Beslut och handlingar

Lagar och regler bestämmer hur processen för att bygga ut tunnelbanan ser ut. En rad instanser i samhället ska involveras, beslut behöver fattas och enskilda som direkt eller indirekt berörs ska ges tillfälle att vara med och påverka. Här har vi samlat de viktigaste handlingarna och besluten för utbyggnaden av tunnelbana till Nacka och Söderort.

Om du har problem med att ta del av dokumenten, kontakta oss så hjälper vi dig!

Miljöprövning

Tunnelbana till Nacka och Söderort har miljöprövats enligt miljöbalken. Region Stockholm (dåvarande Stockholms läns landsting) lämnade in ansökan till mark- och miljödomstolen under 2017.

Mark- och miljödomstolen meddelade tillstånd i en dom under 2019. Domen överklagades och mark- och miljööverdomstolen meddelade dom under 2020, varefter den vann laga kraft. Miljödomen innehåller villkor för verksamheten rörande grundvatten, buller, vibrationer, utsläpp av vatten med mera. Ansökan, miljödomar, samt alla inlagor från Region Stockholm återfinns nedan.

Region Stockholm ansökte 2021 om ändring av villkor för inläckage under byggtiden hos mark- och miljödomstolen. Domstolen meddelade dom under 2022.

Under 2023 gick Regionen ut med ett avgränsningssamråd gällande ansökan av påbyggnadstillstånd för ändring av villkor för inläckage under drifttiden. Ansökan lämnades in till domstolen den 28 mars 2024.

Ansökan om villkorsändring 2023–2024

Ansökan
Bilaga A. Teknisk beskrivning
Bilaga A1. Typritning infiltrationsanläggningar
Bilaga B: Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga B1. PM Hydrogeologi
Bilaga 1. Anvisad injekteringsklass
Bilaga B2. PM Platsgjuten betonginklädnad med plastmembran
Bilaga B3. PM Inläckageberäkningar
Bilaga B4. Samrådsredogörelse
Bilaga 1. Samrådsunderlag
Bilaga 2. Skrivelse (samrådsinbjudan) till Länsstyrelsen Stockholm, Stockholms stad, organisationer och intressenter, inklusive sändlista
Bilaga 3. Skrivelse (samrådsinbjudan) till särskilt berörda
Bilaga 4. Kungörelse av samrådet (annons) i tidningen Mitt i Södermalm
Bilaga 5. Presentation och protokoll från samrådsmötet med Länsstyrelsen Stockholm och Stockholms stads miljöförvaltning
Bilaga C. Fastighetsförteckning
Bilaga D1. Sakägarförteckning
Bilaga D2. Förteckning över rättigheter inom influensområdet

Ansökan om villkorsändring 2023

Samrådsunderlag för omprövning av villkor för inläckage under drifttiden:
Samrådsunderlag

Ansökan om villkorsändring 2021-2022

Domslut 2022
Erhållen miljödom för omprövning av villkor för inläckage under byggtiden:
Nacka TR M8733-21 Dom 2022-12-12

Yttrande 2022
M 8733-21, Region Stockholm, yttrande, november 2022
M 8733-21, Region Stockholm, yttrande, oktober 2022
M 8733-21, Region Stockholm, yttrande, 30 maj 2022

Ansökan 2021
M 8733-21, Ansökan om ändring av villkor
M 8733-21, Bilaga 1. Tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka, Södermalm och Söderort, omprövning av villkor för inläckage under byggtiden.

Ansökan miljötillstånd 2017-2019

Domslut 2019
Nacka TR M 1431-17 Deldom 2019-06-19.pdf
MÖD M 8139-19 Dom 2020-06-10.pdf

Yttrande och kompletteringar 2018-2019

Yttrande maj 2019
M 1431-17, SLL Yttrande 2019-05-23.pdf
M 1431-17 SLL Yttrande 2019-05-13.pdf

Yttrande april 2019
M 1431-17 SLL Yttrande 2019-04-16.pdf

Yttrande mars 2019
M 1431-17, SLL Yttrande 2019-03-18.pdf
Bilaga 1 PM alternativt förslag till inläckagevillkor.pdf
Bilaga 2 Kartor över alternativa sträckindelningar för inläckage.pdf
Bilaga 3 Kartor och lista över fastigheter som kan komma ifråga för skyddsinfiltration.pdf
Bilaga 4 Kartor över fastigheter som berörs av inventering och besiktning för vibrationer.pdf
Bilaga 5 Lista avseende vilka byggnader och anläggningar som kommer att ingå i riskanalys för vibrationer.pdf
Bilaga 6 Lista avseende vilka byggnader och anläggningar som kommer att besiktas med avseende på sprängningsinducerade vibrationer.pdf
Bilaga 7 Konsoliderad version av yrkanden och villkorsförslag.pdf

Komplettering februari 2019
Reviderad Karta utvisande schakt i jord där grundvattenbortledning sker under byggtiden.pdf

Yttrande januari 2019
M 1431-17, SLL Yttrande 2019-01-28
Bilaga 1 Infiltrationstest Sockenplan
Bilaga 2 Karta injekteringsklasser
Bilaga 3 Förslag till kontrollprogram grundvatten
Bilaga 4 Kompletterande bullerberäkningar
Bilaga 5 Karta inventeringsområde vibrationer
Bilaga 6 Konsoliderade yrkanden och villkorsförslag, 2019-01-28

Yttrande september 2018
M 1431-17, SLL yttrande 2018-09-24
Bilaga 1 Konsoliderade yrkanden och villkorsförslag
Bilaga 2 Komplettering PM skyddsinfiltration
Bilaga 3 Uppdaterad figur 36 i PM Hydrogeologi, Bilaga C till ansökan
Bilaga 4 Karta över områden med skyddsvärda träd (002)
Bilaga 5 Trafikverkets anläggningar
Bilaga 6 Preliminära körvägar
Bilaga 7 Karta över befintliga infiltrationsanläggningar

Komplettering februari 2018
Komplettering till mål M 1431-17

Bilagor till komplettering
Bilaga 1 Miljökonsekvensbeskrivning av anläggningsoptimeringar
Bilaga 2 PM ledningsinventering
Bilaga 3 PM skyddsinfiltration
Bilaga 4 Konsoliderat villkorsförslag
Bilaga 5 PM Redogörelse för påverkan på miljökvalitetsnormer
Bilaga 6 Kontrollprogram grundvatten
Bilaga 7 lista över berörda planer

Reviderade handlingar
Teknisk beskrivning
Teknisk beskrivning Bilaga 1 Plankarta
Teknisk beskrivning Bilaga 3 Plan och profil stationer
Teknisk beskrivning Bilaga 4 Etableringsytor
Karta utvisande schakt i jord där grundvattenbortledning sker under byggtid
PM hydrogeologi Bilaga 7 PM Sättningar
PM hydrogeologi Bilaga 7.1 Översiktskartor med lägen för provtagningspunkter
Rådighetsavtal Bilaga 2.1 Karta utvisande anläggning, schakt och länshållningspunkter

Ansökan mars 2017

Ansökan
Karta utvisande schakt i jord där grundvattenbortledning sker under byggtid
Rådighetsavtal
Punktbeskrivning
Regeringsbeslut om tillåtlighetsprövning
Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan
Teknisk beskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
PM Hydrogeologi

Bilaga till MKB
Bilaga B1 Masshanteringsplan
Bilaga B2 Åtgärdsplan för buller och stomljud under byggtiden.pdf
Bilaga B3 Åtgärdsplan för vibrationer gällande kulturbyggnader
Bilaga B4 Samrådsredogörelse

Fastighets- och sakägarförteckning
För att ta del av fastighetsförteckning, kontakta: nyatunnelbanan.fut@sll.se

Mark- och miljödomstolen har gett Region Stockholm tillstånd för vattenverksamhet för tunnelbana till Nacka, Södermalm och Söderort. Domstolen har bestämt villkor för både vattenverksamhet och så kallad miljöfarlig verksamhet. Region Stockholm följer upp att villkoren efterlevs i ett kontrollprogram för vattenverksamheten och ett kontrollprogram för den miljöfarliga delen.

Kontrollprogram för vattenverksamhet

Kontrollprogram
Bilaga 1 Översiktskarta med anläggning och influensområdet
Bilaga 2 Observationspunkter för grundvatten
Bilaga 3 Grundvattenberoende objekt och observationspunkter för sättningar
Bilaga 4 Observationspunkter för inläckande grundvatten i bergtunnlar
Bilaga 5 Åtgärdsnivåer för grundvattenberoende objekt
Bilaga 6 Kontaktlista
Bilaga 7 Revideringshistorik

Kontrollprogram för miljöfarlig verksamhet

Kontrollprogram.pdf
Bilaga 1 Översiktskartor.pdf
Bilaga 2 Inventeringsområde.pdf
Bilaga 3 Kontaktlista
Bilaga 4 Samråd buller.pdf
Bilaga 5 Masshanteringsplan.pdf
Bilaga 6 Mall kvartalsrapport.pdf

Här finner du de permanenta och tillfälliga markanspråk som är fastställda av Trafikverket.
Övriga handlingar hittar du under tidigare flikar.

Fastställelsebeslut

Beslut Tunnelbanan Nacka Söderort.pdf

Ritningsförteckning plan, permanenta markanspråk

2320-D21-21-00002.pdf

Översiktskarta, permanenta markanspråk

Översiktskarta med bladindelning permanent markanspråk
Översiktskarta sektionsmarkeringar för permanent markanspråk

Plan- och profilkartor, permanenta markanspråk

M23-3110-10PL-A0000-0S-2201
M23-3110-10PL-A0000-0S-2202
M23-3110-10PL-A0000-0S-2203
M23-3110-10PL-A0000-0S-2204
M23-3110-10PL-A0000-0S-2205
M23-3110-10PL-A0000-0S-2206
M23-3110-10PL-A0000-0S-2280
M23-3110-10PL-A0000-2S-2201
M23-3110-10PL-A0000-2S-2202
M23-3140-10PL-A0000-0S-2219
M23-3140-10PL-A0000-0S-2220
M23-3140-10PL-A0000-0S-2221
M23-3140-10PL-A0000-0S-2222
M23-3140-10PL-A0000-0S-2223
M23-3140-10PL-A0000-0S-2224
M23-3140-10PL-A0000-0S-2225
M23-3140-10PL-A0000-0S-2285
M23-3140-10PL-A0000-2S-2204
M23-3140-10PL-A0000-2S-2205
M23-3140-10PL-A0000-2S-2206
M23-3160-10PL-A0000-0S-2207
M23-3160-10PL-A0000-0S-2208
M23-3160-10PL-A0000-0S-2209
M23-3160-10PL-A0000-0S-2210
M23-3160-10PL-A0000-0S-2211
M23-3160-10PL-A0000-0S-2212
M23-3160-10PL-A0000-0S-2213
M23-3160-10PL-A0000-0S-2214
M23-3160-10PL-A0000-0S-2215
M23-3160-10PL-A0000-0S-2216
M23-3160-10PL-A0000-0S-2217
M23-3160-10PL-A0000-0S-2218
M23-3160-10PL-A0000-0S-2281
M23-3160-10PL-A0000-2S-2206
M23-3160-10PL-A0000-2S-2208
M23-3160-10PL-A0000-2S-2210
M23-3160-10PL-A0000-2S-2211

Tvärsektioner, permanenta markanspråk

M23-1413-10PL-A0000-2S-2231
M23-1413-10PL-A0000-2S-2232
M23-3111-10PL-A0000-2S-2231
M23-3111-10PL-A0000-2S-2232
M23-3111-10PL-A0000-2S-2233
M23-3111-10PL-A0000-2S-2234
M23-3111-10PL-A0000-2S-2235
M23-3112-10PL-A0000-2S-2231
M23-3112-10PL-A0000-2S-2232
M23-3141-10PL-A0000-2S-2231
M23-3141-10PL-A0000-2S-2232
M23-3141-10PL-A0000-2S-2233
M23-3142-10PL-A0000-2S-2231
M23-3142-10PL-A0000-2S-2232
M23-3142-10PL-A0000-2S-2233
M23-3161-10PL-A0000-2S-2231
M23-3161-10PL-A0000-2S-2232
M23-3161-10PL-A0000-2S-2233
M23-3161-10PL-A0000-2S-2234
M23-3161-10PL-A0000-2S-2235
M23-3161-10PL-A0000-2S-2236
M23-3162-10PL-A0000-2S-2231
M23-3162-10PL-A0000-2S-2232
M23-3162-10PL-A0000-2S-2233
M23-3162-10PL-A0000-2S-2234
M23-3163-10PL-A0000-2S-2231
M23-3163-10PL-A0000-2S-2232
M23-3163-10PL-A0000-2S-2233
M23-3163-10PL-A0000-2S-2234
M23-3164-10PL-A0000-2S-2231
M23-3164-10PL-A0000-2S-2232

Bilaga till plankarta, permanent nyttjanderätt

2320-M23-22-00005 Gullmarsplan.pdf
2320-M23-22-00006 Sicklaön.pdf
2320-M23-22-00009 Hamnvakten 7.pdf

Ritningsförteckning plan, tillfälliga anspråk

2320-D21-21-00004.pdf

Översiktskarta, tillfälliga anspråk

2320-P11-19-00002

Plankartor, tillfälliga anspråk

M23-3110-10PL-A0000-0S-2251
M23-3110-10PL-A0000-0S-2252
M23-3110-10PL-A0000-0S-2253
M23-3110-10PL-A0000-0S-2254
M23-3110-10PL-A0000-0S-2255
M23-3110-10PL-A0000-0S-2256
M23-3110-10PL-A0000-0S-2290
M23-3140-10PL-A0000-0S-2269
M23-3140-10PL-A0000-0S-2270
M23-3140-10PL-A0000-0S-2271
M23-3140-10PL-A0000-0S-2272
M23-3140-10PL-A0000-0S-2273
M23-3140-10PL-A0000-0S-2274
M23-3140-10PL-A0000-0S-2275
M23-3140-10PL-A0000-0S-2295
M23-3160-10PL-A0000-0S-2257
M23-3160-10PL-A0000-0S-2258
M23-3160-10PL-A0000-0S-2259
M23-3160-10PL-A0000-0S-2260
M23-3160-10PL-A0000-0S-2261
M23-3160-10PL-A0000-0S-2262
M23-3160-10PL-A0000-0S-2263
M23-3160-10PL-A0000-0S-2264
M23-3160-10PL-A0000-0S-2265
M23-3160-10PL-A0000-0S-2266
M23-3160-10PL-A0000-0S-2267
M23-3160-10PL-A0000-0S-2268
M23-3160-10PL-A0000-0S-2291

Bilaga till plankarta, tillfälligt nyttjanderätt

Bilaga 3 - Hamnvakten
Lista med användning av tillfälliga ytor
Tillfälligt markanspråk Gullmarsplan.pdf
Tillfälligt markanspråk Sicklaön 8322.pdf

Planbeskrivning

2320-M23-22-00001

Plankartor och förteckning för tillfälliga markanspråk

Här finner du ändrade handlingar efter granskning för utbyggnad av tunnelbana till Nacka och söderort.

Läsanvisning

PM Ändring efter granskning

PM Ändring efter granskning

Plankartor

Ritningsförteckning plankartor permanent nyttjande
M23-3110-10PL-A0000-0S-2202
M23-3110-10PL-A0000-0S-2205
M23-3160-10PL-A0000-0S-2208
M23-3160-10PL-A0000-0S-2209
M23-3160-10PL-A0000-0S-2212
M23-3160-10PL-A0000-0S-2215
M23-3160-10PL-A0000-0S-2217
M23-3160-10PL-A0000-0S-2281
M23-3140-10PL-A0000-0S-2225

Plankartor, sektion för permanenta markanspråk

Översikt Sektionsmarkeringar Blad1-9
M23-3111-10PL-A0000-2S-2231
M23-3161-10PL-A0000-2S-2231
M23-3161-10PL-A0000-2S-2233
M23-3161-10PL-A0000-2S-2235
M23-3162-10PL-A0000-2S-2231
M23-3162-10PL-A0000-2S-2232
M23-3163-10PL-A0000-2S-2231
M23-3163-10PL-A0000-2S-2232
M23-3164-10PL-A0000-2S-2231
M23-1413-10PL-A0000-2S-2232

Plankartor och förteckning för tillfälliga markanspråk

Ritningsförteckning plankartor tillfällligt markanspråk
M23-3110-10PL-A0000-0S-2255
M23-3160-10PL-A0000-0S-2258
M23-3160-10PL-A0000-0S-2259
M23-3160-10PL-A0000-0S-2291
M23-3160-10PL-A0000-0S-2265
M23-3160-10PL-A0000-0S-2267
M23-3160-10PL-A0000-0S-2268
M23-3140-10PL-A0000-0S-2271
M23-3140-10PL-A0000-0S-2272
M23-3140-10PL-A0000-0S-2274
M23-3140-10PL-A0000-0S-2275
Bilaga 1. Lista med användning av tillfälliga ytor

Underlagshandlingar

1. Planbeskrivning
Bilaga 1. berörda planer
Bilaga 2. motivering till servitut

Fastighetsförteckning

För att ta del av fastighetsförteckning, kontakta: nyatunnelbanan.fut@regionstockholm.se

Granskningsutlåtande

Granskningsutlåtande

Läsanvisning och handlingsförteckning

Läsanvisning
Handlingsförteckning

Plankartor och förteckning för permanent markanspråk

1 Översiktskarta med bladindelning
2 Ritningsförteckning
M23-3110-10PL-A0000-0S-2201
M23-3110-10PL-A0000-0S-2202
M23-3110-10PL-A0000-0S-2203
M23-3110-10PL-A0000-0S-2204
M23-3110-10PL-A0000-0S-2205
M23-3110-10PL-A0000-0S-2206
M23-3140-10PL-A0000-0S-2219
M23-3140-10PL-A0000-0S-2220
M23-3140-10PL-A0000-0S-2221
M23-3140-10PL-A0000-0S-2222
M23-3140-10PL-A0000-0S-2223
M23-3140-10PL-A0000-0S-2224
M23-3140-10PL-A0000-0S-2225
M23-3160-10PL-A0000-0S-2207
M23-3160-10PL-A0000-0S-2208
M23-3160-10PL-A0000-0S-2209
M23-3160-10PL-A0000-0S-2210
M23-3160-10PL-A0000-0S-2211
M23-3160-10PL-A0000-0S-2212
M23-3160-10PL-A0000-0S-2213
M23-3160-10PL-A0000-0S-2214
M23-3160-10PL-A0000-0S-2215
M23-3160-10PL-A0000-0S-2216
M23-3160-10PL-A0000-0S-2217
M23-3160-10PL-A0000-0S-2218

Plankartor, profil, sektion för permanenta markanspråk

4 Översiktskarta med sektioner
M23-3110-10PL-A0000-0S-2280
M23-3110-10PL-A0000-2S-2201
M23-3110-10PL-A0000-2S-2202
M23-3140-10PL-A0000-0S-2285
M23-3140-10PL-A0000-2S-2204
M23-3140-10PL-A0000-2S-2205
M23-3140-10PL-A0000-2S-2206
M23-3160-10PL-A0000-0S-2281
M23-3160-10PL-A0000-2S-2206
M23-3160-10PL-A0000-2S-2208
M23-3160-10PL-A0000-2S-2210
M23-3160-10PL-A0000-2S-2211
M23-1413-10PL-A0000-2S-2231
M23-1413-10PL-A0000-2S-2232
M23-3111-10PL-A0000-2S-2231
M23-3111-10PL-A0000-2S-2232
M23-3111-10PL-A0000-2S-2233
M23-3111-10PL-A0000-2S-2234
M23-3111-10PL-A0000-2S-2235
M23-3112-10PL-A0000-2S-2231
M23-3112-10PL-A0000-2S-2232
M23-3141-10PL-A0000-2S-2231
M23-3141-10PL-A0000-2S-2232
M23-3141-10PL-A0000-2S-2233
M23-3142-10PL-A0000-2S-2231
M23-3142-10PL-A0000-2S-2232
M23-3142-10PL-A0000-2S-2233
M23-3161-10PL-A0000-2S-2231
M23-3161-10PL-A0000-2S-2232
M23-3161-10PL-A0000-2S-2233
M23-3161-10PL-A0000-2S-2234
M23-3161-10PL-A0000-2S-2235
M23-3161-10PL-A0000-2S-2236
M23-3162-10PL-A0000-2S-2231
M23-3162-10PL-A0000-2S-2232
M23-3162-10PL-A0000-2S-2233
M23-3162-10PL-A0000-2S-2234
M23-3163-10PL-A0000-2S-2231
M23-3163-10PL-A0000-2S-2232
M23-3163-10PL-A0000-2S-2233
M23-3163-10PL-A0000-2S-2234
M23-3164-10PL-A0000-2S-2231
M23-3164-10PL-A0000-2S-2232

Plankartor och förteckning för tillfälliga markanspråk

Översiktskarta med bladindelning
Ritningsförteckning
M23-3110-10PL-A0000-0S-2251
M23-3110-10PL-A0000-0S-2252
M23-3110-10PL-A0000-0S-2253
M23-3110-10PL-A0000-0S-2254
M23-3110-10PL-A0000-0S-2255
M23-3110-10PL-A0000-0S-2256
M23-3110-10PL-A0000-0S-2290
M23-3140-10PL-A0000-0S-2269
M23-3140-10PL-A0000-0S-2270
M23-3140-10PL-A0000-0S-2271
M23-3140-10PL-A0000-0S-2272
M23-3140-10PL-A0000-0S-2273
M23-3140-10PL-A0000-0S-2274
M23-3140-10PL-A0000-0S-2275
M23-3140-10PL-A0000-0S-2295
M23-3160-10PL-A0000-0S-2257
M23-3160-10PL-A0000-0S-2258
M23-3160-10PL-A0000-0S-2259
M23-3160-10PL-A0000-0S-2260
M23-3160-10PL-A0000-0S-2261
M23-3160-10PL-A0000-0S-2262
M23-3160-10PL-A0000-0S-2263
M23-3160-10PL-A0000-0S-2264
M23-3160-10PL-A0000-0S-2265
M23-3160-10PL-A0000-0S-2266
M23-3160-10PL-A0000-0S-2267
M23-3160-10PL-A0000-0S-2268
M23-3160-10PL-A0000-0S-2291
Bilaga 1 Lista med användning av tillfälliga ytor
Bilaga 2 Tillfälligt markanspråk Gullmarsplan
Bilaga 3 Tillfälligt markanspråk inom byggnaden på Hamnvakten 7

Underlagshandlingar

1 Planbeskrivning
2 Bilaga 1 Berörda planer
3 Bilaga 2 Motivering till servitut

Fastighetsförteckning

För att ta del av fastighetsförteckning, kontakta: nyatunnelbanan.fut@sll.se

Illustrationer

1 Station Gullmarsplan
2 Station Hammarby kanal
3 Station Järla
4 Anslutning till Kungsträdgården (Blasieholmen)
5 Station Nacka
6 Station Sickla
7 Ny station i Slakthusområdet
8 Anslutning Sockenplan
9 Station Sofia

MKB tillhörande järnvägsplan

1 MKB för Järnvägsplan
2 MKB tillhörande järnvägsplan Bilaga 1
3 MKB tillhörande järnvägsplan Bilaga 2
4 MKB tillhörande järnvägsplan Bilaga 3
5 MKB tillhörande järnvägsplan Bilaga 4
6 MKB tillhörande järnvägsplan Bilaga 5
7 MKB tillhörande järnvägsplan Bilaga 6
8 MKB tillhörande järnvägsplan Bilaga 7
9 MKB Godkännande beslut

Samrådredogörelse

1 Samrådsredogörelse, maj 2015
2 Samrådsredogörelse, augusti 2015
3 Samrådsredogörelse, februari 2016
4 Samrådsredogörelse, februari 2017
5 Samrådsredogörelse, september 2017
6 Samrådsredogörelse, januari 2018

Övriga underlagsrapporter och handlingar

1 Gestaltningsprogram
2 Social konsekvensbeskrivning
3 PM Barn och unga
4 PM Studerade alternativ för arbetstunnelplacering

Underlagsrapporter till MKB

1 Naturmiljö
2 Naturmiljö Bilaga 1 Inventeringsområden
3 Naturmiljö Bilaga 2 Digitalt underlag
4 Naturmiljö Bilaga 3 Fågelinventering
5 Naturmiljö Bilaga 4 Inventering av fladdermöss
6 Naturmiljö Bilaga 5 Förutsättningar
7 Naturmiljö Bilaga 6 Översikt
8 Kulturmiljö
9 Kulturmiljö Bilaga 1 Arkeologi
10 Kulturmiljö Bilaga 2 Kulturmiljö
11 Kulturmiljö Bilaga 3 Vibration
12 Kulturmiljö Bilaga 4 Grundvatten
13 Buller och stomljud
14 Buller och stomljud Bilaga 1
15 Buller och stomljud Bilaga 2
16 Buller och stomljud Bilaga 3
17 Olycksrisk
18 Olycksrisk Bilaga 1
19 Klimatanpassning
20 Luftkvalitet
21 Rekreation
22 Stads- och landskapsbild
23 Miljögeoteknik
24 Miljögeoteknik Bilaga 1 Miljöteknisk översikt

Övriga underlagsrapporter

1 Insatskoncept för tunnlar och stationer - drifttiden
2 Säkerhetskoncept
3 Åtgärder för luftkvalitet
4 Hälsopåverkan av tunnelluft
5 Elektromagnetiska fält orsakade av ny tunnelbana

Tidigare utredningar

1 Idéstudie
2 Förstudie Tunnelbana till Nacka
3 Lokaliseringsutredning
4 Bilaga PM Koppling av blå linje till grön linje söderort

Samrådsredogörelse

Alla synpunkter och våra svar på dem finns sammanställda i en samrådsredogörelse, publicerad under mars 2017. Den ingår som en bilaga till vår miljöansökan till mark- och miljödomstolen.

Samrådsredogörelse

Samrådshandling 2016

Läsanvisning samrådshandling 2016-11-09
Planbeskrivning järnvägsplan
Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande järnvägsplan
Gestaltningsprogram
PM Barn och unga
PM studerade alternativ för arbetstunnelplacering
Samrådsunderlag inför prövning enligt miljöbalken

Fastighetsförteckning

För att ta del av fastighetsförteckning, kontakta: nyatunnelbanan.fut@sll.se

Bilaga till MKB

PM byggskede
Bilaga 1, Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan för delen Kungsträdgården - Nacka
Bilaga 2, Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan för delen Sofia - Gullmarsplan/söderort
Bilaga 3, Behovsbedömning Nacka kommun
Bilaga 4, Behovsbedömning Stockholm stad

Situationsplaner och längdsektioner

Gullmarsplan
Hammarby Kanal
Järla
Kungsträdgården
Nacka
Sickla
Slakthusområdet
Sockenplan
Sofia

Underlagsrapporter till MKB

Buller och stomljud
Buller och stomljud bilaga 1
Buller och stomljud bilaga 2
Buller och stomljud bilaga 3
Hälsopåverkan av tunnelluft
Klimatanpassning
Kulturmiljö
Kulturmiljö bilaga
Kulturmiljö bilaga
Kulturmiljö bilaga 3
Kulturmiljö bilaga 4
Luftkvalitet
Miljögeoteknik
Miljögeoteknik bilaga
Naturmiljö
Naturmiljö bilaga 1
Naturmiljö bilaga 2
Naturmiljö bilaga 3
Naturmiljö bilaga 4
Naturmiljö bilaga 5
Naturmiljö bilaga 6
Olycksrisk
Rekreation
Stads- och landskapsbild
Åtgärder för luftkvalitet

Översiktlig plankarta

Numreringen i figuren motsvarar numreringar i kartorna nedan.

Plankartor med permanent markanspråk

Ritningsförteckning plankartor permanent nyttjande
01 Plankarta permanent markanspråk Kungsträdgården
02 Plankarta permanent markanspråk Blasieholmen
03 Plankarta permanent markanspråk Skeppsholmen
04 Plankarta permanent markanspråk Saltsjön
05 Plankarta permanent markanspråk Norra Södermalm/Stigbergsparken
06 Plankarta permanent markanspråk Södermalm/Vitabergsparken
80 Plankarta permanent markanspråk Londonviadukten
19 Plankarta permanent markanspråk Katarina Bangata
20 Plankarta permanent markanspråk Hammarby kanal västra
21 Plankarta permanent markanspråk Gullmarsplan
22 Plankarta permanent markanspråk Globenområdet
23 Plankarta permanent markanspråk Slakthhusområdet
24 Plankarta permanent markanspråk Enskede gårds gymnasium
25 Plankarta permanent markanspråk Sockenplan
85 Plankarta permanent markanspråk Sundstabacken
07 Plankarta permanent markanspråk Vintertullen
08 Plankarta permanent markanspråk Hammarby kanal östra
09 Plankarta permanent markanspråk Sickla kanal
10 Plankarta permanent markanspråk Sickla park
11 Plankarta permanent markanspråk Sickla västra
12 Plankarta permanent markanspråk Sickla östra
13 Plankarta permanent markanspråk Gamla Värmdövägen
14 Plankarta permanent markanspråk Järla västra
15 Plankarta permanent markanspråk Järla östra
16 Plankarta permanent markanspråk Stadsparken
17 Plankarta permanent markanspråk Skönviksvägen
18 Plankarta permanent markanspråk Skvaltan
81 Plankarta permanent markanspråk Hammarby fabriksväg

Plankartor med tillfälligt markanspråk

Ritningsförteckning plankartor tillfälligt markanspråk
01 Plankarta tillfälligt markanspråk Kungsträdgården
02 Plankarta tillfälligt markanspråk Blasieholmen
03 Plankarta tillfälligt markanspråk Skeppsholmen
04 Plankarta tillfälligt markanspråk Saltsjön
05 Plankarta tillfälligt markanspråk Norra Södermalm/Stigbergsparken
06 Plankatta tillfälligt markanspråk Södermalm/Vitabergsparken
80 Plankarta tillfälligt markanspråk Londonviadukten
19 Plankarta tillfälligt markanspråk Katarina Bangata
20 Plankarta tillfälligt markanspråk Hammarby kanal västra
21 Plankarta tillfälligt markanspråk Gullmarsplan
22 Plankarta tillfälligt markanspråk Globenområdet
23 Plankarta tillfälligt markanspråk Slakthusområdet
24 Plankarta tillfälligt markanspråk Enskede gårds gymnasium
25 Plankarta tillfälligt markanspråk Sockenplan
85 Plankarta tillfälligt markanspråk Sundstabacken
07 Plankarta tillfälligt markanspråk Vintertullen
08 Plankarta tillfälligt markanspråk Hammarby kanal östra
09 Plankarta tillfälligt markanspråk Sickla kanal
10 Plankarta tillfälligt markanspråk Sickla park
11 Plankarta tillfälligt markanspråk Sickla västra
12 Plankarta tillfälligt markanspråk Sickla östra
13 Plankarta tillfälligt markanspråk Gamla värmdövägen
14 Plankarta tillfälligt markanspråk Järla västra
15 Plankarta tillfälligt markanspråk Järla östra
16 Plankarta tillfälligt markasnpråk Stadsparken
17 Plankarta tillfälligt markanspråk Skönviksvägen
18 Plankarta tillfälligt markanspråk Skvaltan
81 Plankarta tillfälligt markanspråk Hammarby fabriksväg

Illustrationskartor

Ritningsförteckning Illustrationskartor
01 Illustrationskarta Kungsträdgården
02 Illustrationskarta Blasieholmen
03 Illustrationskarta Skeppsholmen
04 Illustrationskarta Saltsjön
05 Illustrationskarta Norra Södermalm/Stigbergsparken
06 Illustrationskarta Södermalm/Vitabergsparken
80 Illustrationskarta Londonviadukten
19 Illustrationskarta Katarina Bangata
20 Illustrationskarta Hammarby kanal västra
21 Illustrationskarta Gullmarsplan
22 Illustrationskarta Globenområdet
23 Illustrationskarta Slakthusområdet
24 Illustrationskarta Enskede gårds gymnasium
25 Illustrationskarta Sockenplan
85 Illustrationskarta Sundstabackan
07 Illustrationskarta Vintertullen
08 Illustrationskarta Hammarby kanal östra
09 Illustrationskarta Sickla kanal
10 Illustrationskarta Sickla park
11 Illustrationskarta Sickla västra
12 Illustrationskarta Sickla östra
13 Illustrationskarta Gamla Värmdövägen
14 Illustrationskarta Järla västra
15 Illustrationskarta Järla östra
16 Illustrationskarta Stadsparken
17 Illustrationskarta Skönviksvägen
18 Illustrationskarta Skvaltan
81 Illustrationskarta Hammarby fabriksväg

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse huvuddokument
Bilaga 1, Samrådsredogöresle till lokaliseringsutredning, järnvägsplan och tidigt samråd enligt miljöbalken 2015
Bilaga 2, Sammanställning av hittilss inkomna synpunkter i samrådsprocessen under perioden mellan 13 mars - 14 juni 2015
Bilaga 3, Samrådsunderlag under byggskedet 2015

Berörda planer

Berörda planer

Skärmar som visas på Öppet hus

Allmänt om utbyggnaden (11 MB)
Befintliga bullernivåer (11 MB)
Annan SL-trafik och information om nya stationer och spår (22 MB)
Byggtiden och befintligt buller (12 MB)
Påverkan på grundvatten (3 MB)
Påverkan på närområdet (28 MB)
Påverkan under byggtiden (1 MB)
Stationerna i city och Södermalm (22 MB)
Stationerna i Nacka (28 MB)
Stationerna i söderort (30 MB)
Så bygger vi tunnelbana och stationernas delar (5 MB)

Hösten 2015 hade vi samråd om byggskedet. Här kan du läsa underlaget till samrådet. I samrådsredogörelsen är alla synpunkter som vi fått in sammanställda.

Samrådsunderlag Byggskedet Nacka och söderort
Samrådsredogörelse samråd byggskedet

I maj/juni 2015 hade vi samråd om lokaliseringen av sträckningen genom Slakthusområdet och stationens läge. Det läge som valdes är den kortaste sträckan under området med en ny underjordisk station i Slakthusområdet som ersätter stationerna Globen och Enskede gård. Den 6 oktober 2015 fattade landstingsstyrelsen att det är så vi ska bygga. Anledningen att ersätta Globen och Enskede gård med en ny station beror på att det inte går att ansluta den nya djupa tunnelbanan i marknivå redan vid Globen, se illustration nedan. Den nya stationen måste ligga under jord eftersom tunnelbanan inte får ha för kraftig lutning.

Profil över hur djupt tunnelbanan byggs Kungsträdgården-Sockenplan

Du kan läsa om de olika alternativen i utredningen nedan och i samrådsredogörelsen har vi samlat alla synpunkter som kommit in kring lokaliseringen.

Beslut landstingsstyrelsen 2015-10-06 att godkänna utredningen kring sträckan genom och placeringen av stationen i Slakthusområdet (dokumentet läggs upp igen inom kort)

Tjänsteutlåtande för lokaliseringsutredningen

Utredningen och dess underlags-PM

Lokaliseringsutredning
Koppling av Blå linje till Grön linje söderort
Miljö
Spår
Stationstillgänglighet
Stationsuppgångar
Trafikanalys

Länsstyrelsen har beslutat att utbyggnaderna  av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka och från Sofia till Gullmarsplan/söderort innebär betydande miljöpåverkan. Det innebär att för båda sträckorna ska samråd ske med statliga myndigheter, allmänhet och organisationer som kan antas bli berörda. Länsstyrelsen ska verka för att miljökonsekvensbeskrivningen får den inriktning och omfattning som behövs för prövningen av järnvägsplanen.

Underlag för betydande miljöpåverkan
Beslut betydande miljöpåverkan Sofia-Gullmarsplan

Samrådet som ägde rum i februari/mars 2015 och handlade om möjliga lägen för stationsuppgångar. Nedan hittar du samrådsmaterialet.

Samrådsmaterial

Informationsfolder: Vi bygger ut blå linje till Nacka
Informationsfolder: Vi bygger ut blå linje till Söderort
Förutsättningar kulturmiljö 2018

Hösten 2013 ingick staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Järfälla kommun och Solna stad en överenskommelse om en utbyggnad av tunnelbanenätet.
Läs mer om Stockholmsförhandlingen

Trafikförvaltningen genomförde 2013 en idéstudie om en utbyggnad av tunnelbana till Gullmarsplan/Söderort. Den förlängning till Nacka, som samtidigt utreddes i en förstudie, skulle på så sätt även kunna kopplas till Grön linje söderut.

Idéstudie Utbyggnad av tunnelbana till Gullmarsplan Söderort
Underhandsrapport till förstudie Nacka (inkl Söderort)
Följebrev underhandsrapport Tunnelbana till Nacka (inklusive Söderort)
Ritningar underhandsrapport Tunnelbana till Söderort

En sammantagen bedömning, utifrån analyser i de båda studierna, är att det som kallats alternativ 6 till Nacka i förstudien och alternativ 6C till Gullmarsplan/Söderort i idéstudien är de bästa utifrån uppsatta mål.

Alternativ 6 och 6C innebär i förhållande till andra alternativ:

 • Stort resande och stora resenärsnyttor i Nacka, på östra Södermalm och i Söderort
 • Lägst investeringskostnad
 • Lägst driftkostnad
 • Bäst samhällsekonomisk lönsamhet
 • Kortast resväg och restid för resenärer som startar söder om Gullmarsplan och har målpunkt i centrala Stockholm
 • Små negativa miljökonsekvenser.

2012 slöt Stockholms läns landsting, Stockholms stad samt Nacka och Värmdö kommuner en politisk överenskommelse om att ta fram en förstudie för att bygga en tunnelbaneförbindelse. Trafikförvaltningen genomförde studien med utgångspunkt att Blå linje ska förlängas från Kungsträdgården mot Nacka. Syftet var att titta på olika sträckningsalternativ och stationslägen och belysa de olika konsekvenserna av dessa.

Sju alternativa sträckningar studerades närmare:

 • Alternativ 1: Bergtunnel under Saltsjön. Sträckning via Djurgården, östra Södermalm och Hammarby sjöstad.
 • Alternativ 2: Sänktunnel under Saltsjön. Sträckning via östra Södermalm och Hammarby sjöstad.
 • Alternativ 3: Sänktunnel under Saltsjön. Östlig sträckning samlokaliserad med vägförbindelse.
 • Alternativ 4: Sänktunnel under Saltsjön. Sträckning via Slussen, östra Södermalm och Hammarby sjöstad.
 • Alternativ 5: Bergtunnel under Saltsjön. Sträckning via östra Södermalm och Henriksdal.
 • Alternativ 5b: Sänktunnel under Saltsjön, Sträckning via östra Södermalm och Henriksdal.
 • Alternativ 6: Bergtunnel under Saltsjön. Sträckning via östra Södermalm och Hammarby sjöstad.

Under utredningen genomfördes omfattande samrådsaktiviteter med allmänhet och berörda sakägare. Närmare 5 000 synpunkter och idéer kom in från allmänheten, organisationer och företag.

Förstudie Tunnelbana till Nacka 2014-03-26
Underlagsrapport förstudie Tunnelbana till Nacka, miljökonsekvensbeskrivning
Underhandsrapport till förstudie Nacka
Följebrev underhandsrapport Tunnelbana till Nacka
Ritningar underhandsrapport Tunnelbana till Nacka
Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan 2013-12-05
Samrådsredogörelse
Samrådsredogörelse bilaga 1 Sammanfattning av den tidiga dialogen
Samrådsredogörelse Bilaga 2 samråd april 2013

Liten ordlista

Detaljplan

Detaljplanen är en juridiskt bindande handling som styr vad som får byggas och hur det får byggas inom ett område. Kommunerna ansvarar för att detaljplaner tas fram och de beslutas av kommunens politiska organ. I detaljplaneprocessen ingår samråd, granskning och slutligen antagande.

Samråd

Samråd ska ske med de personer och organisationer som berörs direkt eller indirekt när vi bygger tunnelbana. Det är bland annat närboende, fastighetsägare, företagare, myndigheter och intresseorganisationer. Här har du som enskild person möjlighet att vara med och påverka. Samrådet ingår som en del av miljökonsekvensbeskrivningen, och i processerna för järnvägsplan, detaljplan och miljöprövning.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Syftet med en MKB är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekterna som en planerad verksamhet eller åtgärd kan innebära för människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö. Dessutom ska en samlad bedömning av ovanstående effekter vara möjlig att utläsa. MKB utgör ett viktigt underlag för miljöprövning och planläggning. Miljökonsekvensbeskrivningen är både en process och ett dokument, där dokumentet ska spegla resultatet av processen under samrådet.

Järnvägsplan

Järnvägsplanen är ett underlag för planering av en spåranläggning (järnväg, spårväg eller tunnelbana). En järnvägsplan tas fram av den som planerar att bygga en spåranläggning. Den beskriver vilken mark som behövs och vilka åtgärder som måste vidtas för att skydda närmiljön i samband med bygget. Järnvägsplanen fastställs av Trafikverket. I järnvägsplaneprocessen ingår samråd, granskning och fastställande.

Granskning

Granskning ingår i detalj- och järnvägsplaneprocessen. Efter samrådsperioden tas ett planförslag fram som baseras på det som kommit fram under samrådsskedet. Planhandlingarna ställs ut för granskning under minst tre veckor. Granskningen är ett sista tillfälle för berörda parter att lämna synpunkter.

Miljöprövning

Bygget av tunnelbanan kan medföra att grundvattennivån påverkas. Påverkan regleras av lagstiftning i miljöbalken, vilket innebär att vi behöver ansöka om tillstånd för vår verksamhet hos mark- och miljödomstolen. Det vi ansöker tillstånd för är vattenverksamhet, men vi lämnar även in underlag för de fall domstolen beslutar att fastställa villkor även för andra delar som skulle kunna medföra påverkan, exempelvis buller och vibrationer.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.