Beslut och handlingar

Lagar och regler styr processen för att bygga ut tunnelbanan. En rad instanser i samhället är involverade och tar beslut. Enskilda personer som blir berörda direkt eller indirekt får tillfälle att vara med och påverka. För tunnelbanan till Älvsjö startade den så kallade samrådsprocessen under hösten 2020. Här publicerar vi de förslag och beslut som ingår i samrådet, allt eftersom de blir färdiga.

Bakgrunden till beslutet om att bygga tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö kan du läsa om på sidan om Sverigeförhandlingen på regionstockholm.se.

Har du problem med att ta del av dokumenten, kontakta oss så hjälper vi dig!

Gemensamt - spårlinje och stationer samt depå

Samrådsfoldern ger i stora drag en bild om vad samrådet omfattar och en beskrivning av hur samrådsprocessen ser ut.

Preliminär miljökonsekvensbeskrivning miljöprövning utgör underlag inför upprättande av tillståndsansökan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Samrådsredogörelser innehåller sammanställning och bemötanden av inkommande synpunkter från de tidigare samråden.

Samrådsredogörelse lokaliseringsutredning, november 2020

Samrådsredogörelse lokaliseringsutredning, juni 2021

Samrådsredogörelse, samråd placering av stationsuppgångar, juni 2022

Samrådsredogörelse, samråd arbetsområden, arbetstunnlar och depålokalisering, februari/mars 2023

Samrådsredogörelsen, samråd kring depålokaliseringen, september 2023

Samrådsredogörelse, sammanställning och kommentarer av inkommande synpunkter från samråd, november december 2023

 

Järnvägsplan spårlinje och stationer

PM ändringar sedan föregående samråd ger en översiktlig bild av förändringar sedan samrådet november-december 2023.

Plankartor järnvägsplan

Plankartor järnvägsplan visar var tunnelbanans anläggningar planeras. Ritningarna visar omfattningen av de permanenta och tillfälliga markanspråk som krävs när tunnelbanan är i drift respektive under byggtiden. Även profilritningar finns med för att redogöra för anläggningens och markanspråkens placering i höjdled.

Se översikt plankartor permanent och översikt plankartor tillfälliga för att få en överblick av samrådskartorna.

Plankarta permanent markanspråk 

Plankarta tillfälligt markanspråk 

Preliminär bilaga till plankartor redovisar områden som tas i anspråk med tillfällig nyttjanderätt.

Preliminär planbeskrivning järnvägsplan redogör för anläggningens förutsättningar, val av lokalisering och utformning samt övergripande konsekvenser och genomförandebeskrivning.

Preliminär Bilaga till planbeskrivning berörda detaljplaner visar en översiktlig redovisning av berörda detaljplaner.

PM arbets- och servicetunnel Fridhemsplan ger en samlad beskrivning av de förutsättningar som identifierats och utreds gällande en arbets-och servicetunnel i Fridhemsplan.

Preliminär miljökonsekvensbeskrivning järnvägsplan redovisar en preliminär bedömning av anläggningens miljöpåverkan.

Gestaltningsprogram järnvägsplan samrådshandling beskriver anläggningens utformning.

Preliminär social konsekvensanalys synliggör de lokala sociala förutsättningar som råder och som projektet påverkar. Den beskriver konsekvenser som projektet medför för det sociala livet och för olika invånargrupper, bland annat för barn.

 

Järnvägsplan depå

Plankartor järnvägsplan

Plankartor järnvägsplan visar var depån planeras. Ritningarna visar omfattningen av de permanenta och tillfälliga markanspråk som krävs när tunnelbanan är i drift respektive under byggtiden. Även profilritningar finns med för att redogöra för anläggningens och markanspråkens placering i höjdled.

Plankarta permanent markanspråk

Plankarta tillfälligt markanspråk

Samrådskartor för vändspår visar inom vilka områden där lokalisering av vändspår utreds.

Samrådskarta 

Preliminär planbeskrivning järnvägsplan redogör för anläggningens förutsättningar, val av lokalisering och utformning samt övergripande konsekvenser och genomförandebeskrivning.

Preliminär miljökonsekvensbeskrivning järnvägsplan redovisar en preliminär bedömning av depåanläggningens miljöpåverkan.

 

Bullerkartor

Vill du titta på bullerkartor? Kontakt oss så skickar vi bullerkartorna till dig.

Samrådshandlingar

Samrådsredogörelse, sammanställning och kommentarer av inkommande synpunkter från samråd november december 2023

Läsanvisning

Samrådsfoldern ger i stora drag en bild om vad samrådet omfattar och en beskrivning av hur processen för arbetet ser ut.

Preliminär planbeskrivning järnvägsplan redogör för projektets förutsättningar, val av lokalisering och utformning samt övergripande konsekvenser och genomförandebeskrivning.

Preliminär miljökonsekvensbeskrivning järnvägsplan redovisar en preliminär bedömning av projektets miljöpåverkan.

Gestaltningsprogram järnvägsplan samrådshandling beskriver stationernas utformning.

Samrådsunderlag miljöprövning utgör underlag inför upprättande av tillståndsansökan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

PM arbets- och servicetunnel Fridhemsplan ger en samlad beskrivning av de förutsättningar som identifierats och fortfarande utreds gällande en arbets-och servicetunnel i Fridhemsplan.

Samrådsredogörelser med sammanställning och kommentarer av inkommande synpunkter från de tidigare samråden:

Samrådsredogörelse lokaliseringsutredning, november 2020

Samrådsredogörelse lokaliseringsutredning, juni 2021

Samrådsredogörelse, samråd placering av stationsuppgångar, juni 2022

Samrådsredogörelse, samråd arbetsområden, arbetstunnlar och depålokalisering, februari/mars 2023

Samrådskartor

Samrådskartorna visar var tunnelbanans anläggningar planeras. Ritningarna visar en preliminär omfattning av de permanenta och tillfälliga markanspråk som krävs när tunnelbanan är i drift respektive under byggtiden. Även profilritningar finns med för att redogöra för anläggningens och markanspråkens placering i höjdled. Se översiktskarta samrådskartor för att få en överblick över bladindelningen som samrådskartorna utgörs av.

Översiktskarta samrådskarta
Samrådskarta 101
Samrådskarta 001 
Samrådskarta 201 
Samrådskarta 002
Samrådskarta 003
Samrådskarta 004
Samrådskarta 005
Samrådskarta 006
Samrådskarta 007
Samrådskarta 008
Samrådskarta 009
Samrådskarta 108
Samrådskarta 109
Samrådskarta 311
Samrådskarta 111
Samrådskarta 010
Samrådskarta 011
Samrådskarta 012
Samrådskarta 013
Samrådskarta 014
Samrådskarta 015
Samrådskarta 016
Samrådskarta 215 

Fler beslut och handlingar uppdateras enligt gällande lagstiftning för tillgänglighet på internet. När de är klara kommer de att läggas upp här.

Ordlista

Detaljplan

Detaljplanen är en juridiskt bindande handling som styr vad som och hur det får byggas inom ett område. Kommunerna ansvarar för att detaljplaner tas fram och de beslutas av kommunens politiska organ. I detaljplaneprocessen ingår samråd, granskning och slutligen antagande.

Samråd

Samråd ska ske med de personer och organisationer som berörs direkt eller indirekt när vi bygger tunnelbana. De är bland annat närboende, fastighetsägare, företagare, myndigheter och intresseorganisationer. Du som enskild person har möjlighet att vara med och påverka. Samrådet ingår som en del av miljökonsekvensbeskrivningen och i processerna för järnvägsplan, detaljplan och miljöprövning.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan ha för människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö. Beskrivningen ska också innehålla en samlad bedömning av ovanstående effekter. MKB:en är ett viktigt underlag för miljöprövning och planläggning. Den är både en process och ett dokument, där dokumentet speglar resultatet av samrådet.

Järnvägsplan

Järnvägsplanen är ett underlag för planering av en spåranläggning (järnväg, spårväg eller tunnelbana). En järnvägsplan tas fram av den som ska bygga en spåranläggning. Planen beskriver vilken mark som behövs och vad som kommer att göras för att skydda närmiljön i samband med bygget. Järnvägsplanen fastställs av Trafikverket. I järnvägsplaneprocessen ingår samråd, granskning och fastställande.

Granskning

Granskning ingår i detalj- och järnvägsplaneprocessen. Efter samrådsperioden tas ett planförslag fram, baserat på det som kommit fram under samrådsskedet. Planhandlingarna ställs ut för granskning under minst tre veckor. Granskningen är ett sista tillfälle för berörda parter att lämna synpunkter.

Miljöprövning

Bygget av tunnelbanan kan medföra att grundvattennivån påverkas. Den påverkan regleras av lagstiftning i miljöbalken, så det behövs tillstånd för detta från mark- och miljödomstolen. Domstolen kan besluta att fastställa villkor även för andra delar som skulle kunna medföra påverkan, exempelvis buller och vibrationer.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.