Centrala Nacka

Våra arbeten med station Nacka.

Tunnelarbete

Nu pågår arbetet med att borra och spränga ut spårtunnlar för station Nacka i riktning mot Järla. Borrningarna och sprängningarna för station Nacka ska pågå till år 2025. Här kan du se en karta som visar hur mycket av tunnlarna som har sprängts ut.

Tunnelsprängningarna österut mot Skvaltan är avslutade. I dessa tunnlar ska uppställningsspår för vändande tunnelbanetåg byggas.

De bergmassor som sprängs ut för station Nacka fraktas ut via tunnelbanans arbetsområde mellan Skönviksvägen och Skvaltan.

Arbeten ovan jord

Vid de kommande entréerna vid Stadsparken, vid Vikdalsbron och i Jarlaberg pågår arbetet med biljetthallar, rulltrappsschakt och hisschakt.

På arbetsområdet vid Skvaltan mynnar station Nackas arbetstunnel ut. Arbetsområdet kommer att användas under hela byggtiden för exempelvis arbetsbodar, verkstadstält och uppställning av maskiner och material.

Arbetstider

Vi arbetar dygnet runt, alla dagar i veckan, men med olika arbetsmoment.

Bergborrning och andra stomljudsalstrande arbeten görs huvudsakligen på vardagar klockan 07–22 och på lördagar klockan 09–17. Där tunnlarna ligger långt ifrån bostäder kan stomljudsalstrande arbete göras dygnet runt.

Arbete ovan jord för station Nacka görs huvudsakligen på vardagar klockan 07–19.

Tunnelsprängningar
Tunnelsprängningar kan ske alla dagar i veckan klockan 07–22. Sprängningar planeras ej på söndagar men kan ske i undantagsfall.

Sprängningar ovan jord
Ovan jord har vi fasta sprängtider eftersom trafiken påverkas. Sprängtiderna är vardagar klockan 10 och 14.

Trafikpåverkan

Vikdalsvägen
Sen december 2022 är trafiken omlagd förbi tunnelbanans arbetsområde på Vikdalsvägen utanför Nacka Forum.

Mer information om trafikomläggning på Vikdalsvägen.

Värmdöleden
När stationsentrén på Vikdalsbron byggs behöver trafiken på Värmdöleden ledas om under cirka ett års tid, till våren 2023.

Mer information om trafikomläggningen på Värmdöleden.

Ventilationstorn

Station Nacka får ett ventilationstorn bredvid Skönviksvägen, inne på det område som idag är tunnelbanans arbetsområde mellan Skönviksvägen och Jarlabergsvägen. Ventilationstorn behövs för att leda luft mellan tunnelbanan och markytan. Placeringen av tornet bestämdes under arbetet med tunnelbanans järnvägsplan som fastställdes av Trafikverket 2018.

Här kan du ta del av en karta som visar tornets placering enligt järnvägsplanen (se sidan 2).

I området där ventilationstornet ska byggas kommer Nacka kommun så småningom att bygga nya bostadskvarter. Ventilationstornet kommer att integreras i den nya bebyggelsen. I dagsläget är det inte klart hur området ska se ut.

Här kan du läsa en artikel om ventilationstornens funktion i tunnelbanesystemet.

Tidplan station Nacka

Borrningarna och sprängningarna ska pågå till år 2025. Därefter sker installationer av bland annat spår, el och olika tekniska system. Stationen ska inredas och alla tillhörande konstruktioner ska byggas klart ovan och under jord. Trafikstart är år 2030.

• Sprängning av biljetthallar och tunnlar: 2021–2025
• Inredning och installation av till exempel rulltrappor och hissar: 2025–2027
• Bana, el, signalsystem och telesystem: 2027–2028
• Testkörning: 2028–2030
• Trafikstart Blå linje till Nacka: år 2030

Pågående arbete med station Nacka utförs av Skanska på uppdrag av Region Stockholm.

Visionsbild över Centrala Nacka där station och plattform visas. Området runt stationen utvecklas av Nacka kommun och är i planeringsskedet. Bild: Region Stockholm.

Informationsmaterial

Broschyr om arbetet vid station Nacka , februari 2023

Undrar du något?

Skriv till SL:s kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.