Beslut och handlingar

Lagar och regler styr processen för att bygga ut tunnelbanan. En rad instanser i samhället är involverade och tar beslut. Enskilda personer som blir berörda direkt eller indirekt får tillfälle att vara med och påverka. För tunnelbanan till Älvsjö startade den så kallade samrådsprocessen under hösten 2020. Här publicerar vi de förslag och beslut som ingår i samrådet, allt eftersom de blir färdiga.

Bakgrunden till beslutet om att bygga tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö kan du läsa om på sidan om Sverigeförhandlingen på regionstockholm.se.

Har du problem med att ta del av dokumenten, kontakta oss så hjälper vi dig!

Fler beslut och handlingar uppdateras enligt gällande lagstiftning för tillgänglighet på internet. När de är klara kommer de att läggas upp här.

Ordlista

Detaljplan

Detaljplanen är en juridiskt bindande handling som styr vad som och hur det får byggas inom ett område. Kommunerna ansvarar för att detaljplaner tas fram och de beslutas av kommunens politiska organ. I detaljplaneprocessen ingår samråd, granskning och slutligen antagande.

Samråd

Samråd ska ske med de personer och organisationer som berörs direkt eller indirekt när vi bygger tunnelbana. De är bland annat närboende, fastighetsägare, företagare, myndigheter och intresseorganisationer. Du som enskild person har möjlighet att vara med och påverka. Samrådet ingår som en del av miljökonsekvensbeskrivningen och i processerna för järnvägsplan, detaljplan och miljöprövning.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan ha för människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö. Beskrivningen ska också innehålla en samlad bedömning av ovanstående effekter. MKB:en är ett viktigt underlag för miljöprövning och planläggning. Den är både en process och ett dokument, där dokumentet speglar resultatet av samrådet.

Järnvägsplan

Järnvägsplanen är ett underlag för planering av en spåranläggning (järnväg, spårväg eller tunnelbana). En järnvägsplan tas fram av den som ska bygga en spåranläggning. Planen beskriver vilken mark som behövs och vad som kommer att göras för att skydda närmiljön i samband med bygget. Järnvägsplanen fastställs av Trafikverket. I järnvägsplaneprocessen ingår samråd, granskning och fastställande.

Granskning

Granskning ingår i detalj- och järnvägsplaneprocessen. Efter samrådsperioden tas ett planförslag fram, baserat på det som kommit fram under samrådsskedet. Planhandlingarna ställs ut för granskning under minst tre veckor. Granskningen är ett sista tillfälle för berörda parter att lämna synpunkter.

Miljöprövning

Bygget av tunnelbanan kan medföra att grundvattennivån påverkas. Den påverkan regleras av lagstiftning i miljöbalken, så det behövs tillstånd för detta från mark- och miljödomstolen. Domstolen kan besluta att fastställa villkor även för andra delar som skulle kunna medföra påverkan, exempelvis buller och vibrationer.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.