Tidplan

2017
 • Sverigeförhandlingen

  Sverigeförhandlingen identifierar den nya linjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö som en viktig kollektivtrafiksatsning för att förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i Stockholmsregionen.
  Om Sverigeförhandlingen på regionstockholm.se

 • Lokaliseringsutredning tunnelbana

  Lokaliseringsutredningen beskriver konsekvenserna av olika sträckningar och stationslägen.
  Visa underlag

 • Samråd tunnelbana

  Vi tar in synpunkter på övergripande förslag och sträckningar från boende, kommuner, myndigheter och andra berörda.
  Visa underlag

 • Markundersökningar påbörjas

  Vi utför markundersökningar för att kontrollera jordens och bergets kvalitet. Resultatet används som underlag i vårt planeringsarbete.

 • Samråd tunnelbana

  Vi tar in synpunkter på övergripande förslag på olika stationslägen och sträckningar från boende, kommuner, myndigheter och andra berörda.
  Visa underlag

 • Beslut om lokalisering tunnelbana

  Regionstyrelsen beslutar om lokaliseringen. Linjen får stationer i Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet, Östberga och Älvsjö. Den sträckningen gör flest bostäder möjliga och blir kortare så kostnaden minskar.

 • Järnvägsplan och miljötillstånd tunnelbana påbörjas

  Järnvägsplanen beskriver i detalj var tunnelbanan ska ligga och hur den ska byggas. Planen innehåller en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av hur närområdet påverkas och vad vi kan göra för att minska påverkan.

 • Beslut om depå

  Regionstyrelsen tog i mars ett inriktningsbeslut för linjens depå och fordon. Lokaliseringsutredning av depå och utredning av trafiksystem och val av fordon startar.

 • Utredningar

  I planeringen tar vi hänsyn till vad som finns ovan och under mark. Vi inventerar byggnader, natur och kultur, tar prover av bergets kvalitet och mäter grundvattnet, bland annat.

 • Samråd tunnelbana

  Vi tar in synpunkter på främst var upp- och nedgångarna till stationerna ska ligga från boende, kommuner, myndigheter och andra berörda. Vi gör även uppsökande samråd där vi träffar målgrupper som är svårare att nå, till exempel skolungdomar.
  Visa underlag

 • Utredningar

  Utredningsarbetet fortsätter under mark med bland annat provborrningar och grundvattenmätningar.

 • Samråd tunnelbana och depå

  Vi tar in synpunkter från boende, kommuner, myndigheter och andra berörda vid tre tillfällen.
  Februari-mars: etableringsytor och arbetstunnlar för tunnelbana och depås lokalisering.
  September: lokalisering depå.
  Vintern 2023: järnvägsplan och miljötillstånd tunnelbana.

 • Samråd

  Vi tar in synpunkter från boende, kommuner, myndigheter och andra berörda för depå. Samråd för järnvägsplanerna och miljötillstånd sker under våren.

 • Upphandling

  Leverantörsdag planeras till första kvartalet 2024 för att presentera upphandlingsstrategi och berätta mer om kommande upphandlingar.

 • Förberedande arbeten

  Förberedande arbeten så som ledningsomläggningar, etableringsområden för det kommande bygget, och annan förberedelse för de stora byggnationerna startar.

 • Tillståndsansökan miljötillstånd

  Tillståndsansökan för tunnelbana och depå lämnas in till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen prövar framför allt bortledning av grundvatten. Även buller, vibrationer och utsläpp regleras i prövningen.

 • Granskning av järnvägsplan tunnelbana

  De färdiga förslagen på sträckning och stationer i järnvägsplanen ställs ut för granskning tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen. Här redogörs också för de synpunkter som kommit in under tidigare samråd och hur de har tagits om hand. Detta är sista tillfället för allmänheten och berörda parter att lämna synpunkter.

 • Granskning av järnvägsplan depå

  De färdiga förslagen för depån ställs ut för granskning tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen. Här redogörs också för de synpunkter som kommit in under tidigare samråd och hur de har tagits om hand. Detta är sista tillfället för allmänheten och berörda parter att lämna synpunkter.

 • Miljödom

  Domstolsbeslut. Mark- och miljödomstolen prövar framförallt grundvattenbortledning. Även buller, vibrationer och utsläpp till vatten regleras i prövningen.

 • Järnvägsplanerna lämnas in

  Under 2025 skickas järnvägsplanerna in för fastställelse. Trafikverket fastställer järnvägsplanerna för tunnelbanan och depån.

  Mark- och miljödomstolen beslutar om villkor för utbyggnaden enligt miljöbalken. När nödvändiga tillstånd är klara så påbörjas de permanenta tunnelarbetena.

 • Byggstart

  Planeringen av en ny tunnelbanelinje till Älvsjö har pågått sedan 2020 och beräknas ta cirka 5 år. Byggstart planeras till 2025 under förutsättning att alla tillstånd är klara. När spaden sätts i marken är byggtiden cirka 9 år.

201720202020202020212021202220222022202220232023202420242024202420242025202520252025
2025

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.