Tidplan

2017
 • Sverigeförhandlingen

  Sverigeförhandlingen identifierar den nya linjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö som en viktig kollektivtrafiksatsning för att förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i Stockholmsregionen.
  Om Sverigeförhandlingen på regionstockholm.se

 • Lokaliseringsutredning

  Lokaliseringsutredningen beskriver konsekvenserna av olika sträckningar och stationslägen.
  Visa underlag

 • Samråd

  Vi tar in synpunkter på övergripande förslag och sträckningar från boende, kommuner, myndigheter och andra berörda.
  Visa underlag

 • Markundersökningar påbörjas

  Vi utför markundersökningar för att kontrollera jordens och bergets kvalitet. Resultatet används som underlag i vårt planeringsarbete.

 • Samråd

  Vi tar in synpunkter på övergripande förslag på olika stationslägen och sträckningar från boende, kommuner, myndigheter och andra berörda.
  Visa underlag

 • Beslut om lokalisering

  Regionstyrelsen beslutar om lokaliseringen. Linjen får stationer i Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet, Östberga och Älvsjö. Den sträckningen gör flest bostäder möjliga och blir kortare så kostnaden minskar.

 • Utredningar

  I planeringen tar vi hänsyn till vad som finns ovan och under mark. Vi inventerar byggnader, natur och kultur, tar prover av bergets kvalitet och mäter grundvattnet, bland annat.

 • Järnvägsplan och miljötillstånd

  Järnvägsplanen beskriver i detalj var tunnelbanan ska ligga och hur den ska byggas. Planen innehåller en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av hur närområdet påverkas och vad vi kan göra för att minska påverkan.

 • Samråd

  Vi tar in synpunkter på främst var upp- och nedgångarna till stationerna ska ligga från boende, kommuner, myndigheter och andra berörda. Vi gör även uppsökande samråd där vi träffar målgrupper som är svårare att nå, till exempel skolungdomar.
  Visa underlag

 • Utredningar

  Utredningsarbetet fortsätter under mark med bland annat provborrningar och grundvattenmätningar.

 • Samråd

  Vi tar in synpunkter från boende, kommuner, myndigheter och andra berörda vid tre tillfällen. Under februari–mars på arbetsområden, arbetstunnlar och depå, under hösten på var depån ska ligga och under höst/vinter på järnvägsplan och miljötillstånd.

 • Eventuellt samråd

  Om det behövs så fortsätter vi utredningsarbetet och håller ytterligare samråd. Järnvägsplanen blir färdig och en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet skickas in.

 • Granskning av järnvägsplan

  De färdiga förslagen på sträckning och stationer i järnvägsplanen ställs ut för granskning tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen. Här redogörs också för de synpunkter som kommit in under tidigare samråd och hur de har tagits om hand. Detta är sista tillfället för allmänheten och berörda parter att lämna synpunkter.

 • Fastställd järnvägsplan

  Trafikverket fastställer järnvägsplanen. Mark- och miljödomstolen beslutar om villkor för utbyggnaden enligt miljöbalken. När alla tillstånd är klara så handlar vi upp entreprenörer för bygget.

 • Byggstart

  Planeringen av en ny tunnelbanelinje till Älvsjö har pågått sedan 2020 och beräknas ta cirka 5 år. Byggstart planeras till 2025 under förutsättning att alla tillstånd är klara. När spaden sätts i marken är byggtiden cirka 9 år.

201720202020202020212021202220222022202320232024202520252025
2025

Undrar du något?

Skriv till SL:s kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.