Frågor och svar om tunnelbana till Älvsjö

Den nya linjen identifierades i Sverigeförhandlingen som en viktig kollektivtrafiksatsning för att förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i Stockholmsregionen. 

Tunnelbanelinje mellan Fridhemsplan och Älvsjö binder ihop Stockholms södra och centrala delar, samt avlastar röda linjen och T-Centralen. Det möjliggör även att 48 500 nya bostäder med bra kommunikationer ska kunna byggas i södra Stockholm.

Den nya linjen får stationer i Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet, Östberga och Älvsjö. Stationerna i Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg och Älvsjö planeras så att resenären ska få smidiga byten mellan den nya linjen och befintliga stationer för tunnelbana, pendeltåg och bussar. 

När ny infrastruktur ska byggas börjar vi med ett omfattande planerings- och utredningsarbete. Vi gör flera trafik- och reseanalyser, undersöker bergets kvalitet, undersöker närområdet och har dialog med många intressenter och berörda. Undersökningarna ligger till grund för de beslut som fattas.  

Flera dragningar av linjen har undersökts och dragningen via de valda stationerna ger mest nytta. Den möjliggör byggandet av fler bostäder i södra Stockholm samtidigt som befintlig tunnelbanetrafik, röd linje och T-centralen, avlastas. 

Vi har studerat möjligheten att bygga ihop den nya linjen med röd linje och med tåg till Skärholmen utifrån flera aspekter så som bergteknik, geoteknik och hur resandet påverkas. Detta har varit underlag inför beslut i lokaliseringsutredningen.  

För att ansluta till röd linje behövs förutom tågtunnlarna även extra uppställningsspår vid Fridhemsplan, en tredje plattform Liljeholmen samt vändspår vid Skärholmen. Det blir en mer komplex anläggning att bygga samtidigt som risken för störningar ökar på röda linjen när tåg från linjerna ska blandas. 

Det beror på att flera av stationerna redan har trafik och annan infrastruktur under mark. Bergets kvalitet behöver vara bra och under Mälaren behöver tunneln gå djupt. De flesta stationer på den nya linjen nås med snabbhissar. I Fridhemsplan planeras för rulltrappor. Hissar i stället för långa rulltrappor gör att transporten till och från plattformen går betydligt snabbare för resenärerna. Snabbhissar går hela tiden, utan att man behöver trycka på någon knapp och vänta på hissen. Med hissarna tar man sig cirka 20 gånger snabbare till och från plattformen än med vanliga rulltrappor. 

Hissarna är även mindre utrymmeskrävande än rulltrappor vilket gör att det går snabbare och mer kostnadseffektivt att bygga.  

Läs mer om snabbhissar

Planeringen av den nya linjen startade 2020. Arbetet är i tidigt skede och om alla tillstånd finns beräknas byggstart till sent 2025. Byggtiden uppskattas i dag till cirka 9 år.  

Projektet befinner sig i tidigt skede och kommande år vet vi mer om hur bygget ska genomföras. När vi närmar oss byggstart kan vi berätta mer och informera hur du som närboende, verksamhetsutövare eller resenär påverkas under byggtiden. Vi försöker planera våra arbeten så omgivningen störs så lite som möjligt, men att bygga tunnlar i tätbebyggda områden i centrala Stockholm går inte obemärkt förbi.  

Gul. I maj 2023 tog trafikförvaltningen, som ansvarar för trafikeringen, beslutet att färgen på den nya linjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö ska vara gul.

Det är ett löpande samråd under hela planeringsarbetet och du kan lämna synpunkter fram till dess att järnvägsplanen och miljötillstånden ställs ut på granskning. Vid vissa tillfällen möjliggör vi för allmänheten att ta del av arbetet, få svar på frågor och lämna synpunkter som tas vidare i arbetet.  

Under slutet av 2020 genomfördes ett första samråd och i juni 2021 genomfördes det andra samrådet. I juni 2022 sker ett samrådstillfälle och fler planeras. Under samråden kan du ta del av planerna och lämna dina synpunkter till oss. Har du ytterligare frågor och synpunkter är du alltid välkommen att kontakta SL Kundtjänst på 08-600 10 00. 

Undrar du något?

Skriv till SL:s kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.