Frågor och svar om Grön linje till Arenastaden

Allmänt

De viktigaste skälet är att förbättra kollektivtrafiken till några av Stockholms snabbast växande stadsdelar: Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden. Cirka 80 000 arbetsplatser kommer att nås med Gula linjen och 11 000 bostäder ska byggas utmed sträckan, en stor del av dem i Hagastaden som binder samman Solna med Stockholm. I anslutning till Södra Hagalund växer nya stadskvarter fram och  i Arenastaden finns kontor, shopping och kultur- och sportevenemang som lockar besökare från hela regionen.

Gröna linjen förlängs med tre nya stationer: Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden i Solna.  Läs mer om stationerna.

Vid Odenplan ansluter spåren till Grön linje och tågen fortsätter söderut. Det är ännu inte beslutat var tågen från Arenastaden får sin slutstation i söder;  möjliga slutdestinationer är Gullmarsplan, Farsta eller Skarpnäck. Det knyter ihop Solna med Söderort och många resenärer kommer att ha stor nytta av den nya tunnelbanelinjen.  En resa från Arenastaden till Gullmarsplan kommer att ta runt 19 minuter.

2014 röstade stockholmarna om vilken färg den nya tunnelbanelinjen till Arenastaden skulle få – gul var den populäraste färgen. Vid den tidpunkten var planen att bygga en tredje plattform vid Odenplan och trafikera den Gula linjen som en skyttel mellan Odenplan och Arenastaden. Efter det har förutsättningarna förändrats. 2016 togs beslutet att ansluta spåren till Grön linje vid Odenplan.

I maj 2023 tog trafikförvaltningen, som ansvarar för trafikeringen, att ändra framtidens spårlinjekarta. Gröna linjen får en gren till Arenastaden. Men den gula färgen försvinner inte från  spårlinjekartan, utan blir linjefärg för tunnelbanan till Älvsjö. Läs mer om tunnelbana till Älvsjö.

Med den planerade trafikeringen (6–10-minuterstrafik) blir turtäthet på Grön linje i stort sett samma som idag i västerort.

Exakt var tågen ska vända i söderort är inte beslutat än. Gullmarsplan, Skarpnäck och Farsta är möjliga slutstationer.

Vid Arenastaden kommer resenärerna kunna byta till pendeltåg och till tvärbanan.

Vi bygger ingen ny station vid Odenplan så det kommer inte att märkas så mycket ovan jord.  När tunnelbanespåren ska kopplas ihop med Grön linje kommer tågen på Grön linje trafikeras med enkelspårstrafik. Detta kommer att ske i slutet av byggtiden.

En resa mellan Arenastaden och Gullmarsplan kommer att ta cirka 19 minuter.

Ja, när arbetet är slutfört kommer vi att plantera nya träd på de platser där träd har behövts tas ned. Återplanteringen görs i samråd med kommunens landskapsarkitekt.

Vårdcentralens nuvarande lokaler ligger precis intill arbetsområdet för stationsuppgången och kan inte vara kvar på sin nuvarande adress under byggtiden. Därför flyttas vårdcentralen cirka 400 meter österut på Hagalundsgatan. Där kan verksamheten fortsätta utan att vårdpersonal och patienter störs av buller och vibrationer från bygget.

Det finns flera sätt att komma i kontakt med oss och få svar på dina frågor, eller om du vill anmäla en störning eller en skada. SL:s Kundtjänst har öppet dygnet runt, året runt – och svarar på frågor både på telefon och via mejl. Läs mer på https://nyatunnelbanan.se/kontakt/

Tunnelarbeten

Hur mycket arbetet får låta regleras i en miljödom från mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Riktvärdet för buller är olika under olika tider på dygnet och så länge vi håller oss inom dessa riktvärden så kan vi arbeta. Dessvärre är det så att även om vi håller oss till vad som är tillåtet så kan det ändå upplevas som störande.

Klicka här för att läsa miljödomen

Klicka här för att anmäla en störning som du misstänker överskrider de tillåtna ljudnivåerna

Läs mer om vilken typ av buller du kan uppleva när vi bygger tunnelbana.

framdriftskartan kan du se var vi spränger just nu och hur mycket vi planerar spränga de närmaste veckorna. Kartan uppdateras en gång i månaden.

Arbetet i tunneln pågår dygnet runt, men arbetsmomenten planeras efter hur mycket de låter och hur nära tunneln befinner sig bostäder och känsliga verksamheter. Generellt sett så görs bullrande arbeten i tunneln vardagar klockan 07–22, men sprängarbeten kan även ske på helger.

Att bygga tunnel är en komplicerad process med många arbetsmoment. För att klara projektets tidplan behöver vi arbeta alla dygnets timmar. Inför varje sprängning måste berget tätas, säkras, och hundratals borrhål ska borras och laddas med sprängmedel. Detta gör att sprängningar ofta inte hinner göras förrän senare på dagen eller under kvällen.

Nya tunnelbanan har tillstånd att spränga under jord alla dagar klockan 07–22. Men det är inte något självändamål att spränga så sent som möjligt. Om det funkar skjuter vi gärna den sista salvan tidigare, men det är ett stort pussel som ska gå ihop.

Innan vi börjar arbeta besiktigar vi alla byggnader enligt svensk standard.

Besiktningar görs inom en radie på 50 eller 100 meter från tunneln, beroende på om huset är grundlagt på berg eller lera. Du som bor i eller äger en fastighet blir kontaktad av en besiktningsman i god tid innan vi börjar borra och spränga nära dig.

När arbetet startat håller vi noggrann koll på alla vibrationer för att säkerställa att våra arbeten inte har någon negativ påverkan på närliggande byggnader. Vi mäter också grundvattnet så att vi kan upptäcka eventuella förändringar tidigt. Därmed kan vi sätta in åtgärder direkt. Till exempel kan vi tillföra nytt grundvatten, genom så kallad infiltration. Då begränsas påverkan på omgivningen till ett minimum.

När arbetena är avslutade gör vi alltid en efterbesiktning för att kontrollera att vi inte har orsakat några skador på byggnaden.

Klicka här för att läsa mer om besiktning

Om du vill ha ett sms 30 minuter före varje sprängning kan du anmäla dig till nya tunnelbanans sms-tjänst för spränginformation.

Arbeten ovan jord

Hur mycket arbetet får låta regleras i en miljödom från mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Riktvärdet för buller är olika under olika tider på dygnet och så länge vi håller oss inom dessa riktvärden så kan vi arbeta. Dessvärre är det så att även om vi håller oss till vad som är tillåtet så kan det ändå upplevas som störande.

Klicka här för att läsa miljödomen 

Klicka här för att anmäla en störning som du misstänker överskrider de tillåtna ljudnivåerna

Läs mer om vilken typ av buller du kan uppleva när vi bygger tunnelbana.

Ordinarie arbetstid ovan jord är vardagar klockan 07–19. Helger och andra tider på dygnet har vi andra riktvärden som innebär att vi kan arbeta, men vi får inte låta lika mycket.

Ventilationsbyggnader

Ventilation behövs för att leda luft mellan tunnelbanan och markytan. Förutom att det förser tunnelbanan med frisk luft så undviker vi också att det blir dragigt på stationerna under jord.

Det är mycket ovanligt med bränder i tunnelbanan. Skulle det mot all förmodan börja brinna är ventilationsbyggnaden en del av brandsäkerheten i tunnelbanan och kan användas för att ventilera ut brandrök. Vid bränder är det räddningstjänst och brandkår som leder arbetet och bedömer risker för närområdet.

Tunnelbanans ventilationsbyggnader finns nära bostäder och verksamheter runt om i hela Stockholm. Så länge miljökvalitetsnormerna följs finns det inga hinder från att bygga dem i miljöer där människor bor och vistas. Tvärtom byggs ofta bostäder nära tunnelbanan så att så många som möjligt ska kunna åka kollektivt.

Ventilationsbyggnader kan se olika ut. En del är höga, några låga – och ibland syns bara ett galler i marken.

Nej, det behöver man inte oroa sig för. Ventilationen är byggd för att klara miljökraven både nere på plattformen och när luften släpps ut ovan jord. Halterna av partiklar är låga och sprids fort när de kommer ut.

I all luft finns små partiklar. Partiklar uppstår både naturligt från exempelvis sand, grus eller jord, och vid mänsklig aktivitet som till exempel vedeldning, nedbrytning av vägar eller dubbdäcksslitage.

Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna är gränsvärdesnormer som inte får överskridas.

Läs mer hos Naturvårdsverket: https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/luft-och-klimat/miljokvalitetsnormer-for-utomhusluft/gransvarden-malvarden-och-utvarderingstrosklar/

På vissa platser kan ett lågfrekvent ljud uppfattas utomhus, men ljudet ska inte skapa olägenhet. Hur mycket det får låta och vad som är en olägenhet regleras av Naturvårdsverkets Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller: https://www.naturvardsverket.se/globalassets/media/publikationer-pdf/6500/978-91-620-6538-6.pdf

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.