Skip to main content

Station Sofia - Varför har man valt att placera stationsentrén mitt i parken, kunde man inte valt en annan placering?

I början av planeringsarbetet gjordes omfattande undersökningar, flera alternativ studerades men valdes bort av olika anledningar. 
Här följer en kort redogörelse för några av dessa alternativa placeringar.

En placering längre österut i parken, närmare Ersta, skulle innebära djupare och mer tekniskt komplicerad jordschakt och det skulle även innebära längre underjordspassage till plattformen. Långa gångar under mark upplevs som otrygga av många resenärer och är dyra att anlägga.

Om entrén i stället placeras längre västerut hamnar byggnaden ovanför spårtunnel och plattform samt närmare en svaghetszon i berget. Det skulle medföra att plattformen behöver breddas och förskjutas för att kunna hantera hisslösningen. Detta skulle också påverka spårdragningen och växellägen negativt. En placering längre västerut skulle även minska tillgängligheten för de som har Ersta som målpunkt. 

Att placera stationens biljetthall och entré i Stigberget är inte möjligt på grund av andra befintliga anläggningar. 

En alternativ placering av entré vid Skånegatan valdes bort för att det bedömdes bli en för dyr lösning och att det hade varit komplicerat att bygga en uppgång med hisschakt i den täta stadsmiljön. 

Andra förslag har valts bort på grund av konflikt med svaghetszonen i berget som skulle medfört försvårande tekniskt arbete med risk för ett uppskjutande av tidplan, ökade kostnader och risk för störningar i driftskedet då bergspänningar i zonen kan öka med tiden och medföra ett ökat behov av underhåll och kompletterande bergförstärkning. 

Den valda placeringen tar också hänsyn till trygghet och säkerhet i och med att hissarna kan landa i marknivå.

I samrådsredogörelsen finns mer information om den valda lokaliseringen och en redogörelse för samrådsprocessen.


Sidan är en del av Frågor & svar Södermalm