Så arbetar vi med hållbarhet

När vi bygger ut tunnelbanan påverkar vi miljön – men vi jobbar för att göra den påverkan så liten som möjligt. Hållbarhet handlar både om vår närmiljö och om vad som händer på andra sidan jorden. Arbetsmiljön under byggtiden liksom tillgängligheten för alla när tunnelbanan väl börjar rulla är också viktiga delar av vårt hållbarhetsarbete.

Klimat

Att resa med tunnelbanan är hållbart, men själva bygget bidrar till klimatpåverkan. Under hela byggtiden jobbar vi därför med att hitta klimatsmarta lösningar. De största utsläppen av koldioxid kommer från tillverkning av betong, armering och konstruktionsstål samt våra transporter av bergmassor. Genom att planera transporterna smart och hålla nere storleken på tunnlar och stationer minskar vi utsläppen. Vi jobbar aktivt med att hitta och genomföra fler åtgärder som minskar vår påverkan på klimatet.

Hållbara inköp

Vi ställer krav på material, utformning och arbetsmetoder i våra upphandlingar och vi följer upp vad våra leverantörer gör.

Vi ska bygga med material som har få och låga halter av farliga ämnen. Materialen ska produceras under goda förhållanden – i alla led. Det är en stor utmaning och vi arbetar tillsammans med våra leverantörer för att få kontroll, både på vad som finns i materialen och på att de är producerade med rimliga arbetsförhållanden.


Följ med på miljörond på en av våra byggarbetsplatser.

Arbetsplatserna

Vårt mål är att bygga hela nya tunnelbanan utan allvarliga arbetsmiljöolyckor. För att klara det behöver vi jobba förebyggande och systematiskt tillsammans med våra entreprenörer. Alla som är med och bygger nya tunnelbanan ska ha goda arbetsvillkor och en säker arbetsplats, det gäller för våra medarbetare, entreprenörer och underentreprenörer. Vi är övertygade om att samverkan är en av de viktigaste förutsättningarna för att nå säkrare arbetsplatser – därför är vi medlemmar i branschföreningen Håll nollan. Alla har rätt att komma hem efter en skadefri arbetsdag, varje dag.

Håll nollans webbplats

Närmiljö

Det tar lång tid att bygga ut tunnelbanan. Flera hundra tusen stockholmare påverkas av våra arbeten på olika sätt och vid olika tidpunkter. När vi planerar nya sträckor får närboende och andra berörda lämna synpunkter. Det ger oss kunskap som vi har nytta av både under byggtiden och när tunnelbanan är färdig.

Läs mer om hur vi planerar.

Under byggtiden är det viktigt att vi stör så lite som möjligt, men det går inte att bygga ut tunnelbanan utan att det märks. Här kan du läsa mer om hur du kan påverkas av våra arbeten.

Vi planerar trafiken vid våra arbetsområden tillsammans med kommunerna, bland annat för att barn ska ha säkra skolvägar. Det är också viktigt att det är snyggt och prydligt vid våra arbetsplatser och att alla som påverkas har fått rätt information i rätt tid.

När tunnelbanan är färdig ska den vara tillgänglig för alla resenärer och biljetthallar och plattformar ska vara trygga miljöer.

Foto: Pixabay / Region Stockholm

Grundvatten

Vid byggande av tunnlar i berg påverkas grundvattnet. Med regelbundna mätningar av grundvattennivåerna upptäcker vi eventuella förändringar tidigt och sätter in åtgärder direkt. Till exempel kan vi fylla på grundvattenmagasinen, genom så kallad infiltration. Då begränsas påverkan på omgivningen till ett minimum.

Djur och natur

Om det finns sällsynta arter som behöver skyddas tar vi hänsyn till det. Innan vi börjar bygga gör vi inventeringar av naturmiljön i närheten av alla kommande byggarbetsplatser.


Det går åt mycket vatten när vi borrar i tunnlarna. Se film om hur det går till när vattnet renas.

Vattenkvalitet

Vatten som pumpas upp från tunnlarna renas och kontrolleras på byggarbetsplatserna innan det släpps vidare till kommunalt spill- eller dagvattennät.

Mer om vårt hållbarhetsarbete

  • Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana är miljöcertifierad enligt ISO 14 001. Miljöledningsarbetet omfattar förvaltningens arbete och de beslut som fattas där. Som projektorganisation ger vi förutsättningar för styrning av projektering och produktion. Leverantörer omfattas inte av ledningssystemet men styrs av de beslut som fattas på förvaltningen.
  • Vi arbetar med certifieringsverktygen CEEQUAL och BREEAM Infrastructure för att mäta hur hållbart vi jobbar.
  • Genom klimatkalkyler följer vi upp vår klimatpåverkan hela vägen från utformning till färdig anläggning.
  • Våra hållbarhetshandläggare stöttar och följer upp hållbarhetsarbetet för hela utbyggnaden.

Hållbarhetsarbetet 2023 i siffror

Läs hållbarhetsredovisningen för 2023

Hållbarhetsstrategi för nya tunnelbanan

Läs hållbarhetsstrategin för nya tunnelbanan

De senaste nyheterna om vårt hållbarhetsarbete

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.