Beslut och handlingar

Lagar och regler bestämmer hur processen för att bygga ut tunnelbanan ser ut. En rad instanser i samhället behöver involveras, beslut fattas och enskilda som direkt eller indirekt berörs ges tillfälle att vara med och påverka. Här samlar vi de viktigaste handlingarna och besluten för utbyggnaden av Högdalsdepån.

Om du har problem med att ta del av dokumenten, kontakta oss så hjälper vi dig!

2021-04-16

Kungörelse för granskning av järnvägsplanen för utbyggd depå i Högdalen.

Genom 2013 års Stockholmsöverenskommelse fick Stockholms läns landsting, numera Region Stockholm, uppdraget att planera och projektera för utökad depåkapacitet. Planeringsarbetet har pågått kontinuerligt sedan 2015 och en järnvägsplan med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har hållits tillgänglig för granskning under perioden 12 november–11 december 2019. Länsstyrelsen i Stockholm beslutade 2019-10-17 att godkänna miljökonsekvensbeskrivningen vilket innebär att nya formaliakrav gäller vid kungörelse och granskning. Järnvägsplanen med MKB kungörs därför på nytt och görs tillgänglig för granskning. Projektet omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. Det är Trafikverket som prövar om planen kan fastställas. Ny information i ärendet skickas till berörda med brev.

Mellan 20 april-24 maj 2021 finns järnvägsplanen med miljökonsekvensbeskrivning tillgänglig för granskning. Handlingarna finns tillgängliga på Region Stockholms hemsida: https://nyatunnelbanan.se/sv/depa

Här finns granskningshandlingarna i tryckt form:

  • Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm
  • Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Norra Stationsgatan 69, Stockholm

Tidigare inskickade synpunkter ska inte skickas in igen.

Ny information (i form av ändringar efter granskning) i ärendet har tillgängliggjorts på Region Stockholms hemsida som nås via länken ovan och har kommunicerats genom försändelser till berörda.

Synpunkter ska lämnas skriftligt med namn och adress. Du kan lämna synpunkter senast 24 maj genom att skicka e-post till registrator.fut@sll.se eller skriva ett brev till: Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Box 225 50, 104 22 Stockholm. Märk kuvertet "Utbyggd depå i Högdalen". Region Stockholm kommer att behandla de personuppgifter du lämnar. Läs mer på: nyatunnelbanan.se/personuppgifter.

PM Ändring efter granskning.pdf
Granskningsutlåtande.pdf
Granskningsutlåtande efter granskning.pdf
Handlingsförteckning.pdf

Reviderade permanenta markanspråk

Ritningsförteckning permanenta markanspråk - plan och profil.pdf
M52-6303-11-A7000-00-2201.pdf
M52-6303-11-A7000-00-2203.pdf
M52-6303-11-A7000-00-2209.pdf
M52-6303-11-A7000-00-2211.pdf

Översiktsritning tvärsektioner

M52-6303-11-A7000-10-2201.pdf

Följande tvärsektioner med avseende på permanent markanspråk har reviderats

Ritningsförteckning permanenta markanspråk - tvärsektioner.pdf
M52-6303-11-A0000-20-0058.pdf
M52-6303-11-A7000-20-10391.pdf
M52-6303-11-A7000-20-10396.pdf
M52-6303-11-A7000-20-9296.pdf
M52-6303-11-A0000-20-0261.pdf
M52-6303-11-A7000-20-8041.pdf
M52-6303-11-A7000-20-8106.pdf
M52-6303-11-A7000-20-8188.pdf
M52-6303-11-A7000-20-8281.pdf
M52-6303-11-A7000-20-9383.pdf
M52-6303-11-A7000-20-9418.pdf
M52-6303-11-A7000-20-9444.pdf

Reviderade tillfälliga markanspråk

Ritningsförteckning tillfälliga markanspråk.pdf
M52-6303-11-A7000-10-2231.pdf
M52-6303-11-A7000-10-2233.pdf
M52-6303-11-A7000-10-2235.pdf
M52-6303-11-A7000-10-2237.pdf

Underlagshandlingar

Planbeskrivning.pdf
PM bullerskydd för Anisen 3.pdf
PM bullerskydd för Bikarbonatet 1 m.fl_..pdf
PM Miljökvalitetsnormer för ytvatten.pdf
Masshantering - Hantering av risk för sulfidhaltiga bergmassor i utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm.pdf

Fastighetsförteckning

För att ta del av fastighetsförteckningen, kontakta: nyatunnelbanan.fut@sll.se

Här hittar du dokument som hör till järnvägsplanen för utbyggd depå i Högdalen som är ute för granskning under perioden 12 november till 11 december 2019.

Handlingsförteckning.pdf
Läsanvisning - Järnvägsplan för Utbyggd depå i Högdalen.pdf

Översiktskartor

Översiktskarta med sidindelning för plan- och profilritningar.pdf
Översiktskarta med sidindelning för tvärsektioner.pdf

Permanenta markanspråk - plan- och profilritningar

Ritningsförteckning - permanenta markanspråk, plan och profil.pdf
M52-6303-11-A7000-00-2201.pdf
M52-6303-11-A7000-00-2202.pdf
M52-6303-11-A7000-00-2203.pdf
M52-6303-11-A7000-00-2209.pdf
M52-6303-11-A7000-00-2210.pdf
M52-6303-11-A7000-00-2211.pdf
M52-6303-11-A7000-00-2212.pdf

Permanenta markanspråk - tvärsektioner

Ritningsförteckning - plankartor för permanenta markanspråk, tvärsektioner.pdf
M52-6303-11-A0000-20-0058.pdf
M52-6303-11-A0000-20-0265.pdf
M52-6303-11-A0000-20-0332.pdf
M52-6303-11-A7000-20-8041.pdf
M52-6303-11-A7000-20-8106.pdf
M52-6303-11-A7000-20-8188.pdf
M52-6303-11-A7000-20-8281.pdf
M52-6303-11-A7000-20-8453.pdf
M52-6303-11-A7000-20-8700.pdf
M52-6303-11-A7000-20-8930.pdf
M52-6303-11-A7000-20-9209.pdf
M52-6303-11-A7000-20-9296.pdf
M52-6303-11-A7000-20-9509.pdf
M52-6303-11-A7000-20-10119.pdf
M52-6303-11-A7000-20-10144.pdf
M52-6303-11-A7000-20-10164.pdf
M52-6303-11-A7000-20-10175.pdf
M52-6303-11-A7000-20-10332.pdf
M52-6303-11-A7000-20-10391.pdf
M52-6303-11-A7000-20-10396.pdf

Tillfälliga markanspråk under byggtiden

Förteckning över ytor med tillfälligt markanspråk.pdf
Ritningsförteckning - tillfälliga markanspråk, plan.pdf
M52-6303-11-A7000-10-2231.pdf
M52-6303-11-A7000-10-2233.pdf
M52-6303-11-A7000-10-2235.pdf
M52-6303-11-A7000-10-2236.pdf
M52-6303-11-A7000-10-2237.pdf

Planbeskrivning

Planbeskrivning.pdf

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvensbeskrivning - MKB.pdf
Länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivning.pdf

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse.pdf
Bilaga 1 - Sammanställning och bemötande av inkomna synpunkter från samråd hösten 2015.pdf
Bilaga 2 - Sammanställning och bemötande av inkomna synpunkter från samråd hösten 2016.pdf
Bilaga 3 - Sammanställning och bemötande av inkomna synpunkter från det kompletterande samrådet december 2016.pdf
Bilaga 4 - Sammanställning och bemötande av inkomna synpunkter från samrådet juni 2018.pdf
Bilaga 5 - Sammanställning och bemötande av inkomna synpunkter från samråd december 2018 - januari 2019.pdf

Gestaltningsprogram

Gestaltningsprogram för anslutningsspår delar ovan mark.pdf
Bilaga - Illustrationsplankarta.pdf

Underlagsrapporter och andra handlingar

Social konsekvensbeskrivning.pdf
PM Stomljud och buller, driftskede.pdf
PM Stomljud och buller, byggskede.pdf
PM Kulturmiljö och landskap.pdf
PM Naturmiljö.pdf
PM Markföroreningar.pdf
PM Miljökvalitetsnormer för ytvatten.pdf
PM Underlag för beslut om betydande miljöpåverkan.pdf
Följebrev Begäran om beslut om betydande miljöpåverkan.pdf
Protokoll möte 2016-06-08.pdf
Bilagor till Underlag för beslut om betydande miljöpåverkan.pdf

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken tas fram av förvaltning för utbyggd tunnelbana. Den kungörs av mark- och miljödomstolen för att berörda ska ha möjlighet att komma med synpunkter. Efter att den har behandlats tar domstolen beslut i form av en miljödom. Ansökan lämnades in till mark- och miljödomstolen i Nacka i juli 2019.

I november 2019 lämnades kompletteringar in i målet. Ytterligare kompletteringar lämnades in under mars, september och oktober 2020.

Deldom 2020-11-11

5140-P51-12-00015

Komplettering oktober 2020

Mål M 4713-19, Region Stockholm, yttrande, 23 oktober 2020

Komplettering september 2020

Mål M 4713-19, Region Stockholm, yttrande, 21 september 2020
Bilaga 1 - Karta över schakt i jord
Bilaga 2 - Stomljudsnivåer under byggtid
Bilaga 3 - Valda reningstekniker och påverkan på recipienter

Komplettering mars 2020

M 4713-19, Region Stockholm, yttrande 31 mars 2020

Bilaga 1: Kontrollprogram grundvatten

5140-P51-47-00018
5140-P51-47-00018 Bilaga 1
5140-P51-47-00018 Bilaga 2
5140-P51-47-00018 Bilaga 3
5140-P51-47-00018 Bilaga 4
5140-P51-47-00018 Bilaga 5
5140-P51-47-00018 Bilaga 6
5140-P51-47-00018 Bilaga 7

Bilaga 2: Befintlig vattenverksamhet

Bilaga 2_Befintlig vattenverksamhet

Bilaga 3: PM MKN för ytvatten

5140-M53-22-01002_bilaga B5

Bilaga 4: Masshantering

Masshanteringsplan

Bilaga 5: Handlingsplan sulfidberg

1410-P11-32-00007

Bilaga 6: PM infiltrationstest

5140-M53-22-04001

Komplettering november 2019

Bilaga 1 - Översiktskarta fastigheter med avtal om vattenrättslig rådighet
Bilaga 2 - rådighetsavtal Stockholms stad
Bilaga 3 - rådighetsavtal Stockholmshem
Bilaga A2
Bilaga A3
M 4713-19, Komplettering Region Stockholm, 2019-11-08

Ansökan juli 2019

Ansökan
Karta utvisande schakt i jord
Rådighetsavtal
Punktbeskrivning
Regeringsbeslut om tillåtlighetsprövning
Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan
Teknisk beskrivning (alla bilagor)
Miljökonsekvensbeskrivning
PM Hydrogeologi

Fastighets- och sakägarförteckning

För att ta del av fastighetsförteckning, kontakta: nyatunnelbanan.fut@sll.se

Bilaga till MKB

Masshanteringsplan
Åtgärdsplan för buller och stomljud under byggtiden
Åtgärdsplan för vibrationer gällande kulturbyggnader
Samrådsredogörelse
PM Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Mellan den 17 december 2018 och 15 januari 2019 hölls ett kompletterande för ett nytt alternativ till anslutningen mellan uppställningshallen och Gröna linjens Farstagren. En ny samrådsredogörelse håller på att sammanställas för att redovisa de synpunkter som kommit in.

Samrådsredogörelse och inkomna synpunkter

Samrådsredogörelse april 2019
Samrådsredogörelse - inkomna synpunkter bilaga 5

Samrådshandling

Kompletterande samråd 2018 - PM samrådshandling.pdf
Kompletterande samråd 2018 - PM Buller och stomljud i driftskedet.pdf
Kompletterande samråd 2018 - PM Buller och stomljud i byggskedet.pdf

Kartor och illustrationer

Illustrationsplan.pdf
Tillfälliga markanspråk.pdf
Permanenta markanspråk.pdf
Plan- och profilkarta 1.pdf
Plan- och profilkarta 2.pdf
Visionsbild anslutning Farstagrenen.pdf

Här hittar du handlingarna som ingår i depås kompletterande samråd 5 – 23 december.

Samrådsredogörelse
Sammanställning och bemötande - bilaga 3
Samrådsmaterial kompletterande samråd 2016
Bilagor:
Översiktskarta
Bladindelning
Permanenta markanspråk
Tillfälligt nyttjande
Tvärsektioner

Fastighetsförteckning

För att ta del av fastighetsförteckning, kontakta: nyatunnelbanan.fut@sll.se

Liten ordlista

Detaljplan

Detaljplanen är en juridiskt bindande handling som styr vad som får byggas och hur det får byggas inom ett område. Kommunerna ansvarar för att detaljplaner tas fram och de beslutas av kommunens politiska organ. I detaljplaneprocessen ingår samråd, granskning och slutligen antagande.

Samråd

Samråd ska ske med de personer och organisationer som berörs direkt eller indirekt när vi bygger tunnelbana. Det är bland annat närboende, fastighetsägare, företagare, myndigheter och intresseorganisationer. Här har du som enskild person möjlighet att vara med och påverka. Samrådet ingår som en del av miljökonsekvensbeskrivningen, och i processerna för järnvägsplan, detaljplan och miljöprövning.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Syftet med en MKB är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekterna som en planerad verksamhet eller åtgärd kan innebära för människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö. Dessutom ska en samlad bedömning av ovanstående effekter vara möjlig att utläsa. MKB utgör ett viktigt underlag för miljöprövning och planläggning. Miljökonsekvensbeskrivningen är både en process och ett dokument, där dokumentet ska spegla resultatet av processen under samrådet.

Järnvägsplan

Järnvägsplanen är ett underlag för planering av en spåranläggning (järnväg, spårväg eller tunnelbana). En järnvägsplan tas fram av den som planerar att bygga en spåranläggning. Den beskriver vilken mark som behövs och vilka åtgärder som måste vidtas för att skydda närmiljön i samband med bygget. Järnvägsplanen fastställs av Trafikverket. I järnvägsplaneprocessen ingår samråd, granskning och fastställande.

Granskning

Granskning ingår i detalj- och järnvägsplaneprocessen. Efter samrådsperioden tas ett planförslag fram som baseras på det som kommit fram under samrådsskedet. Planhandlingarna ställs ut för granskning under minst tre veckor. Granskningen är ett sista tillfälle för berörda parter att lämna synpunkter.

Miljöprövning

Bygget av tunnelbanan kan medföra att grundvattennivån påverkas. Påverkan regleras av lagstiftning i miljöbalken, vilket innebär att vi behöver ansöka om tillstånd för vår verksamhet hos mark- och miljödomstolen. Det vi ansöker tillstånd för är vattenverksamhet, men vi lämnar även in underlag för de fall domstolen beslutar att fastställa villkor även för andra delar som skulle kunna medföra påverkan, exempelvis buller och vibrationer.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.