Skip to main content

Tidplan för tunnelbana till Älvsjö

Alla tider är preliminära.

Byggprocess /
/ Planeringsprocess

  1. Sverigeförhandlingen

   Den nya linjen identifieras i Sverigeförhandlingen som en viktig kollektivtrafiksatsning för att förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i Stockholmsregionen.

  1. Lokaliseringsutredning startar

   I lokaliseringsutredningen utreds konsekvenserna av olika sträckningar och stationslägen.

  2. Samråd

   Vi tar in synpunkter på övergripande förslag på olika stationslägen och sträckningar från boende, kommuner, myndigheter och andra berörda. Flera samrådstillfällen kommer att finnas under hela processen.

  3. Markundersökningar inleds

   Vi utför markundersökningar för att kontrollera jordens och bergets kvalitet innan utbyggnaden startar. Resultatet används som underlag i vårt planeringsarbete.

  1. Samråd

   Vi tar in synpunkter på övergripande förslag på olika stationslägen och sträckningar från boende, kommuner, myndigheter och andra berörda, och presenterar ett huvudalternativ för lokalisering.

  2. Beslut om lokalisering

   Vi presenterar ett förslag till beslut om lokalisering, som Region Stockholm tar ställning till.

  1. Miljödom

   Mark- och miljödomstolen fattar beslut om villkor för utbyggnaden enligt Miljöbalken.

  2. Byggstart

   Preliminär start för byggarbeten.