Arbeten i Sickla

I Sickla byggs biljetthallar och framtida entréer till tunnelbanan. Från stationsläget sprängs också spårtunnlar via södra Hammarbyhamnen i riktning mot Hammarby kanal. År 2030 öppnar station Sickla på Blå linje till Nacka.

Tunnelarbeten

Från Sickla pågår arbetet med att borra och spränga ut spårtunnlar i riktning mot Hammarby kanal. I andra riktningen mot Järla är tunnlarna färdigsprängda. Borrningarna och sprängningarna mot Hammarby kanal planeras pågå till slutet av 2025.

Här spränger vi tunnlar

Bergborrning och andra stomljudsalstrande arbeten i tunnlarna görs helgfria vardagar klockan 07–22 och på lördagar klockan 09–17. Där tunnlarna ligger långt ifrån bostäder kan stomljudsalstrande arbete göras dygnet runt.

Sprängtider i tunnlarna

Tunnelsprängningar kan ske alla dagar i veckan klockan 07–22. Vilka dagar vi spränger och hur ofta beror på hur arbetet framskrider.

Se filmen om hur tunnlarna byggs.

Att bygga tunnel är en komplicerad process med många arbetsmoment. För att klara projektets tidplan behöver vi arbeta dygnet runt. Under natten passar vi på att göra arbeten som inte låter så mycket, som till exempel att vädra ut spränggaser och transportera ut bergmassor. Då kan vi börja med mer bulleralstrande arbeten direkt på morgonen och vi sparar mycket tid.

Läs mer om sprängcykeln

Arbeten ovan jord

Mellan Värmdövägen och Sickla köpkvarter pågår arbete med delar av tunnelbanans biljetthall. Vid Alphyddestigen byggs en ventilationsbyggnad.

I ett senare skede ska en entrépaviljong och fler delar av biljetthallen byggas i korsningen Värmdövägen och Alphyddevägen.

Så ska tunnelbanans entré vid Alphyddevägen se ut

Arbete ovan jord i Sickla görs huvudsakligen på helgfria vardagar klockan 07–19. Vid tunnelbanans arbetsområde mellan Värmdövägen och Sickla köpkvarter görs arbete dygnet runt.

I Sickla finns även utökat tillstånd för betongarbeten.

Vi arbetar dygnet runt, alla dagar i veckan, men med olika arbetsmoment. Arbete får utföras dygnet runt så länge bullerriktvärden inte överskrids. Bullerriktvärden för tunnelbanans utbyggnad regleras i en miljödom från mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Vissa arbetsmoment går inte att utföra utan att riktvärden för buller överskrids. I de fallen ansöker vi om utökat tillstånd från kommunens miljöenhet.

Sprängtider ovan jord

I Sickla är sprängtiderna ovan jord måndag–fredag klockan 9.30 och 14 med en reservtid klockan 12.

Ovan jord har vi fasta sprängtider eftersom trafiken påverkas. Vilka tider som gäller beror på var sprängningarna utförs.

Se filmen om hur nya tunnelbanan byggs.
Foto: Liza Simonsson

Bredvid Alphyddestigen uppförs en ventilationsbyggnad.

Alla tunnelbanestationer behöver ventilation. Vid station Sickla byggs en ventilationsanläggning bredvid Alphyddestigen (se karta ovan).

Ventilationsbyggnaden blir fyrkantigt och varje sida cirka 4,1 meter bred. Eftersom marken lutar sträcker sig byggnadens höjd mellan cirka 2,9 och 3,9 meter ovanför markytan. Fasaden kläs i perforerad cortenstålplåt. Öppningen täcks av ett galler.

Om allt går som planerat färdigställs ventilationsbyggnaden under 2024.

Läs mer om ventilationen i nya tunnelbanan

Frågor och svar om ventilationen vid stationerna i Nacka

Arbete med ventilationsbyggnaden görs helgfri måndag–fredag klockan 07–19.

Vid nya tunnelbanans arbetsplatser i Nacka behöver trafiken ledas om under byggtiden. Det görs i samråd med Nacka kommun och med hänsyn till samtliga trafikslag.

Värmdövägen, Sickla

Fram till år 2025 leds Värmdövägen norr om tunnelbanans arbetsområde i Sickla. Infart till Alphyddevägen kommer att vara möjlig under hela byggtiden.

Birkavägen

Korsningen Birkavägen-Kyrkstigen är avstängd för fordonstrafik på grund av arbete med tunnelbanan. Gång- och cykeltrafik kommer däremot att kunna passera arbetsområdet via Birkavägen under hela byggtiden. Ytan på Birkavägen och Kyrkstigen kommer att tas över av Nacka kommun när den inte längre behövs för arbetet med tunnelbanan, preliminärt till våren/sommaren 2025.

Infarten till Järla östra skolväg från Birkavägen är avstängd under hela tunnelbanans byggtid.

Läs mer: Infart till Kyrkstigen och Birkavägen under byggtiden

Nacka Forum

Vid arbetet med tunnelbanans station Nacka har trafiken lagts om på Vikdalsvägen och på väg 222 i höjd med Nacka Forum.

Läs mer: Trafikomläggning på Vikdalsvägen
Läs mer: Trafikomläggning på väg 222 Värmdöleden

Jarlaberg

Trafiken leds förbi tunnelbanans arbetsområde i Jarlaberg. Gång- och cykelvägen runt tunnelbanans arbetsområde är en kommunal gång- och cykelväg som sköts av Nacka kommun.

Tidplan station Sickla

Berg- och betongarbetet i Sickla beräknas pågå till år 2025. Därefter ska alla byggnader och tillhörande konstruktioner byggas klart ovan och under jord. Spår, el och olika tekniska system ska installeras och testas innan tunnelbanan kan tas i drift. Trafikstart är år 2030.

  • Bergarbete (borrningar och sprängningar) för biljetthallar och tunnlar: 2022–2025
  • Betongarbeten biljetthallar och tunnlar: 2023–2025
  • Byggarbete och installation av till exempel rulltrappor och hissar: 2025–2028
  • Spår, el, signalsystem och telesystem: 2027–2028
  • Testkörning, system- och tekniktester: 2028–2030
  • Trafikstart Blå linje till Nacka: 2030

Pågående arbete i Sickla utförs av CRTG Engineering på uppdrag av Region Stockholm.

Vid korsningen Värmdövägen-Sickla industriväg bygger Atrium Ljungberg Sickla stationshus där två entréer till tunnelbanan ska ligga. Nya tunnelbanans rulltrappsschakt ansluter nerifrån tunneln till stationshuset där biljetthallen är förberedd.

Läs mer: De nya stationerna i Nacka

När större arbeten startar skickas informationsbroschyrer till hushåll och verksamheter i närheten av arbetsområdena. Här kan du ta del av de senaste broschyrerna.

Broschyr om arbetet med tunneln mellan Sickla och Järla (mars 2023). (pdf)

Broschyr om arbetet med tunneln mellan Sickla och Hammarby kanal (februari 2023). (pdf)

Broschyr om arbetet vid station Nacka, februari 2023 (pdf)

Broschyr om arbetet i Järla, augusti 2022 (pdf)

Här spränger vi under jord

På framdriftskartan kan du följa sprängarbetet under jord. Kartan uppdateras en gång i månaden.

Klicka här för att öppna framdriftskartan

Sickla

I Sickla pågår tunnelsprängningar i två riktningar. Västerut pågår sprängningar i riktning mot området mellan Sicklavägen och Sickla kanal. Österut pågår tunnelsprängningar i området mellan Becksjudarvägen, Setterwalls väg och Värmdövägen.

Järla och Centrala Nacka

Tunnelsprängningarna är avslutade i Järla och Centrala Nacka. I tunnlarna vid station Nacka återstår ett fåtal kompletterande sprängningar och att spränga ett antal mindre så kallade pumpgropar. De behövs för att ta hand om vatten från dränering i tunnlarna. De här sprängningarna är mycket mindre än tunnelsprängningar.

Klicka på bilden för att se framdriftskartan.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.