationerna vara högst märkbara, medan det knappt märks i ett hus som är byggt på lera.

Våra villkor för högsta vibrationsnivå finns fastställda i miljödomen för respektive utbyggnadssträcka. Med hjälp av utplacerade mätare kontrollerar vi kontinuerligt vibrationerna under byggtiden för att vara säkra på att våra arbeten inte har en negativ påverkan på kringliggande byggnader.

Arbetsområden
För att minska bullret för omgivningen dämpar vi bullret från arbeten och maskiner. Men du kommer fortfarande att höra när vi jobbar om du är i närheten av ett arbetsområde.

Transporter
Berget som sprängts ut fraktas bort med lastbil på så stora vägar som möjligt. Bor du nära kan du höra när berget börjar lastas på lastbilarna och signaler från fordon som backar.