Järla

Våra arbeten med station Järla.

Tunnelarbete

I Järla pågår arbetet med att borra och spränga ut spårtunnlar i två riktningar, mot station Sickla i väster och station Nacka i öster. Borrningarna och sprängningarna i Järla beräknas pågå till och med år 2024. Här kan du se en karta som visar hur mycket av tunnlarna som har sprängts ut.

De bergmassor som sprängs ut i Järla fraktas ut via arbetstunneln vid Järla skolväg.

Arbeten ovan jord

Ovan jord pågår arbete med biljetthall och rulltrappsschakt. Vi tar oss ner från markytan genom grävning, spontning, borrning och sprängning på arbetsområdet mellan Värmdövägen och Birkavägen, för att så småningom ansluta till tunnelbanans plattform 25 meter under marken.

Arbetstider

Vi arbetar dygnet runt, alla dagar i veckan, men med olika arbetsmoment. Bergborrning och andra stomljudsalstrande arbeten görs på helgfria vardagar klockan 07–22 och på lördagar klockan 09–17.

Tunnelsprängningar kan ske alla dagar i veckan klockan 07–22. Vilka dagar vi spränger och hur många tider som utnyttjas varje dag beror på hur arbetet framskrider. Sprängningar planeras ej på söndagar men kan ske i undantagsfall.

Ovanjordsarbeten i Järla görs på helgfria vardagar klockan 07–19.

Karta Järla 2022

Trafikpåverkan Birkavägen

Korsningen Birkavägen-Kyrkstigen är avstängd för fordonstrafik till slutet av 2024. Gång- och cykeltrafik kommer däremot att kunna passera arbetsområdet via Birkavägen under hela byggtiden.

Infart till Birkavägen är fortsatt möjlig norrifrån via Blomstervägen och Borgvägen. Trafik till Kyrkstigen hänvisas till infart från Värmdövägen förbi kyrkogården. Det gäller även gående och cyklister.

Ventilationstorn

Bredvid Birkavägen, norr om tunnelbanans entréer, ska ett ventilationstorn byggas (se det lilla gulmarkerade området i kartan ovan). Ventilationstorn behövs för att leda luft mellan tunnelbanan och markytan.

Tornet får en fasad i grovhuggen granit. Runt tornets bas återanvänds sprängsten från området. Tornet blir fyrkantigt och varje sida cirka 4 meter bred. Eftersom marken lutar sträcker sig tornet mellan cirka 3 och 5,8 meter ovanför markytan. Tornets öppning täcks av ett galler.

Här kan du läsa en artikel om ventilationstornens funktion i tunnelbanesystemet.

Bild: Region Stockholm/Sweco

I dagsläget är det inte klart när arbetet med tornet ska börja. När det är dags börjar vi med att flytta ledningar. Därefter följer arbete med spontning, grävning och borrning ovan jord. Till sist borras ventilationsschaktet nedifrån och upp. Detta arbete omfattar tornets grundstruktur och ska vara klart till år 2024. Utvändigt kommer tornet att byggas klart i ett senare skede.

Tidplan station Järla

Bergarbeten, betongarbeten och anläggningsarbeten för spårtunnlar och station Järla beräknas vara klara till år 2024. Därefter sker installationer av bland annat spår, el och olika tekniska system. Stationen ska inredas och alla tillhörande konstruktioner ska byggas klart ovan och under jord. Trafikstart är år 2030.

• Sprängning av biljetthallar och tunnlar: 2022–2024
• Inredning och installation av till exempel rulltrappor och hissar: 2025–2027
• Bana, el, signalsystem och telesystem: 2027–2028
• Testkörning: 2028–2030
• Trafikstart Blå linje till Nacka: år 2030

Pågående arbete i Järla utförs av CRTG Engineering på uppdrag av Region Stockholm.

Informationsmaterial

Broschyr om om arbetet i Järla (augusti 2022)

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00