För fastighetsägare

En fastighet sträcker sig in till jordens mitt och därför behöver vi även säkra markåtkomsten under jord från alla de fastigheter som vi passerar med tunnelbanan.

Nya tunnelbanan kommer att passera genom hundratals fastigheter med olika ägare. Oavsett om vi ska göra markundersökningar, ledningsomläggningar eller sprängarbeten för spårtunnel så behöver vi markåtkomst när vi själva inte äger eller bestämmer över marken.

Här får du svar på de vanligaste frågorna om fastigheter, mark och grundvatten.

Lantmäteriförrättning och markåtkomst

För att få rätt att använda och bygga på någon annans mark ansöker vi om en så kallad lantmäteriförrättning. En process där du som fastighetsägare blir kallad till sammanträden.

När järnvägsplanen för någon av nya tunnelbanans sträckor har vunnit laga kraft ansöker Region Stockholm hos Lantmäteriet om en lantmäteriförrättning för att bilda ett så kallat servitut. Det är servitutet som ger oss rätten att använda någon annans mark permanent för att bygga nya tunnelbanan. I ansökan beskrivs bland annat servitutets syfte, den berörda sträckan och servitutets omfattning.

För varje sträcka av nya tunnelbanan behövs ett flertal lantmäteriförrättningar och en vanlig lantmäteriförrättning för nya tunnelbanan omfattar ett tiotal fastigheter som ligger i anslutning till varandra i det aktuella området.

Fastighetsägare och andra som berörs av lantmäteriförrättningen, blir kallade till sammanträden av Lantmäteriet. Där har du möjlighet att själva komma med synpunkter och värdefull information. På www.lantmateriet.se hittar du mer information om servitut, fastigheter och hur en förrättning går till.

För tunnelbaneutbyggnaden behöver mark och utrymmen tas i anspråk, dels permanent och dels tillfälligt under byggtiden.

Tillfällig markåtkomst

Under byggtiden behöver vi tillfälligt använda mark och utrymmen för arbetsområden. I järnvägsplanen framgår hur länge vi behöver använda ytan och andra upplysningar och restriktioner. När järnvägsplanen vunnit laga kraft har vi rätt att använda marken. Efter byggtiden återställer vi ytorna om inte annat överenskommits med fastighetsägaren.

Permanent markåtkomst

Järnvägsplanen ger oss rätt att lösa in marken som behövs permanent för tunnelbanan, både ovan och under jord. Under jord handlar det om utrymme för tunnlar och stationer. Ovan jord behöver vi tillgång till mark för exempelvis biljetthallar och stationsentréer. Det är bra att veta att större utrymme, eller mer långtgående intrång än vad som behövs för tunnelbaneanläggningens utförande eller drift, inte får tas i anspråk. I och med att järnvägsplanen prövas avgörs frågan om det finns tillräckliga skäl för att ta utrymmen tvångsvis för tunnelbanan.

Ersättning för mark och utrymme

För mark som nyttjas tillfälligt under byggtiden kommer vi att teckna avtal med fastighetsägare som gäller nyttjande och ersättning. Vilken ersättning som ska betalas till fastighetsägare, och andra rättighetshavare för mark som berörs av servitutsupplåtelser, bestäms av lantmäterimyndigheten, om inte överenskommelse, inklusive ersättning, redan tecknats.

Reglerna för bedömning av ersättning finns i fjärde kapitlet i expropriationslagen. De innebär i korthet att den ekonomiska skada (marknadsvärdeminskning) som servitutsupplåtelsen medför ska ersättas med 125 procent.

Vi lyder under kommunallagen och får därför inte betala ut mer ersättning än detta.

Rättigheter och skyldigheter

Här kan du läsa om både fastighetsägares och våra rättigheter och skyldigheter i samband med bygget av nya tunnelbanan i Stockholm.

Fastighetsägarnas rättigheter

 • Fastighetsägare har rätt till ersättning för mark som vi tar i anspråk, både permanent och tillfälligt.
 • Fastighetsägare har rätt till ersättning för skador som uppstår på grund av bygget.
 • Fastighetsägare kan ha rätt till ersättning för vissa andra ekonomiska skador som har orsakats, exempelvis ökade kostnader i sin verksamhet.
 • För att fastighetsägare ska få ersättning ska det ha uppstått en ekonomisk skada. Skadan ska vara objektivt mätbar.
 • Grundprincipen är att en fastighetsägare ska ha samma ekonomiska ställning som om projektet aldrig genomförts. Undantag finns dock om det är skäligt med hänsyn till förhållandena i orten eller till den allmänna förekomsten av liknande störning.

Fastighetsägarens ansvar

 • Som fastighetsägare har du ett ansvar för att själv minimera risken för skador på din fastighet. Om en skada uppstår så är det ditt ansvar att anmäla den så snart som möjligt och utföra eventuella skadebegränsande åtgärder. Detsamma gäller för verksamhetsutövare och näringsidkare som hyr en lokal.

Våra rättigheter och skyldigheter

 • Vi kan behöva genomföra mätningar och undersökningar intill den planerade arbetssträckningen och kan få tillträde till fastigheter där dessa undersökningar behöver genomföras efterbeslut av länsstyrelsen. Vi försöker dock alltid i första hand komma överens med fastighetsägaren.
 • Vi har rätt att lösa in den mark och det utrymme som behövs för att bygga nya tunnelbanan efter det att järnvägsplanen har vunnit laga kraft.
 • Vi har rätt att tillträda marken för permanenta ändamål när vi har en överenskommelse med fastighetsägaren eller när Lantmäterimyndigheten har fattat beslut.
 • Vi har rätt att använda mark, markerad med tillfälligt nyttjande i järnvägsplanen, när den vunnit laga kraft, för tillfälliga transportvägar och plats för exempelvis arbetsbodar och byggnadsmaterial.
 • Vi har rätt att tillträda marken avsedd för tillfällig nyttjanderätt när järnvägsplanen har vunnit laga kraft.
 • Vi är skyldiga att betala ersättning till fastighetsägare för permanent intrång och tillfällig nyttjanderätt.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.