Frågor och svar Södermalm

Allmänt

Blå linje till Södermalm och Hammarby Sjöstad startar från befintlig station Kungsträdgården, via nya station Sofia i Stigbergsparken på östra Södermalm, till nya station Hammarby kanal med en uppgång i Hammarby Sjöstad och en i Norra Hammarbyhamnen. Kungsträdgården blir som vilken annan station som helst; stationen har sedan den byggdes varit förberedd för vidare utbyggnad och här finns kapacitet för många fler resenärer.

Ordinarie arbetstid i tunnlarna är vardagar klockan 07–22. Helger och andra tider på dygnet har vi andra riktvärden som innebär att vi kan arbeta, men vi får inte låta lika mycket.

Se vilka arbetstider som gäller i det område du vistas i:

Blasieholmen/Skeppsholmen

Stigbergsparken 

Norra Hammarbyhamnen

Hammarby Sjöstad/Luma

När vi spränger och borrar kan ljuden sprida sig genom berget och höras i byggnader ovanför. Detta kallas för stomljud och kan upplevas som ett vibrerande, monotont ljud. Generellt hörs borrljudet som mest när tunnelfronten är som närmast där du befinner dig. När tunnelfronten har passerat avtar ljudet och försvinner. När vi har byggt klart och spåret används kommer tunneln inte att märkas ovan jord.

Klicka här för att se hur det går till att bygga tunnel.

Här kan du följa framdriftskartan för Blå linje till Nacka och Söderort, med stationerna Sofia och Hammarby kanal, för att se när vi arbetar i närheten av ditt område. Framdriftskartan uppdateras månadsvis.

Hur mycket arbetet får låta regleras i en miljödom från mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Riktvärdet för buller är olika under olika tider på dygnet och så länge vi håller oss inom dessa riktvärden kan vi arbeta. Dessvärre är det så att även om vi håller oss till vad som är tillåtet kan det ändå upplevas som störande.

Klicka här för att läsa miljödomen (Miljöprövning 2019-2020)

Klicka här för att anmäla en störning som du misstänker överskridande av de tillåtna ljudnivåerna.

Att bygga tunnel är en komplicerad process med många arbetsmoment. För att klara projektets tidplan behöver vi arbeta alla dygnets timmar. Inför varje sprängning måste berget tätas, säkras, och hundratals borrhål ska borras och laddas med sprängmedel. Detta gör att sprängningar ofta inte hinner göras förrän senare på dagen eller under kvällen.

Nya tunnelbanan har tillstånd att spränga under jord klockan 07–22. Men det är inte något självändamål att spränga så sent som möjligt. Om det funkar skjuter vi gärna den sista salvan tidigare, men det är ett stort pussel som ska gå ihop.

Innan vi börjar arbeta besiktigar vi alla byggnader enligt svensk standard. Besiktningar görs inom en radie på 50 eller 100 meter från tunneln, beroende på om huset är grundlagt på berg eller lera. Du som bor i eller äger en fastighet blir kontaktad av en besiktningsman i god tid innan vi börjar borra och spränga nära dig.

När arbetet startat håller vi noggrann koll på alla vibrationer för att säkerställa att våra arbeten inte har någon negativ påverkan på närliggande byggnader. Vi mäter också grundvattnet så att vi kan upptäcka eventuella förändringar tidigt. Därmed kan vi sätta in åtgärder direkt. Till exempel kan vi tillföra nytt grundvatten, genom så kallad infiltration. Då begränsas påverkan på omgivningen till ett minimum.

När arbetena är avslutade gör vi alltid en efterbesiktning för att kontrollera att vi inte har orsakat några skador på byggnaden.

Klicka här för att läsa mer om besiktning.

Läs artikel "Ditt hus tål mer än du tror" här.

Om du vill ha ett sms 30 minuter före varje sprängning kan du anmäla dig till nya tunnelbanans sms-tjänst för spränginformation. Klicka på länken nedan och följ instruktionerna.

Klicka här för att anmäla dig till sms-tjänsten.

På flera platser kommer nya tunnelbanan gå i berg under vatten. Man bygger på samma sätt under vatten som på andra ställen, men det kräver extra bra koll på geologin.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar i tunnlarna under vatten.

Vi bygger en tunnel som ligger under grundvattennivån i marken. Trots att vi tätar tunneln läcker en del grundvatten in i vår anläggning vilket kan medföra påverkan på grundvattennivåer i omgivningen. Grundvattennivåerna i marken varierar naturligt under året och är till exempel naturligt låga under vår och sommar. De kan också sjunka vid arbeten i mark som medför att grundvatten leds bort, exempelvis från en schaktgrop. Grundvatten nivåerna avläses minst en gång per vecka i områden som kan påverkas av våra arbeten. Grundvattennivån läser vi ofta av manuellt genom att en person är ute och mäter djupet ner till vattenytan i ett av våra många observationsrör för grundvatten. På vissa otillgängliga platser, till exempel inom spårområden, kan vi använda automatisk mätning.

Här kan du läsa mer om fastigheter, mark och grundvatten. 

Aviseringar om arbetet uppdateras löpande på respektive projektsida:

Blasieholmen/Skeppsholmen 

Stigbergsparken/östra Södermalm 

Norra Hammarbyhamnen 

Hammarby Sjöstad/Luma 

Här kan du anmäla dig till vårt månatliga digitala nyhetsbrev om stationsbygget i Stigbergsparken, tunneldrivningen på östra Södermalm och arbetet i Norra Hammarbyhamnen.

Du kan också följa oss på Facebook och LinkedIn och YouTube.

Blasieholmen/Skeppsholmen

På Blasieholmen finns en arbetstunnel kvar från när tunnelbanestationen Kungsträdgården byggdes i slutet av 1970-talet. Samma arbetstunnel återanvänds nu när Blå linje förlängs från Kungsträdgården till Nacka och Söderort. Under ca 3 års tid kommer bergmassor från bygget att transporteras den här vägen.

Blasieholmen är ett känsligt läge mitt i stan, där det inte finns snabb och bra anknytning till större vägar. Därför har nya tunnelbanan jobbat tillsammans med Stockholms stad och stadsbyggnadsprojektet i Norra Djurgårdsstaden för att hitta sätt att både frakta iväg massorna och få till en bra mottagningsplats via sjövägen. Flera gånger i veckan kommer ca 1200 ton sten tunnelbygget att fraktas på en pråm till Loudden där stenen lossas.

Här kan du läsa mer om frakt på pråm. 

Tunnlarna byggs under jord. Således blir påverkan på omgivningen ovan jord mindre. Stomljud och vibrationer kan kännas när tunneln byggs, även om det sker ca 30 meter under jord. Bergmassorna från arbetet kommer att fraktas bort sjövägen från Nybrokajen till Loudden. Även resenärer på Kungsträdgårdens station kan periodvis känna av arbetet, men tågtrafiken påverkas inte.

Ventilationstorn leder luft mellan tunnelbanan och markytan. Det skapar en behaglig och trygg miljö för alla som reser med tunnelbanan.

Arbetet sker i flera steg där första momentet innebär att vi uppför en stödkonstruktion för att säkerställa att inga sättningsskador orsakas på kringliggande fastigheter. Därefter sker grävning och borrning ovan jord. Sprängningar kommer ske på ett sådant sätt att stenblocken faller nedåt. De kommer att lastas ut ur tunneln på samma sätt som övrigt berg och transporteras bort sjövägen. Efter det kommer en betongkonstruktion att gjutas och när arbetet är klart återställs parken och endast ett galler i marknivå kommer att synas. Arbetet påverkar inte framkomligheten för bilar. Arbetet beräknas färdigställas hösten 2023.

Här kan du läsa mer. 

Stigbergsparken och östra Södermalm

Arbetstunneln i Londonviadukten färdigställdes 2021. Arbetstunneln kommer att användas för in- och uttransport av material, maskiner och personal under hela byggtiden. Härifrån sker fortsatt tunneldrivning norrut under Saltsjön för att koppla på spåren från station Kungsträdgården. Tunneldrivning sker samtidigt söderut mot Hammarby kanal för att koppla på spåren mot Gullmarsplan och Söderort samt Hammarby Sjöstad och Nacka. Först när arbetet är klart kommer tunnelmynningen och platsen att återställas.

Här kan du följa framdriftskartan.

Det kommer att märkas när vi bygger, men inte överallt och inte hela tiden. Tunnlarna är ca 100 m. under marknivån. Djupet gör att påverkan på omgivningen blir mindre, men det kommer fortfarande att alstras stomljud från arbeten som bland annat borrning och sprängning. Stigbergsparken kommer att vara inhägnad under hela byggtiden. Trappan i parken, Frans Schartaus Institut, kommer att stängas av. Frans Schartaus trappor och Ersta trappor kommer att vara öppna som vanligt. Du kan läsa mer om hur du som närboende påverkas av arbetet här.

Skyddsplank är uppsatt runt arbetsområdet i Stigbergsparken och trappan, Frans Schartaus Institut, är avstängd. Frans Schartaus trappor och Ersta trappor kommer att vara öppna som vanligt. Arbetet kommer att generera byggtrafik för frakt av material, maskiner och jord. Masstransporter kommer att ske via Londonviadukten ut på Stadsgårdsleden. Mindre mängd byggtrafik kommer att ske på Folkungatan och Tjärhovsgatan.

Såhär ser arbetsområdet ut.

Planering för utbyggnaden av tunnelbanan har pågått sedan 2014. Under 2019 antogs Stockholms stads detaljplan för utbyggnaden av tunnelbanan som omfattar station Sofia och den förändring det medför i Stigbergsparken. Projektet har även prövats enligt miljöbalken av mark- och miljödomstolen, av Trafikverket enligt lag om byggande av järnväg.

I början av planeringsarbetet gjordes omfattande undersökningar och flera alternativ studerades men valdes bort av olika anledningar. Här följer en kort redogörelse för några av de alternativa placeringarna:

En placering längre österut i parken, närmare Ersta, skulle innebära djupare och mer tekniskt komplicerad jordschakt och längre underjordspassage till plattformen. Långa gångar under mark upplevs som otrygga av många resenärer och är dyra att anlägga.

Om entrén i stället skulle placerats längre västerut skulle byggnaden hamna ovanför spårtunnel och plattform samt närmare en svaghetszon i berget. Det skulle medföra att plattformen behöver breddas och förskjutas för att kunna hantera hisslösningen. Detta skulle också påverka spårdragningen och växellägen negativt. En placering längre västerut skulle även minska tillgängligheten för de som har Ersta som målpunkt.

Att placera stationens biljetthall och entré i Stigberget är inte möjligt på grund av andra befintliga anläggningar. En alternativ placering av entré vid Skånegatan valdes bort för att det bedömdes bli både en för dyr och komplicerad lösning, då uppgången med hisschaktet skulle behöva byggas i den täta stadsmiljön.

Andra förslag har valts bort på grund av konflikt med svaghetszonen i berget som skulle medfört försvårande tekniskt arbete med risk för ett uppskjutande av tidplan, ökade kostnader och risk för störningar i driftskedet. Detta på grund av att bergspänningar i zonen kan öka med tiden och medföra ett ökat behov av underhåll och kompletterande bergförstärkning.

Anledningen till att det inte går att förlägga entré och biljetthall i ett befintligt hus, är att det ovanför hissarna behövs ett 11 meter högt utrymme – av säkerhetsskäl. Hissarna behöver också gå rakt upp och de behöver vara placerade nära spårtunneln, för att undvika långa underjordiska gångar och underlätta för de många resenärerna. Den valda placeringen i Stigbergsparken tar hänsyn till trygghet och säkerhet i och med att hissarna kan landa i marknivå.

I samrådsredogörelsen finns mer information om den valda lokaliseringen och en redogörelse för samrådsprocessen.

Maximal storlek och höjd på byggnaden styrs av Stockholms stads detaljplan för området. Detaljplanen innehåller principerna för gestaltning och utformning av stationsbyggnaden. Utformningen kommer fortsatt bearbetas tillsammans med Stockholms stad som också arbetar med den framtida utformningen av parken. Byggnadens slutliga utformning prövas sedan genom bygglovsförfarande.

Stockholms stads detaljplan, projektets järnvägsplan och dom i Mark- och miljödomstolen har vunnit laga kraft och går inte att överklaga.  Stockholms stads fullmäktiges antagande av detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen som avslog överklagandet. När detaljplanen då överklagades till Mark- och miljööverdomstolen beslutade denna att inte bevilja prövningstillstånd. Därmed står fullmäktiges beslut fast.

Stationsbyggnadens entréer kommer ligga västerut, riktning mot Tjärhovsgatan. Väster och söder om stationsbyggnaden blir det ett torg med träd och planteringar. Öster om stationsbyggnaden byggs gröna terrasser. Befintliga stenmurar bevaras, några i samma läge som idag, övriga återanvänds som inramning till vegetationsytor. Stigbergets brant rustas upp genom att igenvuxna delar röjs fram, gångvägar och trappor ses över och växtmaterialet kompletteras. Trappor och terrasser mot Stigberget rustas upp.

Stockholms stad ansvarar för utformningen av parken. Läs mer här.

Lekplatsen som funnits i parken är borttagen på grund av arbetena med tunnelbanan. Det kommer inte bli någon ny separat lekplats i parken, men det anläggs en stor grönyta öster om stationsbyggnaden med plats för lek och rekreation.

Stockholms stad ansvarar för utformningen av parken. Läs mer här.

Samtliga tre trappor och gångvägar behålls. Gångvägar och trapplopp röjs fram, ses över och ges ny belysning. Terrasserna i anslutning till Ersta trappor rustas upp för att återskapa intima, gröna vistelserum.

Stockholms stad ansvarar för utformningen av parken. Läs mer här.

Befintlig busstrafik kommer få ett ökat antal passagerare när tunnelbanestation Sofia öppnas. Busshållplatsen på Folkungagatans norra sida, mot Stigbergsparken, kan komma flyttas närmare stationsbyggnaden.

Stockholms stad ansvarar för utformningen av parken. Läs mer här.

Snedparkeringarna vid Tjärhovsgatan mot Stigbergsparken är borttagna på grund av arbetet med tunnelbanan. De kommer inte tillbaka då parkens torgyta är tänkt att gå ända fram till husen på Tjärhovsgatan.

En ny angöring för bilar kan komma att byggas på Folkungagatans norra sida mot Stigbergsparken, så att det blir smidigt att hämta och lämna personer med bil.

Stockholms stad ansvarar för utformningen av parken. Läs mer här.

Vi arbetar för att skydda träden under hela byggtiden. Bland annat sätts stängsel upp runt träden och grenar binds upp vid transportvägar. Markförbättringar görs för ständig tillförsel av organiskt material från marken och körplåtar läggs ut för tung trafik, för att skydda trädrötterna. För att skydda lindarna närmast det kommande hisschaktet byggs en trädspont.

På grund av nya stationshusets placering, har träd i parken avverkats eller flyttats till andra stadsdelar. Vid genomförd trädinventering identifierades 81 träd. Totalt har 20 träd avverkats, 7 träd flyttades i april 2021 och minst 50 träd i parken har sparats. Ett stort antal träd sparas; lindar mot Folkungagatan, körsbärsträd mot Folkungagatan, den stora eken vid Tjärhovsgatan, flera av de ursprungliga lindarna i allén från 1899 samt träd i kanten av berget mot Ersta trappor. Befintliga träd får nya och större växtbäddar, några flyttas. Trädens rötter bevaras och bäddarna fylls med skelettjord, jord blandat med stenkross och biokol. Det gör att träden får bättre livsmöjligheter, och större mängder dagvatten kan hanteras vilket minskar risken för översvämningar vid skyfall. Växtbäddarna kompenserar för minskad regnupptagning från de grönytor som hårdgörs. Nya träd placeras oregelbundet.

På grund av, framför allt, svåra bergförhållanden på platsen har tunnelgrenen pausats och framdrift i den södra tunneln prioriterats.

Preliminärt planeras arbetet med spår- och servicetunnlar vara klart 2024 och hisschaktet 2025. Under 2027 färdigställs biljetthallen och återställning av parken startar preliminärt 2027. Därefter sker installationer och tester. Trafikstart 2030.

Hammarby Sjöstad/Luma

Hammarby kanals södra stationsentré kommer att byggas i Luma. Här kan du läsa mer.

Lastbilstransporter med bergmassor från tunneln och arbetsområdet körs västerut på Hammarby Fabriksväg och vidare ut på större vägar via Södra länken. Som ett led i att skapa en trygg trafiksituation kommer Hammarby Fabriksväg att vara enkelriktad från Virkesvägen i öster till Hammarbyvägen i väster.

Fläktarna på arbetsområdet på Hammarby Fabriksväg används för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt för personalen i tunnlarna. Fläktarna måste användas dygnet runt och under hela bergentreprenaden. Ljuddämpande åtgärder har vidtagits för att minska ljudnivåerna i omgivningen.

Här kan du läsa mer om fläktarna.

Ett ventilationsschakt byggs i Heliosgågen, vid Maltgatan 11-12 och en ventilationsbyggnad byggs på Lumagatan, i grässlänten intill Lumakranen.

Arbetet startar i september 2023 och planeras preliminärt pågå ca 12 månader.

Här kan du läsa om arbetet med ventilationsarbetet i Hammarby Sjöstad

Norra Hammarbyhamnen

Hammarby kanals norra stationsuppgång kommer att byggas i en befintlig fastighet på Katarina Bangata 80. Här kan du läsa mer.

Arbetsområdet som sträcker sig en bit in i Stora Blecktornsparken inhägnas av plank. Delar av parken kommer att stängas av. Gångvägen mellan Katarina Bangata och parken kommer att stängas av. Gående och cyklister hänvisas till andra vägar till och från parken. Det första arbetet som kommer att ske är att öppna upp påslaget för rulltrappsschaktet, vilket kan innebära en del ovanjordsarbeten som borrning, tätning och förstärkning.

Tidvis kommer tyngre fordon att köra på Katarina Bangata, men större delen av bergmassorna kommer att transporteras ut från en arbetstunnel på Hammarby Fabriksväg i Hammarby Sjöstad.

Här anmäler du dig till sms-tjänsten för sprängvarningar.

Här anmäler du störningar. 

Under arbetet kommer delar av Stora Blecktornsparken att stängas av. Gångvägen mellan Katarina Bangata och parken är avstängd under byggtiden. Gående och cyklister hänvisas till andra vägar till och från parken. Tidvis kommer tyngre fordon att köra på Katarina Bangata, men större delen av bergmassorna kommer att transporteras ut från arbetstunneln på Hammarby Fabriksväg i Hammarby Sjöstad. Här kan du läsa mer.

Busstrafiken på Katarina Bangata påverkas inte av arbetet med utbyggnaden. För information om busstrafiken, besök SL.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.