Centrala Nacka

Station Nacka byggs i Centrala Nacka med entréer i Jarlaberg, på Vikdalsbron och i framtida stadsparken. Nu pågår arbete med biljetthallar i Jarlaberg och vid Vikdalsbron utanför Nacka Forum. Från stationsläget sprängs också spårtunnlar mot station Järla i väster. År 2030 öppnar station Nacka på Blå linje.

Tunnelarbeten

Nu pågår arbetet med att borra och spränga ut spårtunnlar för station Nacka i riktning mot Järla. Borrningarna och sprängningarna för station Nacka ska pågå till år 2025.

Karta som visar hur mycket av tunnlarna som har sprängts ut

Tunnelsprängningarna österut mot Skvaltan är avslutade. I dessa tunnlar ska uppställningsspår för vändande tunnelbanetåg byggas.

De bergmassor som sprängs ut för station Nacka fraktas ut via tunnelbanans arbetsområde mellan Skönviksvägen och Skvaltan.

Arbeten ovan jord

Vid de kommande entréerna vid Stadsparken, vid Vikdalsbron och i Jarlaberg pågår arbetet med biljetthallar, rulltrappsschakt och hisschakt.

På arbetsområdet vid Skvaltan mynnar station Nackas arbetstunnel ut. Arbetsområdet kommer att användas under hela byggtiden för exempelvis arbetsbodar, verkstadstält och uppställning av maskiner och material.

Arbetstider

Vi arbetar dygnet runt, alla dagar i veckan, men med olika arbetsmoment.

Bergborrning och andra stomljudsalstrande arbeten görs huvudsakligen på vardagar klockan 07–22 och på lördagar klockan 09–17. Där tunnlarna ligger långt ifrån bostäder kan stomljudsalstrande arbete göras dygnet runt.

Arbete ovan jord för station Nacka görs huvudsakligen på vardagar klockan 07–19. Från 10 juli till 31 december är arbetstiderna utökade i Jarlaberg.

Utökade arbetstider i Jarlaberg juli–december 2023

Tunnelsprängningar
Tunnelsprängningar kan ske alla dagar i veckan klockan 07–22. Vilka dagar vi spränger och hur ofta beror på hur arbetet framskrider.

Sprängningar ovan jord
Ovan jord har vi fasta sprängtider eftersom trafiken påverkas. Vilka tider som gäller beror på var sprängningarna utförs.

Sprängningar ovan jord vid Vikdalsvägen
Sprängningar ovan jord i Jarlaberg

Trafikpåverkan

I samband med utbyggnaden av tunnelbanans station Nacka har trafiken lagts om på Vikdalsvägen och på väg 222 i höjd med Nacka Forum.

Trafikomläggning på Vikdalsvägen
Trafikomläggning på väg 222 Värmdöleden

Ventilationsbyggnad

Station Nacka får en ventilationsbyggnad bredvid Skönviksvägen, inne på det område som idag är tunnelbanans arbetsområde mellan Skönviksvägen och Jarlabergsvägen. Ventilation behövs för att leda luft mellan tunnelbanan och markytan. Placeringen av ventilationsbyggnaden bestämdes under arbetet med tunnelbanans järnvägsplan som fastställdes av Trafikverket 2018.

Placering enligt järnvägsplanen (se karta sidan 2)

I området där ventilationsbyggnaden ska stå kommer Nacka kommun så småningom att bygga nya bostadskvarter. Ventilationsbyggnaden kommer att integreras i den nya bebyggelsen. I dagsläget är det inte klart hur området ska se ut.

Läs mer om ventilationen i nya tunnelbanan

Tidplan station Nacka

Berg- och betongarbeten för spårtunnlar och station Nacka beräknas vara klara i slutet av 2025. Därefter görs installationer av bland annat rulltrappor, hissar, spår, el och olika tekniska system. Stationen och alla tillhörande konstruktioner ska byggas klart ovan och under jord. Trafikstart är år 2030.

• Sprängningar ovan jord och i tunnlar: 2021–2025
• Betongarbeten i biljetthallar och tunnlar: 2023–2025
• Byggarbeten och installationer: 2025–2027
• Bana, el, signalsystem och telesystem: 2027–2028
• Testkörning, system- och tekniktester: 2028–2030
• Trafikstart Blå linje till Nacka: 2030

Pågående arbete med station Nacka utförs av Skanska på uppdrag av Region Stockholm.

Visionsbild över Centrala Nacka där station och plattform visas. Området runt stationen utvecklas av Nacka kommun och är i planeringsskedet. Bild: Region Stockholm.

Informationsmaterial

Broschyr om arbetet vid station Nacka , februari 2023

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.