Arbeten i Järla

I Järla byggs biljetthall och två entréer till tunnelbanan. Från stationsläget sprängs också spårtunnlar i två riktningar. Mot station Nacka i öster och västerut mot Sickla via Finntorp. År 2030 öppnar station Järla på Blå linje till Nacka.

Tunnelarbeten

I Järla pågår arbetet med att borra och spränga ut spårtunnlar i två riktningar, mot station Sickla i väster och station Nacka i öster. Borrningarna och sprängningarna från station Järla beräknas pågå till och med år 2024.

Här spränger vi tunnlar

Bergborrning och andra stomljudsalstrande arbeten i tunnlarna görs på helgfria vardagar klockan 07–22 och på lördagar klockan 09–17. Där tunnlarna ligger långt ifrån bostäder kan stomljudsalstrande arbete göras dygnet runt.

Sprängtider i tunnlarna

Tunnelsprängningar kan ske alla dagar i veckan klockan 07–22. Vilka dagar vi spränger och hur ofta beror på hur arbetet framskrider.

Se filmen om hur tunnlarna byggs.

Att bygga tunnel är en komplicerad process med många arbetsmoment. För att klara projektets tidplan behöver vi arbeta dygnet runt. Under natten passar vi på att göra arbeten som inte låter så mycket, som till exempel att vädra ut spränggaser och transportera ut bergmassor. Då kan vi börja med mer bulleralstrande arbeten direkt på morgonen och vi sparar mycket tid.

Läs mer om sprängcykeln

Arbeten ovan jord

Ovan jord pågår arbete med biljetthall och rulltrappsschakt. Bredvid Birkavägen, norr om tunnelbanans framtida entréer, ska en ventilationsbyggnad uppföras.

Ovanjordsarbeten i Järla görs huvudsakligen på helgfria vardagar klockan 07–19.

Arbete ovan jord i Järla hösten 2023

Vi arbetar dygnet runt, alla dagar i veckan, men med olika arbetsmoment. Arbete får utföras dygnet runt så länge bullerriktvärden inte överskrids. Bullerriktvärden för tunnelbanans utbyggnad regleras i en miljödom från mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Vissa arbetsmoment går inte att utföra utan att riktvärden för buller överskrids. I de fallen ansöker vi om utökat tillstånd från kommunens miljöenhet.

Sprängningar ovan jord

Ovan jord har vi fasta sprängtider eftersom trafiken påverkas. Vilka tider som gäller beror på var sprängningarna utförs.

Sprängningar ovan jord på Birkavägen 2023

Se filmen om hur nya tunnelbanan byggs.
På bilden anas det välvda tunneltaket på tunneln där rulltrappor och hissar så småningom ska byggas.

Vid nya tunnelbanans arbetsplatser i Nacka behöver trafiken ledas om under byggtiden. Det görs i samråd med Nacka kommun och med hänsyn till samtliga trafikslag.

Värmdövägen, Sickla

Fram till år 2025 leds Värmdövägen förbi tunnelbanans arbetsområde i Sickla. Infart till Alphyddevägen kommer att vara möjlig under hela byggtiden.

Birkavägen

Korsningen Birkavägen-Kyrkstigen är avstängd för fordonstrafik till slutet av 2024 på grund av tunnelbanans arbetsområde. Gång- och cykeltrafik kommer däremot att kunna passera arbetsområdet via Birkavägen under hela byggtiden. Även infarten till Järla östra skolväg från Birkavägen är stängd under byggtiden.

Läs mer: Infart till Kyrkstigen och Birkavägen under byggtiden

Nacka Forum

Vid arbetet med tunnelbanans station Nacka har trafiken lagts om på Vikdalsvägen och på väg 222 i höjd med Nacka Forum.

Läs mer: Trafikomläggning på Vikdalsvägen
Läs mer: Trafikomläggning på väg 222 Värmdöleden

Jarlaberg

Trafiken leds förbi tunnelbanans arbetsområde i Jarlaberg. Gång- och cykelvägen runt tunnelbanans arbetsområde är en kommunal gång- och cykelväg som sköts av Nacka kommun.

Alla tunnelbanestationer behöver ventilation. Vid station Järla byggs en ventilationsanläggning bredvid Birkavägen (se karta ovan).

Läs mer om ventilationen i nya tunnelbanan
Frågor och svar om ventilationen vid stationerna i Nacka

Ventilationsbyggnaden får en fasad i grovhuggen granit. Runt byggnadens bas återanvänds sprängsten från området. Byggnaden blir fyrkantig och varje sida cirka 4 meter bred. Eftersom marken lutar sträcker sig byggnaden mellan cirka 3 och 5,8 meter ovanför markytan. Öppningen täcks av ett galler.

Tidplan station Järla

När borrningar och sprängningar är avslutade börjar betongarbeten i tunnlar och vid alla biljetthallar. Därefter ska alla byggnader och tillhörande konstruktioner byggas klart, både ovan och under jord. Spår, el och olika tekniska system ska installeras och testas innan tunnelbanan kan tas i drift. Trafikstart är planerad till år 2030.

• Tunnelsprängningar: 2022–2024
• Ovanjordssprängningar biljetthall och ventilationsbyggnad: 2023
• Betongarbeten i biljetthall och tunnlar: 2023–2024
• Byggarbeten och installationer: 2025–2027
• Bana, el, signalsystem och telesystem: 2027–2028
• Testkörning, system- och tekniktester: 2028–2030
• Trafikstart Blå linje till Nacka: 2030

Pågående arbete i Järla utförs av CRTG Engineering på uppdrag av Region Stockholm.

Läs mer: De nya stationerna i Nacka

När större arbeten startar skickas informationsbroschyrer till hushåll och verksamheter i närheten av arbetsområdena. Här kan du ta del av de senaste broschyrerna.

Broschyr om arbetet med tunneln mellan Sickla och Järla (mars 2023). (pdf)

Broschyr om arbetet med tunneln mellan Sickla och Hammarby kanal (februari 2023). (pdf)

Broschyr om arbetet vid station Nacka, februari 2023 (pdf)

Broschyr om arbetet i Järla, augusti 2022 (pdf)

Här spränger vi under jord

På framdriftskartan kan du följa sprängarbetet under jord. Kartan uppdateras en gång i månaden.

Klicka här för att öppna framdriftskartan

Station Sickla

I Sickla pågår tunnelsprängningar i två riktningar, mot station Hammarby kanal i väster och station Järla i öster. Västerut ligger en tunnelfront under Uddvägen och en front under Nobelberget. Österut ligger tunnelfronterna i höjd med Saltsjöbanans Nacka station. Tunnelsprängningarna för rulltrappsschaktet mot Sickla stationshus avslutades i november.

Station Järla

I Järla pågår arbetet med spårtunnlar i två riktningar, mot station Sickla i väster och station Nacka i öster. I västergående har tunnelfronten nått Finntorp. Österut pågår sprängningar i området mellan Eklidens skola, Järla skola och Nacka brandstation.

Station Nacka

Vid station Nacka pågår tunnelsprängningar västerut mot Järla och tunnelfronterna ligger mellan Nacka IP och Nacka stadshus. Sprängningar pågår även under Vikdalsvägen i höjd med Nacka Forum. Sprängningarna österut mot Skvaltan är helt avslutade.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.