Sprängningar och störningar

Våra arbeten syns, hörs och märks både ovan och under jord. Vi borrar och spränger ut den nya tunnelbanan och det låter när vi arbetar och bygger. Hur mycket det får låta regleras av miljödomar.

Buller från arbetsområden

Vi dämpar buller från arbeten och maskiner i den mån det går. Men du kommer fortfarande att höra när vi jobbar om du är i närheten av ett arbetsområde.

Vi gör bullermätningar under hela byggtiden för att kontrollera hur mycket arbetet låter.

Åtgärder mot buller

I miljödomar från Mark- och miljödomstolen är det beslutat vilka ljudnivåer vi måste följa när vi bygger. I miljödomarna står också vilka tider vi får utföra störande arbeten och vad vi måste göra om vi överskrider ljudnivåerna.

Om vi inte kan minska bullret kan vi i vissa fall erbjuda tillfällig vistelse.

Anmäl en störning

Om du upplever en störning som kan ha överskridit de beslutade ljudnivåerna är det viktigt att du anmäler det till oss.

Anmäl en störning

Stomljud

Borrningar under jord skapar vibrationer som sprider sig genom berget och hörs i byggnader ovanför. Detta kallas för stomljud och kan upplevas som ett vibrerande, monotont och dovt ljud.

Styrkan på stomljudet beror på bergets egenskaper, men också på djupet till tunneln, avståndet till tunnelfronten, hur många borriggar som är i gång samtidigt, husets grundläggning och stomkonstruktion. Generellt hörs borrljudet som högst när tunnelfronten är som närmast där du befinner dig. När tunnelfronten har passerat avtar ljudet och försvinner.

Stomljuden kan återkomma senare.  Det beror på att det fortfarande återstår många arbetsmoment innan tunneln är färdig tunnelbana. Allt som installeras i tunneln måste fästas i berget och det innebär att hål behöver borras för bultar som ska hålla sakerna på plats

Sprängljud

Sprängladdningar som skjuts av nere i berget skapar vibrationer och buller. De är snabbt övergående och varar bara några sekunder. Ovan mark kan de upplevas som en dov åskknall. Ljuden hörs mer närmare arbetet. Du som vill kan bli uppringd eller få ett sms innan vi spränger. 

Anmäl dig till sms-tjänsten

Lyssna på olika ljud från arbetet med nya tunnelbanan

Vibrationer

Vibrationer uppstår främst vid sprängning men också vid andra arbetsmoment. De kan upplevas som störande och av en del även som obehagliga.

Vibrationer är vågor som rör sig och de sprids i berg, byggnader eller fasta material. De kan kännas och ibland höras. Hur huset är grundlagt har stor betydelse för hur vibrationerna från en sprängning fortplantar sig i marken. I ett hus som står på berg kan de vara högst märkbara, medan de märks mindre i ett hus som är byggt på lera.

Vi kontrollerar kontinuerligt vibrationerna under byggtiden med hjälp av utplacerade mätare, för att vara säkra på att våra arbeten håller god marginal till vad kringliggande byggnader tål.

Se filmen där Carl Lind, expert på omgivningspåverkan och omgivningskontroll  vid mark- och sprängningsarbeten, förklarar mer om sprängningar och vibrationer:   

Luftstötvåg

Du kan känna en luftstötvåg om du är nära ett arbetsområde eller tunnelmynning när det sprängs. Luftstötvågen märks exempelvis genom att fönster skakar till. Vibrationer kan även märkas inomhus.

Lukt

Ibland kan det lukta efter en sprängning, framför allt tidigt i byggfasen när tunnlarna inte kommit så långt in i berget. Sprängmedlet, främst ammoniumnitrat, omvandlas till gaser och vattenånga efter detonationen. Ett rökmoln kan ses utanför tunneln och det luktar ungefär som fyrverkerier. Spränggaserna blandas snabbt ut i luften. Halterna är låga och ofarliga.

Arbetsområdet vid Rudviken för station Södra Hagalund. Foto: Region Stockholm

Damm

Det går inte att undvika att det dammar på ett byggområde. Men genom dagliga rutiner kan alla som vistas på och utanför arbetsområdet känna sig säkra. Exempelvis vattnar vi när det är torrt och tvättar regelbundet av både däck och hela fordon.

Bild på ett skyltar och stängsel som leder om trafiken.
Ibland påverkar våra arbeten trafiken. Foto: Region Stockholm

Trafikomläggningar och avspärrningar

Våra arbeten påverkar ibland vägar, gator och annat i trafikmiljön. Då görs en trafikanordningsplan, TA-plan. I TA-planen ingår vägmärken, trafik- och skyddsanordningar med mera. Den som sköter om vägen, väghållaren, godkänner planen och sedan informeras allmänheten om eventuella omläggningar eller avspärrningar.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.