Frågor och svar om utbyggd depå i Högdalen

Allmänt

Tågen i Stockholms tunnelbana behöver någonstans där de kan städas, tvättas, repareras och parkeras. Detta är utrymmeskrävande och görs i en så kallad depå. En tunnelbanedepå innehåller även kontor, lagerutrymmen och ofta tvätt- och saneringsanläggningar. I Stockholm finns det sex tunnelbanedepåer - i Hammarbyhöjden, Nyboda, Norsborg, Rissne, Vällingby, och Högdalen.

Tunnelbanedepån i Högdalen byggs ut och moderniseras för att kunna ta emot fler tåg när Stockholms tunnelbana blir längre. Mellan Högdalsdepån och Hökarängen byggs också en ny tunnel för att depån ska kunna ta emot tåg från både Grön linjes Farstagren och Hagsätragrenen som i framtiden kommer att vara en del av Blå linje.

Mer depå är en förutsättning för utbyggnaden av Stockholms tunnelbana. Efter att 15 olika alternativ undersökts noga och samråd hållits med allmänhet, kommuner och andra berörda beslutades det att en utbyggnad av Högdalsdepån var det bästa alternativet. Högdalsdepån ligger bra placerad i tunnelbanenätet och är en kostnadseffektiv lösning. Den färdiga anläggningen påverkar inte heller boende eller naturområden i någon större omfattning eftersom utbyggnaden görs i anslutning till befintlig depå och under jord.

Läs mer under sidan "Beslut och handlingar"

I Högdalsdepån byggs bland annat nya uppställningshallar för parkering av tågen, en ny tvätthall och en ny saneringshall. Mellan Högdalsdepån och Hökarängen byggs en ny tunnel för att depån ska kunna ta emot tåg från både Grön linjes Farstagren och Hagsätragrenen som i framtiden kommer att vara en del av Blå linje. I anslutning till tunneln byggs också en ny underjordisk uppställningshall. När allt är klart kommer depån att kunna ta emot omkring 50 tåg, vilket är dubbelt så många som idag.

Nej, den nya tunneln är inte anpassad för persontrafik och kommer endast att trafikeras av tåg till och från Högdalsdepån.

Den nya tunneln mellan Högdalsdepån och Hökarängen beräknas vara utsprängd under slutet av 2024. Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen är klart 2026.

Tunnelarbeten

När vi spränger och borrar kan ljuden sprida sig genom berget och höras i byggnader ovanför. Detta kallas för stomljud och kan upplevas som ett vibrerande, monotont ljud. Generellt hörs borrljudet som mest när tunnelfronten är som närmast där du befinner dig. När tunnelfronten har passerat avtar ljudet och försvinner. När vi har byggt klart och spåret används kommer tunneln inte att märkas ovan jord.

Klicka här för att se hur det går till att bygga tunnel

Hur mycket arbetet får låta regleras i en miljödom från mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Riktvärdet för buller är olika under olika tider på dygnet och så länge vi håller oss inom dessa riktvärden så kan vi arbeta. Dessvärre är det så att även om vi håller oss till vad som är tillåtet så kan det ändå upplevas som störande.

Klicka här för att läsa miljödomen (Miljöprövning 2019-2020)

Klicka här för att anmäla en störning som du misstänker överskrider de tillåtna ljudnivåerna

Ordinarie arbetstid i tunneln är vardagar klockan 07–22. Helger och andra tider på dygnet har vi andra riktvärden som innebär att vi kan arbeta, men vi får inte låta lika mycket.

Att bygga tunnel är en komplicerad process med många arbetsmoment. För att klara projektets tidplan behöver vi arbeta alla dygnets timmar. Inför varje sprängning måste berget tätas, säkras, och hundratals borrhål ska borras och laddas med sprängmedel. Detta gör att sprängningar ofta inte hinner göras förrän senare på dagen eller under kvällen.

Nya tunnelbanan har tillstånd att spränga under jord klockan 07–22. Men det är inte något självändamål att spränga så sent som möjligt. Om det funkar skjuter vi gärna den sista salvan tidigare, men det är ett stort pussel som ska gå ihop.

Den nya tunneln mellan Högdalsdepån och Hökarängen sprängas ut i båda riktningarna samtidigt. Tunnelfronten rör sig framåt 10-15 meter i veckan och hela tunneln beräknas vara utsprängd under slutet av 2024.

Klicka här för att se var arbetet befinner sig just nu 

Om du vill ha ett sms 30 minuter före varje sprängning kan du anmäla dig till nya tunnelbanans sms-tjänst för spränginformation. Klicka på länken nedan och följ instruktionerna.

För att få sms om arbetet i tunneln mellan Högdalsdepån och Hökarängen behöver du bo inom en radie på 1200 meter från tunnelfronten.

Klicka här för att anmäla dig till sms-tjänsten

Ovanjordsarbeten

Sommaren 2023 kommer spontarbeten att göras i spårområdet i höjd med Lingvägen 176–196. Spontning är ett bullrande arbete som låter mycket. Arbetet startar efter midsommar och beräknas pågå i ungefär åtta veckor. Parallellt med spontarbetet kommer även borr- och sprängarbetet att fortsätta under sommaren.

För boenden närmast arbetet riskerar riktvärdena för buller inomhus att överskridas. Det betyder att ljudnivåerna i bostaden kan bli högre än vad som kan anses vara acceptabelt. Buller inomhus mäts med stängda dörrar och fönster. Om du bor i en lägenhet där riktvärdena för buller inomhus riskerar att överskridas kommer du att få erbjudande om tillfällig vistelse.

Tillfällig vistelse innebär att Region Stockholm står för till exempel hotellrum under tiden som störningen pågår. Erbjudande om tillfällig vistelse kommer att skickas ut under maj till berörda lägenheter på Saltvägen, Vaniljvägen och Lingvägen.

Klicka här för att läsa mer om tillfällig vistelse

Hur mycket arbetet får låta regleras i en miljödom från mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Riktvärdet för buller är olika under olika tider på dygnet och så länge vi håller oss inom dessa riktvärden så kan vi arbeta. Dessvärre är det så att även om vi håller oss till vad som är tillåtet så kan det ändå upplevas som störande.

Klicka här för att läsa miljödomen (Miljöprövning 2019-2020)

Klicka här för att anmäla en störning som du misstänker överskrider de tillåtna ljudnivåerna

Ordinarie arbetstid ovan jord är vardagar klockan 07–19. Helger och andra tider på dygnet har vi andra riktvärden som innebär att vi kan arbeta, men vi får inte låta lika mycket.

Gång- och cykelvägen mellan Saltvägen, Lingvägen och Pepparvägen kommer att vara avstängd till och med våren 2025. För att komma till andra sidan av spåret kan du använda den norra passagen under spåret vid Hökarängens station, eller den södra passagen under spåret vid Pepparvägen.

En ny gångväg har anlagts för att det ska vara enklare att ta sig söderut från området Kryddhyllan under tiden som arbetet med utbyggd depå i Högdalen pågår i närheten. Den nya vägen går mellan Korintvägen 22 och Pepparvägen 64. Här finns vanligtvis en skogsstig som nu har breddats och fyllts ut med grus för att göra det möjligt att till exempel köra barnvagn och leda en cykel.

Gång- och cykelvägen mellan Högdalen och Hökarängens centrum på Örbyledens södra sida kommer att vara avstängd under hela arbetet med utbyggnaden av Högdalsdepån. Gång- och cykelvägen öppnar igen under 2026. Gående och cyklister hänvisas istället till gång- och cykelvägen på Örbyledens norra sida.

Annan påverkan

Trafiken mellan Hökarängen och Farsta strand kommer att behöva stängas av sommaren 2023. Avstängningen startar måndag veckan efter midsommar och kommer att pågå i åtta veckor. Under avstängningen är Hökarängen ny slutstation för tunnelbanan söderut. Bussar ersätter sträckan Hökarängen–Farsta strand. Planera din resa på sl.se.

Det kommer inte att låta mer än vad det gör idag för dig som bor nära spåren. Tågen som ska ut i trafik kör långsammare än tågen som är i trafik och låter därmed mindre. Men däremot kommer det att låta vid lite andra tider på dygnet, eftersom tågen ska börja sättas ut i trafik från tidigt på morgonen.

Innan vi börjar arbeta besiktigar vi alla byggnader enligt svensk standard. Besiktningar görs inom en radie på 50 eller 100 meter från tunneln, beroende på om huset är grundlagt på berg eller lera. Du som bor i eller äger en fastighet blir kontaktad av en besiktningsman i god tid innan vi börjar borra och spränga nära dig.

När arbetet startat håller vi noggrann koll på alla vibrationer för att säkerställa att våra arbeten inte har någon negativ påverkan på närliggande byggnader. Vi mäter också grundvattnet så att vi kan upptäcka eventuella förändringar tidigt. Därmed kan vi sätta in åtgärder direkt. Till exempel kan vi tillföra nytt grundvatten, genom så kallad infiltration. Då begränsas påverkan på omgivningen till ett minimum.

När arbetena är avslutade gör vi alltid en efterbesiktning för att kontrollera att vi inte har orsakat några skador på byggnaden.

Klicka här för att läsa mer om besiktning

Om din bergvärmebrunn ligger inom vårt influensområde så har du fått en medgivande-blankett för installation av mätrör. När vi har ett mätrör på plats kan vi bevaka och åtgärda eventuella förändringar i vattennivåerna. Kontakta oss om du har fler frågor om just din bergvärmebrunn.

Ja, när arbetet är slutfört kommer vi att plantera nya träd på de platser där träd har behövts tas ned. Återplanteringen görs i samråd med stadens landskapsarkitekt.

Undrar du något?

Skriv till SL:s kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.