Blasieholmen/ Skeppsholmen

Blå linje förlängs från befintlig station Kungsträdgården, via Södermalm till Nacka och Söderort.

Tunnelbanan förlängs från Blasieholmen

På Blasieholmen finns en arbetstunnel kvar från när tunnelbanestationen Kungsträdgården byggdes i slutet av 1970-talet. Tunneln mynnar ut nära Museikajen och tas nu åter i bruk när tunnelbanan förlängs. Cirka 1,4 kilometer långa spår- och servicetunnlar förlängs från Blasieholmen, in under Skeppsholmen, via nya station Sofia på Södermalm till Nacka och Söderort. Entreprenaden utförs av OHLA på uppdrag av Region Stockholm.

Från en arbetstunnel på Blasieholmen förlängs Blå linje från Kungsträdgården mot Nacka och Söderort. Klicka på kartan för att se den i ett större format.

Ventilationsschakt

I mars kommer ovanjordsarbeten att påbörjas i korsningen Hovslagargatan, Blasieholmsgatan och Museiparken. På platsen ska ett ventilationsschakt uppföras.

Arbetet sker i flera steg där första momentet innebär att vi uppför en stödkonstruktion för att säkerställa att inga sättningsskador orsakas på kringliggande fastigheter. Därefter sker grävning och borrning ovan jord. Sprängningar kommer ske på ett sådant sätt att stenblocken faller nedåt. De kommer att lastas ut ur tunneln på samma sätt som övrigt berg och transporteras bort sjövägen. Efter det kommer en betongkonstruktion att gjutas och när arbetet är klart återställs parken och endast ett galler i marknivå kommer att synas. Arbetet påverkar inte framkomligheten för bilar. Arbetet beräknas färdigställas hösten 2023.

Här kan du läsa en artikel om ventilationstornens funktion i tunnelbanesystemet

Arbetet med ventilationsschaktet sker i korsningen Hovslagargatan, Blasieholmsgatan och Museiparken. Arbetet påverkar inte framkomligheten för bilar.

Arbetstider

Arbetet pågår måndag till lördag. Sprängning och andra buller- och vibrationsalstrande arbeten kan förekomma klockan 07–22. Tystare arbeten kan ske nattetid. Även ovan jord kan bulleralstrande arbeten förekomma; främst motorljud från de lastbilar som körs upp från arbetstunnel, samt när lastbilarna tömmer sin last med sprängsten på pråmen vid kajen. 

Här kan du läsa om varför arbetet ibland pågår sent på kvällen

Påverkan på området

Tunnlarna byggs under jord. Således blir påverkan på omgivningen ovan jord mindre. Stomljud och vibrationer kan kännas när tunneln byggs, även om det sker cirka 30 meter under jord. Bergmassorna från arbetet kommer att fraktas bort sjövägen från Nybrokajen till Loudden. Även resenärer på Kungsträdgårdens station kan periodvis känna av arbetet, men tågtrafiken påverkas inte.

Anmäl dig till vår sms-tjänst för sprängvarning

Undrar du något?

Skriv till SL:s kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.