Sickla

Våra arbeten med station Sickla.

Tunnelarbete

I Sickla pågår arbetet med att borra och spränga ut spårtunnlar i två riktningar, mot Hammarby kanal och Järla. Borrningarna och sprängningarna ska pågå till år 2025. Här kan du se en karta som visar hur mycket av tunnlarna som har sprängts ut.

De bergmassor som sprängs ut i Sickla kommer att fraktas ut via arbetstunneln vid Värmdövägen-Alphyddevägen under hela byggtiden.

Arbete ovan jord

Vid korsningen Värmdövägen-Alphyddevägen kommer vi att bygga biljetthall och rulltrappschakt som leder ner till plattformen. Arbetet omfattar ledningsomläggningar, spontning, grävning, borrning och sprängningar ovan jord.

Arbetstider

Vi arbetar dygnet runt, alla dagar i veckan, men med olika arbetsmoment. Bergborrning görs helgfria vardagar klockan 07–22 och på lördagar klockan 09–17. Tunnelsprängningar kan ske alla dagar i veckan mellan klockan 07–22. Vilka dagar vi spränger och hur många tider som utnyttjas varje dag beror på hur arbetet framskrider. Sprängningar planeras ej på söndagar men kan ske i undantagsfall. 

Ovanjordsarbeten vid Värmdövägen-Alphyddevägen görs på vardagar klockan 07–19.

Trafikpåverkan Värmdövägen

Fram till år 2025 leds Värmdövägen förbi tunnelbanans arbetsområde i Sickla. Infart till Alphyddevägen kommer att vara möjlig under hela byggtiden.

Ventilationstorn

Bredvid Alphyddestigen, i höjd med Alphyddevägen 17, 25 och 27, byggs ett av tunnelbanans ventilationstorn. Ventilationstorn behövs för att leda luft mellan tunnelbanan och markytan.

Information om arbetet med ventilationstornet i Alphyddan 2023.

Bygglovet för ventilationstornet är uppdelat i två lov. Ett lov omfattar alla delar under mark och upp till 40 cm över marknivå. Detta bygglov har vunnit laga kraft och kan inte överklagas. Kommunens bygglovsbeslut för ventilationstornets utformning över mark överklagades däremot till Länsstyrelsen som har avslagit överklagandena (februari 2023). Länsstyrelsens beslut är i sin tur överklagat till mark- och miljödomstolen (mars 2023).

Placeringen av tornet bestämdes under arbetet med tunnelbanans järnvägsplan som fastställdes av Trafikverket 2018. Placeringen av ventilationstornet är även prövad i samband med kommunens antagande av detaljplan för området.

Här kan du ta del av beslut och handlingar för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka.

För att tillvara ta Sicklas industriella karaktär föreslås fasaden kläs i perforerad cortenstålplåt. Tornet blir fyrkantigt och varje sida cirka 4,1 meter bred. Eftersom marken lutar sträcker sig tornet mellan cirka 2,9 och 3,9 meter ovanför markytan. Tornets öppning täcks av ett galler.

Här kan du läsa en artikel om ventilationstornens funktion i tunnelbanesystemet.

Bild: Region Stockholm/Sweco

Tidplan station Sickla

Byggtiden för spårtunnlar och station Sickla beräknas till cirka fyra år. Därefter sker installationer av bland annat spår, el och olika tekniska system. Stationen ska inredas och alla tillhörande konstruktioner ska byggas klart ovan och under jord. Trafikstart är år 2030.

• Sprängning av biljetthallar och tunnlar: 2022–2025
• Inredning och installation av till exempel rulltrappor och hissar: 2025–2027
• Bana, el, signalsystem och telesystem: 2027–2028
• Testkörning: 2028–2030
• Trafikstart Blå linje till Nacka: år 2030

Det pågående arbetet med spårtunnlar och station Sickla vid Värmdövägen-Alphyddevägen utförs av CRTG Engineering på uppdrag av Region Stockholm. Vid korsningen Sickla industriväg-Smedjegatan bygger Atrium Ljungberg Sickla stationshus där två entréer till tunnelbanan ska ligga.

Informationsmaterial

Broschyr om arbetet med tunneln mellan Sickla och Hammarby kanal (februari 2023).
Broschyr om arbetet med tunneln mellan Sickla och Järla (mars 2023).
Broschyr om arbetet i Sickla (mars 2022).
Broschyr om ventilationstornet i Sickla (september 2022).

Undrar du något?

Skriv till SL:s kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.