Byggmetoder

Tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö byggs i tre faser.

Illustrationen visar byggskedets tre faser, 1) Arbetstunnlar, sänkschakt och stationer, 2) Spårtunnlar och 3) Installationer och tester. Klicka på bilden för att göra den större.

Fas 1 Arbetstunnlar, sänkschakt och stationer

Arbetstunnlar eller sänkschakt byggs från markytan ner till den planerade stationen med så kallad borra-spräng-metod. Metoderna skiljer sig åt mellan olika stationer. Sänkschaktet ligger nära stationen medan arbetstunnlar ligger en bit bort. Bergmassorna transporteras från arbetsområdet. För båda alternativen krävs arbetsområde vid de planerade stationerna, men det krävs ett större schakt om arbetstunnel inte används. Tunnelborrmaskinen monteras vid station Älvsjö.

Under byggtiden behöver vi använda mark och utrymmen i området. Spårtunnlarna planeras att byggas med en tunnelborrmaskin. Vi utreder två byggmetoder, arbetstunnlar eller sänkschakt, för att bygga stationerna vid Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet och Östbergahöjden. Båda sker genom att borra och spränga i berget.

En arbetstunnel används under byggskedet för att kunna bygga stationer och växelpartier innan tunnelborrmaskinen kommer fram till platsen. Arbetstunneln drivs från markytan och ner mot stationens läge under jord. I stort sett alla bergmassor transporteras ut via arbetstunnlarna. Alternativet med arbetstunnlar gör att byggytor kan ligga vid större vägar och där risken för störningar är liten.

Byggytan vid arbetstunneln används för masshantering, materialupplag, maskinuppställning, arbetsbodar och omhändertagande av vatten. Det finns behov av arbetstunnel och etableringsyta från byggstarten av arbetstunneln fram till att stationen är färdigställd.

En etableringsyta krävs också vid stationsläget och då kring det kommande hisschaktet. Denna kommer att nyttjas då bergytan friläggs för det vertikalschakt som krävs för hissarna samt vid byggnation av hissar och biljetthall. Med en arbetstunnel blir antalet masstransporter vid stationsläget färre än för sänkschakt.

Hur långt tid det tar att bygga stationen med arbetstunnel utreds.

Illustrationen visar hur borra-spräng-tekniken fungerar. När tunnlarna sprängs följer man alltid samma mönster. Från tätning, via sprängning, utlastning och skrotning till förstärkning av berget. Sen börjar man om. Klicka på bilden för att göra den större.

Under byggtiden behöver vi använda mark och utrymmen i området. Spårtunnlarna planeras att byggas med en tunnelborrmaskin. Vi utreder två byggmetoder, arbetstunnlar eller sänkschakt, för att bygga stationerna vid Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet och Östbergahöjden. Båda sker genom att borra och spränga i berget.

Sänkschakt innebär att det schakt som ska byggas för hissarna även används för stationen. Arbetsområdet där massor, material och maskiner finns ligger vid stationen. Ytan blir större än om en arbetstunnel används. En större kran finns på området för att kunna hantera stora lyft. Ytan varierar i omfattning under bygget och kan justeras.

Hur lång tid det tar att bygga med sänkschakt utreds.

Så här kan en arbetsplats se ut för byggmetoden sänkschakt. Olika arbeten, ett i taget, pågår i schaktet 1) Borra-och-spräng, 2) Bergmassor lyfts upp ur schaktet med en container och lastas om till lastbil, 3) Bergväggarna förstärks med bultar och betong. Klicka på bilden för att göra den större.

Fas 2 Spårtunnlar

Tunnlarna planeras att byggas med tunnelborrmaskin (TBM) som tunneldrivningsmetod. Tekniken innebär att en stor borr tar sig fram genom berget och samtidigt bygger maskinen en vattentät inklädnad i betong. Tunnelborrmaskinen borrar fram spårtunnlarna från Älvsjö station. Bergmassorna transporteras på rullband och lastas om vid arbetsområdet utanför tunnlarna.

Spårtunnlar med tunnelborrmaskin

Så här kan det se ut när en tunnelborrmaskin ska bygga spårtunnlar. Det kan skilja sig åt mellan olika typer av maskiner. Medan borren rör sig framåt så tätas också berget bakom den med segment. Bergmassorna transporteras via rullband till ett arbetsområde utanför tunnlarna för att sedan lastas och transporteras vidare.

Klicka på bilden för att göra den större.

Tunnelborrmaskin

Så här kan en tunnelborrmaskin kan se ut. Det kan skilja sig åt mellan olika typer av maskiner. Klicka på bilden för att göra den större.

Klicka på bilden för att göra den större.

Fas 3 Installationer och tester

Nu är det dags att lägga spår, installera signalsystem, bygga plattformar, montera hissar och rulltrappor vid Fridhemsplan och allt annat som behövs i tunnelbanan. Det sista vi gör är att provköra med tåg och testa alla tekniska system.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.